new_header

 

Tu jesteś:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT PRZEDSZKOLA NR 129

              RAJ NA SKARPIE

 

(tekst  jednolity  wg  stanu  na  dzień  1 września 2015r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Spis treści.

 

Rozdział  I

           Postanowienia ogólne.

Rozdział  II

           Cele i zadania Przedszkola.

Rozdział  III

           Organy Przedszkola, ich kompetencje.

Rozdział  IV

           Społeczne organy Przedszkola. Organizacja Przedszkola.

Rozdział  V

           Dzieci uczęszczające do Przedszkola, prawa i obowiązki.

Rozdział  VI

           Rodzice.

Rozdział  VII

           Nauczyciele i pracownicy Przedszkola.

Rozdział  VIII

           Postanowienia końcowe. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Nr 129

                                     „ Raj na Skarpie”

                                                      ROZDZIAŁ I
                                               Postanowienia ogólne.

                                                   § 1

1.       Przedszkole Nr 129 Raj na Skarpie jest przedszkolem publicznym.

2.       Siedziba Przedszkola znajduje się w Warszawie przy ul. Jazdów 10b.

3.       Organem prowadzącym Przedszkole jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

4.       Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

5.       Ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy i nazwa placówki używana jest przez Przedszkole w brzmieniu:

Przedszkole Nr 129 Raj na Skarpie

00-467 Warszawa ul. Jazdów 10b

tel./fax  22 6282843

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                                                    § 2

1.Przedszkole funkcjonuje w oparciu o przepisy prawne:

- Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) i rozporządzenia wykonawcze do tej Ustawy; Akt założycielski;

- Ustawę z 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela(tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 97 poz.674 ze zmianami);

- Konwencję Praw Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r (Dz. U. nr 120 z 1991r. poz. 526
i 527 ze zmianami)

       - Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2001r.z zm.);

      - Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z 2002 r. ze zmianami Dz. U. Nr 107, poz. 1003 z 2003 r. Dz. U Nr 156 z 2010 roku, poz. 1047);

       - Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014r. poz. 1170);

       - Rozporządzenie MEN z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach                  

 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2014 r. poz. 909);

-      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. nr 56, poz. 506 ze zm.);

-      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 2013 r., poz. 532);

-      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013r.
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013 r. poz. 1257);

-      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.);

-      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1515 ze zm.);

-      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz.155 ze zm.); 

-      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624 ze zm.).

-       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 lipca 2002r.
w sprawie w2arunków organizowania, kształcenia, opieki i wychowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie Dz. U. z 2015 r., poz. 1113)

-       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 2015r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2015 r.)

-       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r.
w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.)

-       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 sierpnia 2015r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli osób niebędących obywatelami polskimi( Dz. U. z 2015 r.)

 

2.        Przedszkole może posiadać sztandar, godło oraz ceremoniał i oznaczenia je wyróżniające.

3.         Statut niniejszy obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, pracowników administracji, pracowników obsługi, rodziców i dzieci.

4.        W celu zapewnienia znajomości statutu jest on publikowany na stronie internetowej przedszkola oraz udostępniany dla osób zainteresowanych na terenie Przedszkola.

                                              § 3

1.       Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.

2.       Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola i zatwierdzona w arkuszu organizacji na dany rok szkolny.

3.       Przedszkole zapewnia bezpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

4.       Bezpłatne wychowanie, nauczanie i opieka realizowane są w przedszkolu od godziny 8.00 do godziny 13.00, codziennie, od poniedziałku do piątku.

 

                                                  § 4

1.       Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

a)      Burmistrza dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy

b)     Rodziców w formie opłat za pobyt ( po godzinie 13-tej) i żywienie dziecka
w przedszkolu.

2.       Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie
z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

                                                   § 5

Opłaty za przedszkole.

1.       W zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej, w godzinach 8 – 13, udzielane jest nieodpłatnie świadczenie usług przez Przedszkole nr 129 Raj na Skarpie.

2.       Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta.

3.       Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników Przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący.

4.       W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.

5.       Opłaty za żywienie dziecka w Przedszkolu pobierane są z góry do dnia 5-tego każdego miesiąca.

6.       Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę liczoną po godzinie 13-tej.

1.)    Zakres tych świadczeń obejmuje:

a)         organizację zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka,

b)        organizację zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem,         

c)         organizację zajęć muzycznych, plastycznych, teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci,

d)        organizację zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka,

e)         organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,

f)         opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłków;

2.) Jeżeli z dziennego czasu pracy wynika, że przedszkole rozpoczyna lub kończy zajęcia
o niepełnej godzinie, opłata za świadczenia realizowane w tym czasie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

3.) Wysokość opłaty za pobyt i żywienie dziecka ustala się według stanu na pierwszy dzień września danego roku i w tej wysokości obowiązuje ona od dnia 1 września danego roku do dnia 31 sierpnia roku następnego.

