new_header

 
 

O przedszkolu

Sport

Najważniejsze informacje z życia przedszkola

Dalej...

 

Galeria

Painting

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć!

Dalej...

 

Aktualności

Toys

Aktualności

 

Dalej...

 

Historia

Books

Historia powstania naszego Przedszkola

Dalej...

Tu jesteś:

Przedszkole nr 129 Raj na Skarpie

Dyrektor Przedszkola  -  Irena Wojciechowska

*******************************************************************

Spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich, cz.II

odbywać się będą

w poniedziałek 28.08 i we wtorek 29.08 o godz 10.00

............................................................................................................................................

 

Zebranie tylko dla Rodziców

dzieci  naszego przedszkola uczeszczajacych od września 2017 odbędzie się

w środe, 6.wrzesnia o godz. 17.00

                                                                                                          Zapraszamy

***********************************************************************

 

....................................................................................................................................................................................................................

 

ZADANIA PRZEDSZKOLA Nr 129 Raj na Skarpie

 

Dążymy, aby nasi absolwenci zgodnie z zaleceniami Podstawy Programowej po ukończeniu edukacji przedszkolnej osiągnęły następujące umiejętności:

 

w sferze zdrowotnej:

 • wykazywały się aktywnością i sprawnością ruchową;

 • znały różne dyscypliny sportowe;

 • znały znaczenie codziennej gimnastyki i znali ćwiczenia gimnastyczne;

 • miały dobrą orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni;

 • miały dobrą koordynację wzrokowo- słuchowo-ruchową;

 • miały wyrobione nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa;

 • potrafiły poruszać się na drodze z zachowaniem zasad ruchu drogowego;

 • wiedziały, co oznacza "zdrowy styl życia"

 • znały piramidę zdrowego żywienia i potrafiły zdrowo się odżywiać;

 • miały świadomość odpowiedzialności za stan swojego zdrowia;

 • dbały o higienę osobistą oraz estetykę i czystość swojego otoczenia.

 

w sferze emocjonalnej:

 • informowały o swoich potrzebach;

 • rozpoznawały i szanowały potrzeby innych;

 • nazywały uczucia, wyrażały je w formie werbalnej i niewerbalnej;

 • radziły sobie w sytuacjach trudnych ;

 • świadomie podejmowały działania wywołujące reakcje akceptowane społecznie;

 • potrafiły dokonywać wyborów i odpowiadać za skutki podjętych działań;

 • były świadome własnej roli społecznej, więzi rodzinnej oraz tradycji.

 

w sferze kontaktów społecznych:

 • znały i rozumiały swoje prawa i prawa innych;

 • przestrzegały obowiązujących reguł i zasad współżycia w grupie;

 • szanowały wspólne dobro;

 • stosowały formy grzecznościowe w codziennych sytuacjach;

 • samodzielnie nawiązywały kontakty z rówieśnikami;

 • współdziałały w grupie rówieśniczej;

 • potrafiły dokonać autoprezentacji;

 • chętnie i aktywnie uczestniczyły w zabawach i działaniach rozwijających zdolności artystyczne, twórcze i badawcze;

 • rozwiązywały sytuacje konfliktowe drogą dyskusji i negocjacji;

 • dostrzegały i szanowali wartości uznawane społecznie - prawda, dobro, piękno;

 • jasno wyrażały swoje poglądy;

 • były asertywne.

 

w sferze kontaktów ze światem:

 • znały nazwę i symbole narodowe swojego kraju i krajów będących w UE;

 • posiadały wiedzę z zakresu historii i dnia dzisiejszego swojego miasta, kultury, sztuki, tradycji ludowej swojego regionu i kraju;

 • były wrażliwe na piękno i bogactwo otaczającego świata;

 • rozpoznawały i nazywały ekosystemy, rośliny, zwierzęta, zjawiska atmosferyczne;

 • dostrzegały i rozumiały współzależności - równowaga biologiczna;

 • samodzielnie obserwowały, badały i eksperymentowały w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej - jasno precyzowały swoje doświadczenia;

 • znały zagadnienia ekologiczne związane z ochroną przyrody, świadomie podejmowały działania na rzecz środowiska i jego ochrony;

 

w sferze umysłowej:

