Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

Kadra

Nauczyciele to osoby twórcze, kompetentne, otwarte na dzieci i ich problemy.

 • Pani Irena – dyrektor Przedszkola, nauczyciel dyplomowany
  Pani Elżbieta - nauczyciel dyplomowany
  Pani Małgorzata – nauczyciel dyplomowany
  Pani Kinga - nauczyciel stażysta
  Pan Cezary – nauczyciel stażysta , instruktor j.angielskiego
  Pani Monika – nauczyciel kontraktowy
  Pani Marzena – nauczyciel dyplomowany
  Pani Barbara – nauczyciel kontraktowy
  Pani Anna – nauczyciel kontraktowy
  Pani Małgorzata – nauczyciel mianowany
 • Pani Alicja - nauczyciel stażysta
  Pani Iwona – nauczyciel dyplomowany, instruktor umuzykalnienia
 • Pani Magda - nauczyciel stażysta
  Pani Katarzyna – nauczyciel dyplomowany, logopeda

Zadania nauczycieli wynikające z Ustawy – Karta Nauczyciela:

 • rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
 • wspieranie każdego dziecka w jego rozwoju,
 • dążenie do pełni rozwoju osobowego dziecka,
 • kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze szacunku dla każdego człowieka,
 • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
 • planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz odpowiadanie za jej jakość.

Szczegółowe zadania nauczycieli znajdują się w Statucie przedszkola.

SPECJALIŚCI

Psycholog: Pani Ewa 

Godziny pracy:poniedziałek: 9.30- 13.30

Zadania psychologa:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
 • uczestniczenie w pracach zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Kontakt: emaks1@op.pl

lub w Poradni Psychologiczno – pedagogicznej nr 11 przy al. Jerozolimskie 30 tel 228251815, 8257452

Logopeda: Pani Katarzyna 

Godziny pracy: wtorek : 10.00- 14.00, środa: 10.00- 14.00, czwartek: 10.00- 14.30

Zadania logopedy:

 • prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej,
 • diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem;
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,
 • uczestniczenie w pracach zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

W ciągu roku szkolnego specjaliści organizują dyżury na terenie przedszkola dla chętnych rodziców.

Pozostała kadra

Kierownik administracyjno- gospodarczy: Pani Anna

Asystent nauczyciela: Pani Marzena 

Pracownicy kuchni: Pani Krystyna, Pani Joanna

Pracownicy obsługi:
Pan Mieczysław 
Pan Tadeusz 
Pani Bożena 
Pani Elżbieta 
Pani Iwona 
Pani Beata