4.) Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonych przez nauczyciela każdego oddziału i systemu monitoringu zegarowego ewidencjonującego godzinę przekazania dziecka pod opiekę przedszkola i godzinę odbioru.

 

7.       Zwolnienia i ulgi w opłatach za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

Zwalnia się z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:

1)      wychowanka rodzinnego domu dziecka działającego na terenie m.st. Warszawy oraz dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie m.st. Warszawy;

2)      jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia.

  • W przypadku, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75% lecz nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia, opłata wynosi 50% kwoty określonej przez Radę miasta Warszawy
  • Wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola składają do dyrektora przedszkola.
  • Do wniosku należy przedstawić:

   1) Osoby nie prowadzące własnej działalności gospodarczej:

a) wysokość zarobków brutto dotyczące wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego, dotyczące trzech ostatnich miesięcy poprzedzających lub zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego, lub przebywania na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym.                                                       

b)  oświadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego.

         2) Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą do wniosku powinny:

a)    okazać deklarację podatkową PIT za ostatni rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku, stanowiącą podstawę obliczenia przeciętnych miesięcznych dochodów brutto lub inny dokument potwierdzający wysokość osiągniętych dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wystawiony przez urząd skarbowy lub stanowiący podstawę rozliczeń z urzędem skarbowym;
w sytuacji utraty dochodów w wyniku likwidacji własnej działalności gospodarczej dokument potwierdzający wysokość osiągniętych dochodów
z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej może dotyczyć tylko ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

b)   przedstawić oświadczenie o wysokości dochodów brutto uzyskanych z innych źródeł niewymienionych w dokumentach, o których mowa w pkt. 1 w trzech ostatnich miesiącach poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie
o braku takich dochodów; jako dochody uzyskane z innych źródeł należy traktować w szczególności otrzymane zasiłki, alimenty, darowizny, dochody
z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło,

c)    oświadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego.

3) Dyrektor przedszkola rozpatruje wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania.

 

      4) Zwolnienie lub obniżenie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę następuje na okres 6-8 miesięcy.

 

 

8.       Organizacja pracy przedszkola.

 

1. Szczegółową organizację pracy Przedszkola określa zatwierdzony przez Burmistrza na dany rok szkolny, arkusz organizacji pracy przedszkola oraz ramowy rozkład dnia zatwierdzony przez dyrektora Przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Uwzględnienia on zasady ochrony zdrowia i higieny pracy (m.in. odpowiednią liczbę dzieci w oddziale), oczekiwania rodziców (prawnych opiekunów) i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

2.W arkuszu organizacji przedszkola dyrektor określa w szczególności:

·                    czas pracy poszczególnych oddziałów,

·                    liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

·                    ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

·                    liczbę nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego oraz terminy posiedzeń kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,

·                    bieżące informacje kadrowe i placowe wszystkich pracowników.                                        

3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
 w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, bądź rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

a)         Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach nie może przekraczać 27.  

b)         W przypadku zakwalifikowania do przedszkola dzieci niepełnosprawnych, liczba dzieci w oddziale powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

a.    Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania w przedszkolnego; program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

4. W przedszkolu mogą odbywać się inne, poza realizacją treści podstawy programowej zajęcia. Rodzice mogą dokonywać wyboru rodzaju zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole w ramach środków w budżecie przyznanych na ten cel.

5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, dodatkowej nauki języka obcego, nauki religii, dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1)      20– 25 minut w grupie 3-latków i 4-latków,

2)      25 – 30 minut w grupie 5-latków i 6-latków.

 

6.Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym; 

7. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, adresy zamieszkania dzieci, nazwiska i imiona rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają oraz tematy przeprowadzonych zajęć, a także godziny przyprowadzania i odbierania dziecka
z przedszkola; w dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach w danym dniu; przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

 

§ 6

 

1. Przedszkole jest przedszkolem czterooddziałowym, zlokalizowane w budynku parterowym, przy którym znajduje się ogród przedszkolny.

2. Podstawowa jednostka organizacyjną jest oddział gromadzący dzieci w zbliżonym wieku.

3. Dzieci w poszczególnych oddziałach są grupami mieszanymi z dziećmi w wieku zbliżonym tj. 3 – 4–latki; 4 – 5–latki, a za zgoda burmistrza także dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny. 

4. W przypadku zakwalifikowania do przedszkola dzieci niepełnosprawnych, liczba dzieci
w oddziale powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych

5. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania w przedszkolnego; program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola na wniosek nauczyciela lub rady pedagogicznej.

6. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Naukę religii włącza się do planu zajęć przedszkolnych i prowadzi się dla grupy nie mniejszej niż siedmiorga dzieci w oddziale. Dla mniejszej liczby wychowanków w grupie, nauka religii organizowana jest w grupie między oddziałowej.