 • potrafiły porozumiewać się w języku polskim i angielskim;

 • posiadały bogaty zasób słownictwa, przekazywały swoje doświadczenia, wrażenia, potrzeby w sposób komunikatywny;

 • poprawnie i komunikatywnie wypowiadały się w różnych sytuacjach z zachowaniem poprawności gramatycznej i ortofonicznej: wyrażały życzenia, pytania, własne sądy i oceny;

 • dokonywały analizy i syntezy, porównywały, klasyfikowały na materiale obrazkowym, werbalnym i abstrakcyjnym;

 • posiadały zdolność rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego w obszarze dostrzegania i rozwiązywania problemów;

 • dokonywały operacji analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej sylab, liczyły w zakresie własnych możliwości, wyznaczały wyniki dodawania i odejmowania na konkretach i w pamięci;

 • klasyfikowały przedmioty, figury geometryczne, kształty i znaki według określonych cech;

 • określały i porównywały cechy jakościowe i ilościowe, formułowały wnioski, dostrzegały regularności czasowe, jakościowe i ilościowe;

 • prawidłowo posługiwały się narzędziami pisarskimi i plastycznymi, kreśliły w miarę płynne i ciągłe kształty na płaszczyźnie i w przestrzeni;

 • odwzorowywały i odtwarzały kształty, formy abstrakcyjne zgodnie z kierunkiem ruchu;

 • wykorzystywały zdobytą wiedzę do dalszego rozwoju, były kreatywne i twórcze;

 • chętnie podejmowały nowe zadania i doprowadzały je do końca.

 

Mieć dziecko” – to kierować jego rozwojem.

kochać dziecko” – to rozumieć jego dobro i poczuwać się do odpowiedzialności za nie.

 

Dyrektor Przedszkola  -  Irena Wojciechowska

*******************************************************************

Spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich, cz.II

odbywać się będą

w poniedziałek 28.08 i we wtorek 29.08 o godz 10.00

............................................................................................................................................

 

Zebranie tylko dla Rodziców

dzieci  naszego przedszkola uczeszczajacych od września 2017 odbędzie się

w środe, 6.wrzesnia o godz. 17.00

                                                                                                          Zapraszamy

***********************************************************************

 

....................................................................................................................................................................................................................

 

ZADANIA PRZEDSZKOLA Nr 129 Raj na Skarpie

 

Dążymy, aby nasi absolwenci zgodnie z zaleceniami Podstawy Programowej po ukończeniu edukacji przedszkolnej osiągnęły następujące umiejętności:

 

w sferze zdrowotnej:

 • wykazywały się aktywnością i sprawnością ruchową;

 • znały różne dyscypliny sportowe;

 • znały znaczenie codziennej gimnastyki i znali ćwiczenia gimnastyczne;

 • miały dobrą orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni;

 • miały dobrą koordynację wzrokowo- słuchowo-ruchową;

 • miały wyrobione nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa;

 • potrafiły poruszać się na drodze z zachowaniem zasad ruchu drogowego;

 • wiedziały, co oznacza "zdrowy styl życia"

 • znały piramidę zdrowego żywienia i potrafiły zdrowo się odżywiać;

 • miały świadomość odpowiedzialności za stan swojego zdrowia;

 • dbały o higienę osobistą oraz estetykę i czystość swojego otoczenia.

 

w sferze emocjonalnej:

 • informowały o swoich potrzebach;

 • rozpoznawały i szanowały potrzeby innych;

 • nazywały uczucia, wyrażały je w formie werbalnej i niewerbalnej;

 • radziły sobie w sytuacjach trudnych ;

 • świadomie podejmowały działania wywołujące reakcje akceptowane społecznie;

 • potrafiły dokonywać wyborów i odpowiadać za skutki podjętych działań;

 • były świadome własnej roli społecznej, więzi rodzinnej oraz tradycji.

