new_header

 

Tu jesteś:

Warszawa, dnia ………………………………..

 

 

DEKLARACJA

kontynuowania wychowania przedszkolnego  

 

Deklaruję wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego* w roku szkolnym 2015/2016
w przedszkolu

 

........................................................................................................................................

nazwa przedszkola

przez dziecko:

 

........................................................................................................................................

Imię i nazwisko dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer PESEL dziecka

 

 

 

              ...............................................                                                                                   ..............................................

           podpis matki/ opiekuna prawnego                                                                              podpis ojca /opiekuna prawnego

 

 

*Zgodnie z art. 20w ust. 2 ustawy o systemie oświaty, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej), w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

stat4u