7. Przedszkole zgodnie z treściami Podstawy Programowej organizuje dwa razy w tygodniu naukę języka nowożytnego w grupie 5-latków w godzinach przeznaczonych na realizacje treści podstawy programowej

8. Dzieci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą uczestniczyć w innych zajęciach dydaktycznych realizowanych po czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, przeznaczonym na realizacje treści podstawy programowej po akceptacji przez dyrektora
 i organ prowadzący,

9. Rodzice, na początku roku szkolnego wyrażają zgodę na liście grupowej na udział dzieci w zajęciach, o których mowa w pkt. 7.

10.Czas trwania zajęć, o których mowa w punkcie 5 jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 20 minut dla dzieci 3-4 letnich i około 30 minut dla dzieci 5- letnich.

11.Organizacja zajęć, dydaktycznych realizowanych w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, ustalane są przez dyrektora placówki w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.

12. Opłaty za zajęcia dodatkowe pokrywa organ prowadzący z możliwością dopłaty
 z funduszu rady rodziców przedszkola.

                                                          

 

 

 

ROZDZIAŁII
 Cele i zadania Przedszkola.

§ 7

1.       Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

a)      wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym;

b)     udzielaniu  w  razie  potrzeby dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

c)      umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

d)     sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

e) przeprowadzaniu analizy gotowości dziecka i opracowanie arkusza diagnozy gotowości szkolnej do podjęcia nauki w szkole podstawowej w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest jej rozpoczęcie,

f) prowadzenie obserwacji rozwoju wychowanków,

e)      współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej opiece i pomocy specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.

2.       Wynikające z powyższych celów zadania, Przedszkole realizuje w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.

 

3.       Na realizację  Podstawy  Programowej  Wychowania  Przedszkolnego  przeznacza  się   5  godzin w  czasie  codziennej  pracy  przedszkola, tj. w godz. 8.00 – 13.00 przy  czym:

a.)    co  najmniej  1/5  czasu  należy  przeznaczyć  na  zabawę  ( w  tym  czasie  dzieci  bawią  się  swobodnie  przy  niewielkim  udziale  nauczyciela ),

b.)    co  najmniej  1/5  czasu  (  w  przypadku  młodszych  dzieci  ¼  czasu )  dzieci  spędzają  w  ogrodzie  przedszkolnym, w  parku  itp. ( organizowane  są  zabawy  ruchowe, zajęcia  sportowe, obserwacje  przyrodnicze  itd. ),

c.)    najwyżej  1/5  czasu  zajmują  różnego  typu  zajęcia  dydaktyczne  realizowane  według  obszarów  postawy  programowej  wychowania  przedszkolnego ,

 i  wybranego  programu  wychowania  przedszkolnego,

d.)   pozostały  czas  2/5 czasu  może  dowolnie  zagospodarować  ( w tej  puli  czasu  mieszczą  się  także  czynności  opiekuńcze, kształcenie  umiejętności  związanych
 z  samoobsługą  dzieci, organizacyjne  i  inne ).

e.)    każdorazowy czas trwania zajęć wychowawczo – dydaktycznych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.                           

§ 8

1.       Celem wychowaniaprzedszkolnego, zgodnie z podstawą programową, jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

2.       Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3.       Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w wieloletnim planie rozwoju placówki, rocznym planie pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

4.       Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

5.       Czas trwania zajęć wychowawczo - dydaktycznych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

                                              § 9

1.       Przedszkole sprawuje opiekę nad zdrowym dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub innego upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.

2.       Do przedszkola przyprowadzamy dzieci zdrowe a po chorobie przedstawiamy zaświadczenie od lekarza o możliwości uczęszczania już dziecka do przedszkola.

3.       W przedszkolu obowiązują następujące zasady sprawowania opieki nad dziećmi
w czasie zajęć w przedszkolu i poza czasem zajęć w przedszkolu:

                                                                     

·         nauczyciele są w pełni odpowiedzialni za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci;

·         każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien skontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce i inne urządzenia;

·         nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go uprzednio o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;

·         nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko i wyłącznie wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę osoby upoważnionej nad powierzonymi dziećmi;

·         obowiązkiem nauczyciela jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać bez opieki oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku – w sytuacji, jeśli pomoc ta jest niezbędna;

·         nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrekcję oraz rodziców
 o zaistniałym wypadku lub niepokojących objawach u dziecka (gorączka, złe samopoczucie, ból, nietypowe zachowanie dziecka);

·         nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z przepisami ruchu drogowego i przestrzegać tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi;

·         podczas spacerów i wycieczek poza teren przedszkola jedna osoba dorosła sprawuje opiekę nad 10 dzieci (nauczyciel, pomoc nauczyciela, woźna, rodzice, prawni opiekunowie);

·         przedszkole funkcjonuje zgodnie z zasadami BHP i przepisami przeciwpożarowymi;

·         podczas zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu np. język angielski, taniec, rytmika, gimnastyka korekcyjna - za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia;

·         osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odpowiada za: zebranie dzieci na zajęcia zgodnie z deklaracjami i wnoszonymi opłatami przez rodziców, bezpieczne ich zaprowadzenie do odpowiedniej sali, przeprowadzenie zajęć zgodnie z planem oraz powrót dzieci do sali danej grupy i przekazanie ich nauczycielowi.