 

w sferze kontaktów społecznych:

 • znały i rozumiały swoje prawa i prawa innych;

 • przestrzegały obowiązujących reguł i zasad współżycia w grupie;

 • szanowały wspólne dobro;

 • stosowały formy grzecznościowe w codziennych sytuacjach;

 • samodzielnie nawiązywały kontakty z rówieśnikami;

 • współdziałały w grupie rówieśniczej;

 • potrafiły dokonać autoprezentacji;

 • chętnie i aktywnie uczestniczyły w zabawach i działaniach rozwijających zdolności artystyczne, twórcze i badawcze;

 • rozwiązywały sytuacje konfliktowe drogą dyskusji i negocjacji;

 • dostrzegały i szanowali wartości uznawane społecznie - prawda, dobro, piękno;

 • jasno wyrażały swoje poglądy;

 • były asertywne.

 

w sferze kontaktów ze światem:

 • znały nazwę i symbole narodowe swojego kraju i krajów będących w UE;

 • posiadały wiedzę z zakresu historii i dnia dzisiejszego swojego miasta, kultury, sztuki, tradycji ludowej swojego regionu i kraju;

 • były wrażliwe na piękno i bogactwo otaczającego świata;

 • rozpoznawały i nazywały ekosystemy, rośliny, zwierzęta, zjawiska atmosferyczne;

 • dostrzegały i rozumiały współzależności - równowaga biologiczna;

 • samodzielnie obserwowały, badały i eksperymentowały w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej - jasno precyzowały swoje doświadczenia;

 • znały zagadnienia ekologiczne związane z ochroną przyrody, świadomie podejmowały działania na rzecz środowiska i jego ochrony;

 

w sferze umysłowej:

 • potrafiły porozumiewać się w języku polskim i angielskim;

 • posiadały bogaty zasób słownictwa, przekazywały swoje doświadczenia, wrażenia, potrzeby w sposób komunikatywny;

 • poprawnie i komunikatywnie wypowiadały się w różnych sytuacjach z zachowaniem poprawności gramatycznej i ortofonicznej: wyrażały życzenia, pytania, własne sądy i oceny;

 • dokonywały analizy i syntezy, porównywały, klasyfikowały na materiale obrazkowym, werbalnym i abstrakcyjnym;

 • posiadały zdolność rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego w obszarze dostrzegania i rozwiązywania problemów;

 • dokonywały operacji analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej sylab, liczyły w zakresie własnych możliwości, wyznaczały wyniki dodawania i odejmowania na konkretach i w pamięci;

 • klasyfikowały przedmioty, figury geometryczne, kształty i znaki według określonych cech;

 • określały i porównywały cechy jakościowe i ilościowe, formułowały wnioski, dostrzegały regularności czasowe, jakościowe i ilościowe;

 • prawidłowo posługiwały się narzędziami pisarskimi i plastycznymi, kreśliły w miarę płynne i ciągłe kształty na płaszczyźnie i w przestrzeni;

 • odwzorowywały i odtwarzały kształty, formy abstrakcyjne zgodnie z kierunkiem ruchu;

 • wykorzystywały zdobytą wiedzę do dalszego rozwoju, były kreatywne i twórcze;

 • chętnie podejmowały nowe zadania i doprowadzały je do końca.

 

Mieć dziecko” – to kierować jego rozwojem.

kochać dziecko” – to rozumieć jego dobro i poczuwać się do odpowiedzialności za nie.

 

misja

 

 Misja Przedszkola nr 129 Raj na Skarpie

 

Wszystkie nasze działania zmierzają w tym kierunku, aby przedszkole było dla dziecka tym obszarem, w którym:

 

 • Każde czuje się dobrze – bezpiecznie, akceptowane – kochane;

 • Wśród przyjaciół małych i dużych ma możliwość kontaktów z innymi i nauki zachowań społecznych, w tym np. umiejętności rozwiązywania konfliktów, poszanowania, pomocy wzajemnej;

 • Może zdobywać wiedzę i umiejętności poprzez doświadczenie i przeżywanie;

 • Może znajdować samopotwierdzenie, uczyć się podejmowania decyzji i uzasadniania swoich racji.

 

wizja

 

Nasza wizja dziecka

 

Dziecko jest osobą”

 

Pierwsze zadanie wychowania, od którego wszystkie inne są pochodnymi to:

 • Pozwolić poznać człowiekowi prawdę o sobie;

 • Obudzić, rozwinąć i utrwalić w każdej jednostce ten zarodek twórczych uzdolnień, jaki ono ze sobą przynosi.

