new_header

 

Tu jesteś:

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

lipiec – sierpień 2017 r.

Dyżury wakacyjne przedszkoli organizowane są w  terminach (turnusach dwutygodniowych).

Turnus

Okres dyżuru

I/II

3 lipca – 28 lipca

I

3 lipca – 14 lipca

II

17 lipca – 28 lipca

III/IV

31 lipca – 31 sierpnia

III P-129

31 lipca – 11 sierpnia

IV

14 sierpnia – 31 sierpnia

Zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne

I.          Zasady ogólne

1.    Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

2.    We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

3.    We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

4.    Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w dzielnicy.
Na pozostałe wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i szkół z innych dzielnic.

II.          Dostęp do systemu zapisów

1.    Rodzice/prawni opiekunowie zainteresowani zapisem dziecka na dyżury wakacyjne składają do dyrektora przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, potwierdzenie udziału w elektronicznym zapisie na dyżury wakacyjne.

2.    Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:

§  hasła wydanego przez dyrektora przedszkola, po otrzymaniu od rodziców/prawnych opiekunów potwierdzenia udziału w elektronicznym zapisie, o którym mowa w pkt. 1,lub

§  hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas I na rok szkolny 2017/2018.

Należy pamiętać, że przy logowaniu się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

3.    Po zalogowaniu się w  systemie rodzice/prawni opiekunowie:

§  uzupełniają dane dziecka,

§  wskazują turnusy i dyżurujące przedszkola/oddziały przedszkolne, do których  chcieliby zapisać dziecko:

-        turnusy należy wskazać w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego do najpóźniejszego,

-        przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
w kolejności od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego,

przedszkole/oddział przedszkolny w szkole wskazany na pierwszej pozycji 
w pierwszym z wybranych turnusów jest dyżurującym przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru,

§  zapisują wniosek w systemie,

§  wydrukowany i podpisany wniosek składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru lub w placówce, do której aktualnie uczęszcza dziecko.

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne
w przedszkolach
lipiec –sierpień 2016 r.

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

18 kwietnia

26 kwietnia

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkola/oddziału przedszkolnego potwierdzenia udziału w elektronicznym zapisie na dyżury wakacyjne

26 kwietnia

28 kwietnia

Wydanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu

4 maja

godz. 14.00

16 maja

godz. 10.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie

4 maja

godz. 14.00

16 maja

godz. 17.00

Złożenie w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku
o przyjęcie na dyżur wakacyjny

31 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
na dyżury wakacyjne

31 maja
godz. 13.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc

1 czerwca

 

21 czerwca

Potwierdzenie zapisu dziecka
do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane –wniesienie opłaty za żywienie

24 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
na dyżur wakacyjny

24 czerwca

godz. 13.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

Harmonogram dyżurów przedszkoli w okresie od 3 lipca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku

 

             

Dyżury wakacyjne należy planować w określonych terminach - turnusach

 

Terminy dyżurów

           

 

Turnus I   3 lipca - 14 lipca

           

 

Turnus II  17 lipca - 28 lipca

           

 

Turnus I i II  3  lipca - 28 lipca

           

 

Turnus III  31 lipca - 11 sierpnia

           

 

Turnus IV  14 sierpnia - 31 sierpnia

           

 

Turnus III i IV -31 lipca - 31 sierpnia

           

 

             

 

Termin dyżuru
(należy wybrać z listy rozwijalnej)

Dzielnica

Lp.

 Nazwa Przedszkola

Adres

Telefon

Liczba miejsc

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Śródmieście

177

Przedszkole Integracyjne nr 38

pl. Bankowy 3/5

22 620-29-31

50

 

31 lipca - 11 sierpnia

Śródmieście

178

Przedszkole nr 17

pl. gen. J. H. Dąbrowskiego 10

22 826-58-65

100

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Śródmieście

179

Przedszkole nr 42

ul. Agrykola 9

22 841-57-25

75

 

17 lipca - 28 lipca

Śródmieście

180

Przedszkole Integracyjne nr 6

ul. C. Śniegockiej 4/6

22 628-27-29

60

 

3  lipca - 14 lipca

Śródmieście

181

Przedszkole nr 23

ul. Czerniakowska 128

22 841-71-81

100

 

3  lipca - 14 lipca

Śródmieście

182

Przedszkole nr 24

ul. Drewniana 10/16

22 826-42-65

75

 

17 lipca - 28 lipca

Śródmieście

183

Przedszkole nr 9

ul. Dzielna 5a

22 831-04-05

100

 

17 lipca - 28 lipca

Śródmieście

184

Przedszkole nr 34

ul. E. Plater 25

22 629-65-21

80

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Śródmieście

186

Przedszkole nr 206

ul. Franciszkańska 7

22 831-37-05

100

 

17 lipca - 28 lipca

Śródmieście

187

Przedszkole nr 1

ul. Grzybowska 12/14

22 620-47-27

100

 

3  lipca - 14 lipca

Śródmieście

188

Przedszkole nr 3

ul. Grzybowska 7

22 620-91-58

50

 

31 lipca - 11 sierpnia

Śródmieście

190

Przedszkole nr 129 „ Raj na Skarpie”

ul. Jazdów 10b

22 628-28-43

100

 

17 lipca - 28 lipca

Śródmieście

194

Przedszkole nr 13

ul. L. Schillera 6a

22 831-74-97

100

 

31 lipca - 11 sierpnia

Śródmieście

195

Przedszkole nr 44

ul. Ludna 8

22 622-89-44

100

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Śródmieście

196

Przedszkole nr 21

ul. Marszałkowska 27/35a

22 825-17-85

100

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Śródmieście

197

Przedszkole nr 82

ul. Natolińska 2

22 621-17-10

100

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Śródmieście

198

Przedszkole nr 12

ul. Niska 9

22 831-72-09

100

 

31 lipca - 11 sierpnia

Śródmieście

200

Przedszkole nr 10

ul. Nowolipki 10

22 831-06-32

100

 

3  lipca - 14 lipca

Śródmieście

201

Przedszkole nr 26

ul. Nowowiejska 1/3

22 825-15-55

75

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Śródmieście

203

Przedszkole nr 5

ul. Okrąg 6b

22 621-66-05

75

 

3  lipca - 14 lipca

Śródmieście

204

Przedszkole nr 2

ul. Orla 11

22 620-35-63

75

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Śródmieście

205

Przedszkole nr 30

ul. Rozbrat 10/14

22 629-38-10

60

 

3  lipca - 14 lipca

Śródmieście

206

Przedszkole nr 11

ul. S. Dubois 3

22 831-20-17

100

 

17 lipca - 28 lipca

Śródmieście

207

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20

ul. S. Sempołowskiej 2a

22 628-47-45

80

 

3  lipca - 14 lipca

Śródmieście

208

Przedszkole nr 14

ul. Senatorska 24

22 827-02-40

100

 

3  lipca - 14 lipca

Śródmieście

209

Przedszkole nr 122

ul. Solec 37

22 628-48-38

95

 

17 lipca - 28 lipca

Śródmieście

211

Przedszkole nr 25

ul. T. Boya Żeleńskiego 4a

22 825 36 70

50

 

31 lipca - 11 sierpnia

Śródmieście

212

Przedszkole nr 35

ul. W. Górskiego 1

22 827-45-30

75

 

3  lipca - 14 lipca

Śródmieście

213

Przedszkole nr 16 „Zaczarowany Zakątek”

ul. W. Górskiego 5a

22 827-09-44

100

 

3  lipca - 14 lipca

Śródmieście

214

Przedszkole nr 33

ul. Wilcza 63

22 629-74-73

100

 

                             

 

stat4u