§ 10

1.       W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

a)      diagnozowanie środowiska dzieci;

b)     przeprowadzanie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie;

c)       prowadzenie obserwacji i analizy rozwoju wychowanków, rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia;

d)     rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;

e)      organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

f)      wspieranie dziecka uzdolnionego;

g)     podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

h)     prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców;

i)       udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzebpsychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

j)       wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

k)     umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

l)       podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach trudnych;

2.       Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane we współpracy z:

a)      rodzicami;

b)     nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;

c)      poradnią psychologiczno-pedagogiczną  i innymi poradniami specjalistycznymi;

d)     innymi przedszkolami;

e)      podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

3.       Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4.       Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana za zgodą rodziców/ prawnych opiekunów, na wniosek:

a)      rodziców/ prawnych opiekunów dziecka,

b)     nauczyciela,

c)      psychologa,

d)     logopedy,

e)      poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

5.       Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie

a)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

b)     porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

c)      zajęć dla rodziców.

6.       Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi, oraz uczęszczanie dziecka do oddziału terapeutycznego wymaga pisemnej zgody rodziców na każdy rok szkolny.

7.       Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

                                                           § 11

1.       Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece:

a)      jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału,

b)     co najmniej dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy oddziału,

2.       W Przedszkolu dodatkowo zatrudnieni są nauczyciele posiadający specjalne przygotowanie psychologiczne i logopedyczne.

3.       W oddziale dla dzieci 3-letnich i oddziale dzieci 3-, 4- letnich zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.

4.       Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach, co roku zatwierdza organ prowadzący.

5.       W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w Przedszkolu.

6.       Organizacjępracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez radę pedagogiczną z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, zasady określonej oraz w oparciu o oczekiwania rodziców i założenia realizowanej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego i elementami Modelu edukacyjnego Programu Naturalnej Nauki Języka.

6.1  Ramowy rozkład dnia:

·                     7.00 -  9.00       schodzenie się dzieci, zabawy i zajęcia indywidualne     

                                      w kącikach zainteresowań oraz zabawy poranne

·                     9.00 - 9.30         śniadanie

·                     9.30 - 12.30       zajęcia w grupach na terenie budynku lub w ogrodzie 

·                     12.30 - 13.00     obiad

·                     13.00 - 15.00     odpoczynek po obiedzie – dzieci młodsze odpoczywają,

                                       dzieci starsze pracują w kącikach zainteresowań, za zgodą 

                                       rodziców dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych

·                     15.00 - 15.30     podwieczorek

·                     15.30 - 17.00    różne działania i aktywności dzieci, zabawy / zajęcia

 

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH  PRZEBYWAJĄCYCH

                                          W  PRZEDSZKOLU 10 GODZIN.

RANEK

-       7.00 - 8.00          schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące   

                                 realizacji pomysłów dzieci

-       8.00 - 8.45          zabawy integrujące grupę; zajęcia w zespołach i indywidualne

inspirowane przez nauczyciela i swobodne w kącikach zainteresowań; działania wspomagające rozwój dziecka; ćwiczenia ogólno-rozwojowe (np.: rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotoryczne); prowadzenie obserwacji; zabawy poranne

-       8.45 -  9.00         przygotowanie do śniadania.

-       9.00 -  9.30         śniadanie.

-       9.30 - 10.15         przygotowanie do zajęć i realizacja zadań edukacyjnych

                            (zajęcia z całą grupą, zespołem, indywidualne).

     

 ZAJĘCIA  :

 Zajęcia dla całej grupy:

-       zajęcia wprowadzają w wybraną tematykę wszystkie dzieci; podstawowym celem jest zapoznanie dzieci z określonymi obszarami wiedzy; wzbudzenie odpowiednio wysokiego poziomu zainteresowania będzie prowadziło do przetwarzania informacji podczas działań indywidualnych.

-       zajęcia doskonalące umiejętności dzieci: prowadzone - w zależności od potrzeb
 i możliwości dzieci; zadania stanowią kontynuację rozpoczętego procesu uczenia się; koncentrują się na przetwarzaniu wiedzy , nabywaniu , doskonaleniu umiejętności dzieci.