 • Wyrobić w dziecku szacunek do siebie samego i innych

 

apel

 

Apel Twojego dziecka

 

Nie psuj mnie, dając mi wszystko o co Cię proszę.

Niektórymi prośbami jedynie wystawiam Cię na próbę.

 

Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zdecydowanie.

Ja to wolę, bo daje mi poczucie bezpieczeństwa.

 

Nie pozwól mi ukształtować złych nawyków.

Ufam, że Ty mi pomożesz wykryć je w zarodku.

 

Nie rób tak, abym czuł się mniejszy niż jestem.

To jedynie sprawia, że postępuję głupio, aby wydawać się dużym.

 

Nie karć mnie w obecności innych.

Najbardziej pomaga mi, gdy mówisz do mnie spokojnie i dyskretnie.

 

Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami.

Potrzebne mi są także doświadczenia bolesne.

 

Nie rób tak, abym swoje pomyłki uważał za grzechy.

To zaburza moje poczucie wartości.

 

Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościami.

One jednak przyciągają Twoją uwagę, której potrzebuję.

 

Nie gderaj.

Jeśli będziesz tak robił, to będę się bronił przez udawanie głupiego.

 

Nie dawaj mi pochopnych obietnic,

bo czuję się zawiedziony, gdy ich później nie dotrzymujesz.

 

Nie zapominaj, że nie potrafię wyrazić siebie tak dobrze, jakbym chciał.

Dlatego też niekiedy mijam się z prawdą.

 

Nie przesadzaj co do mojej uczciwości.

To mnie krępuje i doprowadza do kłamania.

 

Nie zmieniaj swych zasad postępowania ze względu na układy.

To wywołuje we mnie zamęt i utratę wiary w Ciebie.

 

Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania.

W przeciwnym wypadku zobaczysz, że przestanę Cię pytać, a informacji poszukam gdzie indziej.

 

Nie mów mi, że mój strach i obawy są głupie.

One są bardzo realne.

 

Nigdy nawet nie sugeruj, że Ty jesteś doskonały i nieomylny.

Przeżywam bowiem zbyt wielki wstrząs, gdy widzę, że nie jesteś taki.

 

Nigdy nawet nie myśl, że usprawiedliwianie się przede mną jest poniżej Twojej godności.

Uczciwe usprawiedliwianie się wzbudza we mnie nadzwyczajną serdeczność ku Tobie.

 

Nie zapominaj, że lubię eksperymentować.

Nie zabraniaj mi eksperymentować, gdyż bez tego nie mogę się rozwijać.

 

Nie zapominaj, jak szybko rosnę.

Jest Ci zapewne trudno dotrzymać mi kroku, ale proszę Cię -postaraj się.

 

zasady

 

Zasady współdziałania dorosłych w

Przedszkolu „Raj na Skarpie”

 

 1. Ze względów bezpieczeństwa rodzice wchodzą do przedszkola, posługując się kartą magnetyczną. Osoby upoważnione przez rodziców, odbierające dzieci bez karty, dzwonią przy drzwiach wejściowych, a w szatni dzwonią przez domofon, informując kim są i po kogo przychodzą.

 2. Dzieci przekazywane są osobom dorosłym, wskazanym przez rodziców w pisemnym upoważnieniu.

 3. Rodzice są zobowiązani do aktualizacji informacji o numerach kontaktowych i danych istotnych, np. w razie wypadków, wskazań osób odbierających dziecko.

 4. Przyjmuje się , że rodzic, który przychodzi po dziecko, z chwilą pierwszego z nim kontaktu jest za nie odpowiedzialny (sprawuje bezpośrednią opiekę) i jednocześnie informuje nauczycielkę, że zabiera dziecko.

 5. Rodzice wspólnie z nauczycielami są zobowiązani do przypominania dzieciom reguł i zasad obowiązujących je w przedszkolu, np. „nie oddalam się poza wyznaczony przez wychowawcę obszar zabawy”, „bezpiecznie korzystam ze sprzętów w ogrodzie”.

 6. Wspólnie (rodzice, nauczyciele) podejmujemy decyzje dotyczące strategii indywidualnej przy adaptacji dzieci, np. kiedy rodzice zostawiają dziceko pod opieką nauczyciela, kiedy dziecko je już samodzielnie, kiedy jest odbierane. O propozycjach zmian informujemy się wzajemnie i je analizujemy.

