new_header

 

Tu jesteś:

Regulamin przyjmowania  i rozpatrywania skarg i wniosków

w Przedszkolu nr 129 Raj na Skarpie

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity (Dz.U. 200r nr 98 , poz 1071)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U. z 2002r nr 5 , poz 46)

Rozdział I

Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

1. W przedszkolu wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:

a) dyrektora,

b)  społecznego zastępcę dyrektora

c) kierownika gospodarczego przedszkola

2. Dyrektor , kierownik gospodarczy przedszkola lub vice -dyrektor  przyjmują skargi i wnioski:

a) dyrektor, kierownik gospodarczy  w poniedziałki od godziny 14.00-17.00 i każdego dnia podczas obecności w placówce ,

b) vice dyrektor – podczas nieobecności dyrektora

3. Na tablicy ogłoszeń dla rodziców i na przedszkolnej stronie internetowej

( www.rajnaskarpie.pl) umieszczona jest informacja dotycząca terminu i czasu przyjmowania skarg i wniosków.

4. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

a) pisemnie ,

b) za pomocą poczty elektronicznej,

c) ustnie – zgłoszenia do protokołu posiedzenia rady pedagogicznej lub rady rodziców

5. Pracownik przedszkola , który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności , obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi.

6. Rejestr skarg i wniosków prowadzi dyrektor.

7. Skargi i wnioski przekazane przez urząd, kuratorium, media  oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie , jak skargi i wnioski od osób fizycznych i prawnych.

8. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski , które nie zawierają imienia i nazwiska  oraz adresu wnoszącego – anonimy.

9. Rejestr skarg i wniosków uwzględnia następujące rubryki:

  • liczba porządkowa,
  • data wpływu skargi/wniosku,
  • data rejestrowania skargi/wniosku,
  • adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,
  • informacja na temat , czego dotyczy skarga/wniosek,
  • termin załatwienia skargi/wniosku,
  • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku
  • data załatwienia,
  • krótka informacja o załatwieniu skargi/wniosku

 

Rozdział II

Kwalifikowanie skarg i wniosków

1. Kwalifikowanie spraw jako skargi i wniosku dokonuje dyrektor.

2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.

3. Jeśli z treści  skargi lub  wniosku  nie można ustalić ich przedmiotu , dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienie lub uzupełnienie z pouczeniem ,ze nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

4. Skargi/wnioski , które nie należą do kompetencji przedszkola należy zarejestrować , a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością ,zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ , kopię pisma należy pozostawić w dokumentacji przedszkola.

5. Skargi/wnioski , które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy , należy zarejestrować , następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością ,zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego a kopię pisma należy pozostawić w dokumentacji przedszkola.

6. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają  bez rozpoznania.

Rozdział III

Rozpatrywanie skarg i wniosków

1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor Przedszkola

2. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następującą dokumentację:

a) oryginał wniosku/skargi,

b) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,

c) materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,

d) odpowiedź do wnoszącego ,w której został powiadomiony o sposobie roztrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym wysłaniem ,

e) inne pisma , jeśli sprawa tego wymaga,

4. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:

a) oznaczenie organu , od którego pochodzi,

b)wyczerpującą informacje o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów /wniosków zawartych w  skardze/wniosku.

5. Pełna dokumentacja o zakończeniu sprawy przechowywana jest w kancelarii Przedszkola.

6. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.

7. W przypadku wydania nauczycielowi /pracownikowi zaleceń przez osobę rozpatrującą skargę /wniosek należy kopie pisma dołączyć do dokumentacji wymienioną w pkt 2

8. za jakość i prawidłowe wykonanie załatwiania skarg/wniosków odpowiada dyrektor.

Rozdział IV

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.

2. Skargę /wniosek rozpatruje się:

a) do 1 miesiąca , gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,

b) do 2 miesięcy , gdy skarga lub wniosek jest szczególnie skomplikowana,

c) do 7 dni należy:

a) przesłać informację   do wnoszącego o przesunięcie terminu załatwiania skargi/wniosku z podaniem powodu przesunięcia , jeżeli nie ma możliwości ich załatwienia w określonym terminie.

b) zwrócić skargę / wniosek wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu ,je sli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,

c) zwrócić się do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,

d) udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku , w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2014r.

stat4u