-       zajęcia w kącikach zainteresowań, prowadzone w zależności od potrzeb, zaciekawień
 i możliwości dzieci- realizowane w ciągu dnia

-       sytuacje edukacyjne - zajęcia ze wsparciem nauczyciela

-       karty zadaniowe stanowiące podstawową dokumentację świadczącą o rozwoju dziecka (projektowane karty uwzględniają indywidualny rozwój dziecka), samodzielna praca dziecka ze wsparciem nauczyciela;

Aktywność  dziecka o charakterze plastycznym, dramatycznym, ruchowym, muzycznym

-       10.15 - 12.15     spacery, zabawy dowolne, ruchowe na placu przedszkolnym lub
                                 w sali,       

-       12.15 - 12.30            przygotowanie do obiadu.

-       12.30 - 13.00            obiad.

-       13.00 - 15.00            odpoczynek, relaksacja.

-       15.00 - 15.30            podwieczorek

 

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE :

-       15.30 - 17.00  ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości;

                        słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej  

                             (ewentualnie czytanie fragmentów książek); zabawy w kącikach

                             zainteresowań; podsumowanie dnia; czynności porządkowe).

 

 

DLA DZIECI STARSZYCH PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 10 GODZIN

RANEK

-       7.00 - 8.00    schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci

-       8.00 - 8.30    zabawy integrujące grupę; zajęcia w zespołach i indywidualne inspirowane przez nauczyciela i swobodne w kącikach zainteresowań; działania wspomagające rozwój dziecka – praca w kącikach zainteresowań;

-     8.30 - 8.45    zabawy i ćwiczenia poranne.

-       8.45 - 9.00    przygotowanie do śniadania.

-       9.00 - 9.30    śniadanie.

-       9.30 - 11.00   przygotowanie i   realizacja zadań edukacyjnych  ( zajęcia z całą grupą,                       zespołowe i indywidualne ):

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Elementy Modelu edukacyjnego Naturalna nauka języka składające się z trzech typów zadań, prowadzących od zajęć dla całej grupy (lub pracy zespołowej, poprzez pracę
z całą grupą) do zindywidualizowanej pracy dzieci.

Zajęcia poszerzające dotychczasową wiedzę dzieci - dla całej grupy: zajęcia wprowadzają w wybraną tematykę wszystkie dzieci; podstawowym celem jest zapoznanie dzieci z określonymi obszarami wiedzy; wzbudzenie odpowiednio wysokiego poziomu zainteresowania prowadzące do przetwarzania informacji podczas działań w zespołach
i indywidualnych.

 Zajęcia doskonalące umiejętności dzieci: prowadzone - w zależności od potrzeb
 i możliwości dzieci, w zespołach jednorodnych (podobny poziom umiejętności, wspólne zainteresowania etc.) lub niejednorodnych (ich celem jest wspomaganie się wzajemne dzieci); zadania stanowią kontynuację rozpoczętego procesu uczenia się; koncentrują się na przetwarzaniu wiedzy, nabywaniu, doskonaleniu umiejętności dzieci oraz na współdziałaniu w zespole.

Zajęcia w kącikach edukacyjnych:

-       sytuacje edukacyjne - praca w parach, zespołowa ze wsparciem nauczyciela,

-       karty zadaniowe - samodzielna praca dziecka ze wsparciem nauczyciela; projektowane przez nauczyciela formy zadaniowe do pracy w kącikach edukacyjnych, uwzględniają aktualne i najbliższe możliwości rozwojowe dziecka.

Zadania ujmowane są w kategoriach rozwojowych jako:

zadania ukierunkowane na kształtowanie gotowości do wykonania określonego zadania,

-       zadania „możliwości” -realizowane w strefie najbliższego rozwoju, dziecko decyduje
 o wyborze zadania o określonym stopniu trudności.

-       Autoprezentacja

-       Aktywność twórcza dziecka(o charakterze plastycznym, dramatycznym, ruchowym, muzycznym).

-       11.00 - 12.15 spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie,
w parku,) lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne; obserwacje przyrodnicze;

-       12.15 - 12.30     przygotowanie do obiadu.

-       12.30 - 13.00     obiad.

-       13.00 - 13.15     ćwiczenia relaksacyjne.

-       13.15- 14.45     zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

-       14.45 - 15.00     przygotowanie do podwieczorku.

-       15.00 - 15.30     podwieczorek

 

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE :

-       15.30 - 17.00         Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości

i potrzeb; zabawy w kącikach edukacyjnych; podsumowanie dnia, ustalanie planu na następny dzień.

 

Rozkład dnia opracowany przez radę pedagogiczną uwzględnia indywidualne możliwości każdego dziecka zapewniając mu codziennie:

-       aktywność umysłową,

-       aktywność ruchową,

-       aktywność plastyczną,

-       aktywność konstrukcyjną,

-       aktywność muzyczną,

-       aktywność słowną opartą na zabawie.

 

Podstawowymi formami działalności wychowawczo - dydaktycznejsą:

-       działania zespołowe, grupowe i indywidualne, organizowane przez nauczycielkę.

-       zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne i ruchowe.