 7. Nauczycielki udzielają informacji o dziecku jego rodzicom w czasie, gdy nie pracują z dziećmi w grupie. Są też zobowiązane do umówienia się na rozmowy, gdy rodzice zasygnalizują taką potrzebę.

 8. Rodzice powinni reagować na sygnały od nauczycieli dotyczące dziecka, ponieważ przede wszystkim współpraca (rodzic – nauczyciel – specjalista) zwiększa szanse powodzenia w przypadku występowania problemów czy trudności.

 9. Kadra przedszkolna zobowiązuje się do udzielania wyczerpujących informacji dotyczących dzieci oraz pracy przedszkola, korzystając z tablic informacyjnych, biuletynu, spotkań edukacyjnych, spotkań ogólnych i grupowych, sygnały od pracowników przedszkola, okresowe opinie indywidualne. Rodzice zobowiązują się do korzystania z przekazanych informacji i nawiązywania dialogu z wychowawcami.

 10. W przypadku potrzeby stosowania specjalnych diet, zalecanych przez lekarza, rodzice zobowiązani są do poinformowania w formie pisemnej przedszkola o wykluczeniach pokarmowych. Przedszkole stara się w miarę możliwości wprowadzić zamienniki. Pracownicy kuchni nie przygotowują osobnych posiłków dla dzieci z innych powodów poza wymienionymi.

 11. Rodzice nie przynoszą do jedzenia rzeczy, które są zachciankami dziecka.

 12. Wspólnie dbamy o porządek w przedszkolu i pamiętamy o dokładnym wycieraniu butów oraz zmianie obuwia lub założeniu ochraniaczy na obuwie przy wchodzeniu do sal.

 13. Rodzice dbają, by dzieci zawsze miały komplet ubrań na zmianę w oznakowanym worku w szafce indywidualnej w szatni.

 

 

W latach 2014 – 2017 w Przedszkolu nr 129 „Raj na Skarpie” realizowane będą innowacje zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

Kreatywny przedszkolak

Innowacja pedagogiczna

Autorki: Elżbieta Czerwińska – Klemke

 

Innowacja jest skierowana do dzieci w wieku 3-5 lat oraz rodziców.

W pierwszym roku realizacji, tj. 2014/2015 innowacja będą objęte dwie najmłodsze grupy wiekowe, tj. dwie grupy dzieci 3-4 letnich. Innowacja będzie kontynuowana w tych grupach przez dwa kolejne lata wychowania przedszkolnego (2015/2016; 2016/2017), do momentu podjęcia przez dzieci nauki w szkole.

Innowacja skierowana jest do rodziców dzieci uczęszczających do grup najmłodszych

w roku szkolnym 2014/2015 oraz w następnych dwóch latach wychowania przedszkolnego w odniesieniu do tych rodziców.

http://www.kuratorium.waw.pl/ankieta/innowacje/podglad.php?id=1980

 

Z kredką i farbą poprzez poezję i prozę

Innowacja pedagogiczna

Autor: Małgorzata Wyrzykowska  - Zdun

 

Miejscem wdrażania pomysłu jest przedszkole, a grupy wiekowe obejmują swym zasięgiem 3, 4 i 5 latki. Cała innowacja jest zaplanowana na 3 lata i będzie ona realizowana w każdej grupie wiekowej. W pierwszym roku szkolnym 2014/2015 innowacja będzie prowadzona w grupie 5 latków, w latach następnych to jest 2015/2016, 2016/2017 w grupach młodszych. Po odejściu z przedszkola najstarszej z grup, krąg odbiorców przedsięwzięcia wzbogaci się o dzieci nowo przyjęte, które będą mogły kształtować i rozwijać swój potencjał twórczy. 

http://www.kuratorium.waw.pl/ankieta/innowacje/podglad.php?id=1985

kids-5-nobg

Nasze zdjęcia

 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole

BIP logo

Nasz adres

Przedszkole nr 129 "Raj na Skarpie"
00-467 Warszawa, ul. Jazdów 10 B
tel/fax: (22) 628-28-43,
tel. kom. 790-201-585

e-mail: raj29(at)op.pl

stat4u