new_header

 

Tu jesteś:

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc

 

LISTOPAD 2016

 

 

Cele ogólne:

 

·        Wdrażanie do uważnego odbioru opowiadań, wierszy, piosenek z repertuaru dziecięcego oraz utworów muzyki klasycznej.

·        Uświadomienie roli przyjaciela i znaczenia przyjaźni w życiu przedszkolaka i nie tylko.

·        Przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków i zastrzyków.

·        Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych (np. zażywanie lekarstw wyłącznie pod opieką dorosłego).

·        Kształtowanie nawyków prozdrowotnych w zakresie odpowiedniej diety, ruchu i higieny osobistej.

·        Uświadomienie roli ciekawego hobby w życiu człowieka.

·        Wskazanie twórczych sposobów spędzania wolnego czasu.

·        Zapoznanie z obrazem graficznym głosek m, t oraz wyrazami podstawowymi: mama, tata.

·        Ćwiczenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i fonemowej.

·        Rozwijanie sprawności małej motoryki, kreślenie szlaczków literopodobnych i liter po śladzie.

·        Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.

·        Wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas zabaw logicznych, słownych i gier planszowych.

·        Kształtowanie pojęcia stałości liczby.

·        Zapoznanie dzieci z aspektami kardynalnym i porządkowym liczby 3 i 4 oraz ich obrazem graficznym.

·        Badanie właściwości figur geometrycznych podczas składania origami i układania tangramów.

·        Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.

·        Kształtowanie poczucia rytmu poprzez różnorodne formy aktywności muzyczno-ruchowej.

·        Rozwijanie zdolności twórczych poprzez wprowadzanie różnorodnych technik artystycznych w pracach plastycznych.

 

stat4u