-       zajęcia korekcyjne i wyrównawcze dla dzieci z niedoborami psychoruchowymi.

-       organizacja  wycieczek, przedstawienia teatrzyków  i uroczystości okolicznościowe.

-       zajęcia  dodatkowe– finansowane  przez  organ  prowadzący, rodziców.

-       stwarzanie prozdrowotnych warunków wychowania.

-    organizowanie   zajęć  w  ogrodzie,  na  powietrzu.

 

 

 

ROZDZIAŁ III
Organy Przedszkola.

§ 12

1.       Organami PrzedszkolaNr 129 Raj na Skarpie są:

a)      Dyrektor Przedszkola

b)     Rada Pedagogiczna

c)      Rada Rodziców

2.       Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem.

§ 12

1.       Dyrektor Przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.

2.       Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

a)      sprawujenadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych nauczycieli,

b)     sprawujeopiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

c)      przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały Rady Przedszkola podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.

3.       Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym przez Radę Rodziców i radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

4.       Współdziała ze szkołami wyższymi oraz ośrodkami kształcenia nauczycieli poprzez umożliwienie organizacji praktyk pedagogicznych na terenie Przedszkola.

5.       Stwarza warunki do umożliwienia działania w Przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których mowa w § 14 pkt. 1 i 2.

6.       Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem do niego należących.

7.       Zadania dyrektora:

-      prowadzenie obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli dokonywanie kontroli obiektów należących do Przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów;

-      ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej,

-       z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy przygotowanie arkusza

-      organizacji pracy Przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

-      wstrzymywanie uchwał Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów; o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

-      organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Przedszkola;

-      współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;

-      kierowanie polityką kadrową Przedszkola, zatrudnianie i rozwiązywanie umów
o pracę   z  nauczycielami  i  innymi   pracownikami   Przedszkola;

-      przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną;

-      organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

-      podejmowanie decyzji o objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi oraz uczęszczaniu dziecka do oddziału terapeutycznego oraz o terminie ich zakończenia;

-      podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z Przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Przedszkola;

-      powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie, której mieszka dziecko 5-letnie,
o spełnianiu w Przedszkolu rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego;

-      zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i P. Pożarowych;

-      koordynacja współdziałania organów Przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi;

-      współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;

-      administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem;

-      prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

       - w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania
w Przedszkolu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, opracowanie w uzgodnieniu
z organem prowadzącym, programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania
i wychowania Przedszkola.       

 W wykonywaniu swoich zadań dyrektor Przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną
 i rodzicami, a w szczególności:

a)      zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami Przedszkola;

b)     w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów Przedszkola.

8.       Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

9.       Dyrektor może zorganizować z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Rodziców powstanie Rady Przedszkola.

                                                    § 13

1.       Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.       W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele pracujący
w Przedszkolu.

3.       Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Przedszkola.

4.       Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego, a także w każdym czasie, zgodnie z harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb.

5.       Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Przewodniczącego, Rady Rodziców, organu prowadzącego, albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

6.       Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej Przewodniczący, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

7.       Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy
w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola.

8.       W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej Przedszkola.

9.       Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

10.   Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a)      zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;

b)      przygotowanie projektu Statutu Przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także przedłożenie go do zaopiniowania go przez Radę Rodziców;

c)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych
w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

d)     uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej,

e)      planuje i organizuje pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą;

f)      okresowo i rocznie analizuje  i ocenia stan nauczania, wychowania i opieki;

g)     współpracuje z rodzicami i opiekunami dzieci;

h)     współpracuje z Radą Rodziców;

i)       podejmuje uchwały w sprawie zmian regulaminów przedszkolnych wydaje opinie na temat przedszkolnego zestawu programów;

j)       wydaje opinię na temat propozycji kandydata na stanowisko osoby zastępującej dyrektora podczas jego nieobecności;

k)     wydaje opinię w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący;

l)       w celu dokonania oceny pracy zawodowej wydaje opinię o pracy dyrektora, opinię przedkłada się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny;

m)   opiniuje programy  opracowane przez nauczycieli, przyjmowanie do realizacji
w przedszkolu;

n)     dokonuje z własnej inicjatywy oceny sytuacji oraz stanu funkcjonowania przedszkola,

o)     ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach;

p)     ustalanie sposobu wykorzystywania wyników z nadzoru pedagogicznego organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

q)     podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy;

r)       ustalanie tematyki i organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie
·z potrzebami w danym roku szkolnym.

11.   Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)      projekt planu finansowego Przedszkola;

b)     wnioski dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń i wyróżnień dla nauczycieli;

c)      tygodniowy rozkład pracy Przedszkola;

d)     propozycje dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych.

12.   Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zgodnie z ustaleniami, w obecności, co najmniej połowy jej członków.

13.   Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane

14.   Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub wicedyrektora.

