new_header

 

Tu jesteś:

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola nr 129 Raj na Skarpie

 

MISJA

 • Każde   DZIECKO  w naszym przedszkolu czuje się dobrze: jest bezpieczne, akceptowane i kochane
 • Wśród przyjaciół małych i dużych ma możliwość kontaktów z innymi i nauki zachowań społecznych, 
 • Może zdobywać wiedzę i umiejętności poprzez doświadczanie i przeżywanie

 

 • Może znajdować samopotwierdzenie, uczyć się podejmowania decyzji i uzasadniania swoich racji.

WIZJA  EDUKACYJNA

 • Pozwolić poznaćczłowiekowi prawdę o sobie
 • Obudzić, rozwinąći utrwalić w każdej jednostce ten zarodek twórczych uzdolnień, jaki ono ze sobą przynosi
 • Zmotywować rodziców do uczestniczenia w życiu przedszkolai współdecydowania o ważnych dla środowiska sprawach

 

IDEA KONCEPCJI

 • Stworzenie dzieciom środowiskaedukacyjnego sprzyjającego intensywnemu, wszechstronnemu rozwojowi w oparciu o aktywność twórczą, samopoznanie, poszukiwanie, rozwijanie zdolności i zainteresowań
 • Przygotowanie nauczycielido realizacji projektów edukacyjnych, sprzyjających twórczemu rozwojowi dzieci oraz aktywizacji środowiska lokalnego

 

Wizja wymaga urzeczywistnienia poprzez długofalowe cele i planya prezentowana koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola uwzględnia:

SZANSE

 • Efektywna promocja przedszkola w środowisku
 • Dobra, bieżąca wymiana informacji
 • Racjonalizacja zatrudnienia
 • Zwiększenie środków w budżecie na doskonalenie nauczycieli
 • Dobrze i rzetelnie realizowany plan współpracy ze szkołą podstawową
 • Organizacja porad specjalistów na terenie placówki
 • Pozyskiwanie środków na drobne, bieżące remonty
 • Pozyskiwanie środków na dofinansowanie imprez i uroczystości

ZAGROŻENIA

 • Niż demograficzny
 • Bliskość innych równorzędnych placówek przedszkolnych
 • Proces prywatyzacji przedszkoli
 • Niski budżet przedszkola
 • Podwyższanie opłaty stałej
 • Umożliwienie organizowania oddziałów ,,O” w pobliskich szkołach
 • Traktowanie przedszkoli przez organ prowadzący w taki sam sposób jak inne placówki bez uwzględnienia specyfiki pracy i funkcjonowania
 • Przejęcie 6-latków przez szkoły
 • Ograniczanie budżetu instytucji wspierających (diagnostyka, profilaktyka)
 • Brak systematycznego nadzoru policji nad mieniem placówki
 • Szukanie oszczędności kosztem dziecka

CELE OGÓLNE:

 • Wspieranie holistycznego rozwoju wychowanków i postawy otwarcia na świat – od inspiracji do twórczości
 • Integracja i promocja środowiska nauczycielskiego i lokalnego wokół projektów edukacyjnych wdrażanych w przedszkolu

Cele strategiczne

·         Wyzwalanie kreatywności u dziecipoprzez

·         doświadczanie,

·         eksperymentowanie

·          badanie.

·         kontynuacja programu Naturalna nauka języka – nowy model edukacyjny, zwrócenie uwagi na zespołowe współdziałanie dzieci podczas realizacji zintegrowanych treści programowych jako gwarancja optymalnej realizacji programu

·         Wprowadzanie nowych  metod współpracyz rodzicami w celu:

o    ujednolicenia oddziaływań,

o    uaktywnienia rodzin wychowanków poprzez uczestnictwo i współdecydowanie o różnych sprawach  przedszkola

·         Sprawnie działające wewnątrzprzedszkolne doskonalenie nauczycieli

·         Korelacja zadań doskonalenia z  celami programu rozwoju

 

 

 

 

Ewaluacja pracy przedszkola


1. Ewaluacja ma służyć:

 • Rozpoznawaniupotrzeb wszystkich grup zainteresowanych
 • Tworzeniuinstrumentów skutecznej komunikacji międzygrupowej
 • Uwzględnianiu komentarzy wszystkich zainterestesowanych grup
 • Zapobieganiuniekontrolowanej realizacji projektów i przedsięwzięć

2. Sposoby ewaluacji:

 • Analiza dokumentacji
 • Prowadzenie rozmów konsultacyjnych z przedstawicielami poszczególnych grup
 • Obserwacja
 • ankiety

Mierzenie jakości pracy placówki prowadzi się poprzez:

 • badanie skuteczności działania porównując osiągane wyniki z założonymi celami
 • diagnozowanierozwoju dzieci
 • diagnozowanie wybranych obszarów pracy przedszkola
 • zorganizowanie i systematyczny monitoring osiąganej jakości pracy placówki według ustalonych kryteriów
 • Hospitację,szczególnie diagnozującą

Dobrze skonstruowany plan strategiczny przedszkola umożliwia podniesienie jakości pracy placówki, jej rozwój , zadowolenie dzieci i rodziców, satysfakcję kadry i dyrektora.

 

stat4u