15.   W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego,
z tym ze zmiana ta nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

16.   Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej i dotyczy wszystkich spraw poruszanych w trakcie posiedzenia rady pedagogicznej. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

17.   Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk, co do podjęcia decyzji.

18.   Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

19.   Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa
w § 13 ust. 9

ROZDZIAŁ IV
Społeczne  organy  Przedszkola.

§ 14

1.       Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

2.       W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w czasie zebrania Rady Rodziców dzieci danego oddziału.

3.       Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się
w szczególności:

a)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

b)     szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

c)      Zasady pomocy i wsparcia dla przedszkola

4.       Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych, ustalając zasady i zakres współpracy.

5.       Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

6.       Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)      w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania
w Przedszkolu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania lub wychowania;

b)     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola,

c)      opiniowanie statutu przedszkola oraz wnoszonych do niego zmian,

d)     opiniowanie programów wychowania przedszkolnego przedstawionych przez Radę Pedagogiczną.

7.       Jeśli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w § 17 ust. 7 pkt. 2, program ten ustala dyrektor Przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora Przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

8.       W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola oraz wsparcia finansowego na rzecz dzieci i przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców, o którym mowa w § 14 ust. 4.

 

§ 15

1.             Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2.             W przedszkolu przyjęte są następujące zasady współdziałania organów przedszkola:

a)          wszystkie organy dają każdemu możliwość swobodnego działania
i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych
w Regulaminie działania, zgodnych z Ustawą o Systemie Oświaty;

b)         zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą;

c)          każdy z organów dysponuje możliwością zwołania wspólnego spotkania;

d)         współdziałają ze sobą na zasadzie partnerstwa, przestrzegając prawa oświatowego;

e)          osobą informującą oraz koordynującą współdziałanie poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola;

f)          nauczyciele utrzymują systematyczny kontakt z rodzicami, wzajemnie udzielając sobie rzetelnych informacji o postępach i rozwoju dziecka;

g)         zebrania ogólne z rodzicami oraz nauczycielami organizowane są 2 – 3 razy w roku na prośbę zainteresowanych stron;

h)         zebrania rady pedagogicznej i rady rodziców organizowane są zgodnie
z regulaminem działania powyższych organów.

3.    Wszelkie spory miedzy organami Przedszkola rozstrzyga dyrektor Przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

4. Dyrektor w rozwiązywaniu sporów pomiędzy organami przedszkola podejmuje działania zmierzające do ich polubownego rozstrzygania z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.

1.                      w przypadku powstania sporu między radą pedagogiczną a radą rodziców organem rozstrzygającym jest dyrektor przedszkola, który powinien dążyć do polubownego załatwiania  sporów w toku :

­   indywidualnych rozmów,

­   nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej zwoływanych na wniosek   dyrektora lub rady pedagogicznej – w ciągu 7 dni od złożenia wniosku,

­   nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej zwoływanych na wniosek  dyrektora lub rady pedagogicznej z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku

2.      może powołać komisję rozjemczą składającą się z:

­   przedstawiciela organu prowadzącego,

­   przedstawiciela organu nadzorującego,

­   przedstawiciela rodziców spoza rady,

­   przedstawiciela rady pedagogicznej.

­   od rozstrzygnięcia przez dyrektora każda ze stron może się odwołać do organu prowadzącego,

3.      spór między dyrektorem a radą pedagogiczną lub radą rodziców rozstrzyga organ prowadzący w uzgodnieniu z organem nadzorującym, lub:

1) jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sporu nie jest możliwe, wówczas podejmuje się działania zmierzające do jego rozstrzygnięcia z udziałem osób trzecich, biorąc pod uwagę zakres ich kompetencji oraz przedmiot sporu:

4.      w sprawach dotyczących organizacji pracy przedszkola – przedstawiciel organu prowadzącego i/lub przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

5.      w sprawach gospodarowania finansami publicznymi – przedstawiciel organu prowadzącego,

6.      w sprawach wychowawczo – dydaktycznych – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2)      do rozwiązywania sporów pomiędzy organami przedszkola, dyrektor może powołać komisję rozjemczą; jeżeli dyrektor jest stroną w konflikcie, na jego miejsce rada pedagogiczna powołuje spośród swoich członków przewodniczącego komisji;

1.      w skład komisji rozjemczej wchodzi po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców oraz dyrektor przedszkola, jako przewodniczący,                                   

2.      po przedstawieniu istoty konfliktu przez każdą ze stron, komisja rozstrzyga spór poprzez głosowanie jawne bądź tajne – sposób głosowania ustalany jest większością głosów na początku posiedzenia komisji

 

                              Organizacja przedszkola - postanowienia ogólne.

1.)   Organizację przedszkola zatwierdza organ prowadzący. Podstawową jednostką organizacyjną w przedszkolu jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku. Oddziały przedszkola znajdują się w jednym budynku.

2.)   Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor do dnia 30 kwietnia danego roku – i przedkłada do zatwierdzenia przez organ prowadzący.

3.)   W arkuszu organizacji przedszkola określa się liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

4.)  W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego – liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

 

§ 16

1.       W Przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej Przedszkola.

2.       Podjęcie działalności w Przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację,
o których mowa w ust. 1 wymaga uzyskania zgody dyrektora Przedszkola wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

§ 17

1.       Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych w/g zbliżonego wieku.

2.       Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 27.

3.       W Przedszkolu nr 129 nie ma oddziałów integracyjnych.

4.       Szczegółową organizację wychowania, nauczania, i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku.

5.       Arkusz organizacji Przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i kuratoraoświaty zatwierdza organ prowadzący Przedszkole w terminie do 30 maja danego roku.

6.       W arkuszu organizacji Przedszkola zamieszcza się w szczególności:

a)      liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów;

b)     liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;

c)      ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący;

d)     czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.

7.       Szczegółową organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny pracy (m.in. odpowiednia liczba dzieci w oddziale), oczekiwania rodziców (prawnych opiekunów) oraz jest dostosowany do założeń programowych.

8.       Liczba miejsc organizacyjnych dla dzieci w Przedszkolu wynosi 100.

9.       W Przedszkolu łącznie jest 4 oddziały ogólnodostępne dla dzieci zbliżonych wiekowo.

10.   Liczba oddziałów ogólnodostępnych w zależności od potrzeb i  możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.

11.   Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

a)      sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III, IV),

b)     salę rekreacyjną,

c)      pomieszczenia administracyjno- gospodarcze,

d)     kuchnię,

e)      szatnię dla dzieci i personelu,

f)      ogród przedszkolny z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do potrzeb dzieci.

12.   Przedszkole może organizować wycieczki i imprezy dostosowane do wieku, potrzeb
i zainteresowań dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

§ 18

1.       Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez rodziców bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione w oparciu o pisemny wniosek rodziców.

2.       Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.

3.       Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców i czas, na jaki upoważnienie jest wystawione.

4.       Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

5.       Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

6.       Przedszkolenie może przekazać dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.

7.       Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godziny 700 do 900.

8.       Ze względów organizacyjnych oraz konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazanym jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście bądź telefonicznie.

9.       Odbieranie dzieci z Przedszkola trwa do godz. 1730.

§ 19

Rekrutacja dzieci do przedszkola.

1.       Przedszkole przeprowadzi rekrutację elektroniczną w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i zachowania ochrony danych osobowych dzieci i ich opiekunów.

2.       Harmonogram i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa corocznie organ prowadzący.

3.       Rodzice, którzy mają dostęp do Internetu i sami będą korzystać z systemu:

a.       wprowadzają dane dziecka do systemu,

b.      drukują wypełniony formularz zgłoszenia, a następnie, po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru (wskazanym na pierwszym miejscu listy preferencji).

4.       Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola:

a.       podpisują oboje rodzice / prawni opiekunowie dziecka,

b.      podpisy złożone na formularzu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w formularzu ze stanem faktycznym,

c.       za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w formularzu z informacjami w Systemie oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia formularza odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola.

5.       Dyrektor przedszkola wyznacza komisję kwalifikacyjną, która ustala kolejność na liście dzieci ubiegających się o przyjęcie na podstawie spełnianych przez dziecko kryteriów.

6.       Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje komisja kwalifikacyjna

7.       Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych na dany rok szkolny nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących i dzieci przyjętych oraz możliwości organizacyjnych przedszkola.

8.       Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

9.       Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w pkt.8 są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

 

§ 20

4.       Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:

a)      zalegania z odpłatnością za Przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych,
a w przypadku dziecka 5-letniego podjęciu decyzji o skróceniu czasu pobytu do
5 godzin dziennie w ramach realizacji podstawy programowej lub przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego tylko podstawę programową wychowania przedszkolnego działającego na terenie gminy;

b)     nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania Przedszkola
o przyczynie tej nieobecności;

c)      ze względu na zachowanie dziecka, uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa  oraz  niepodjęcie przez rodziców propozycji współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji;

d)     nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.

5.       W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w ust. 1 pkt. c dyrektor zobowiązany jest do podjęcia następujących działań:

a)      zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z Przedszkolem zakresie korekcji zachowań dziecka;

b)     zaproponować rodzicom i dziecku inną odpowiednią pomoc;

c)      zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie i o zamiarze skreślenia dziecka z listy przedszkolaków;

d)     o podjętej decyzji zawiadomić na piśmie rodziców.

Rozdział V
Dzieci  uczęszczające  do  Przedszkola, prawa  i  obowiązki.

§ 21

1.        Do Przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 5 lat.

2.        Do Przedszkola nr 129, z uwagi na warunki lokalowe, nieprzyjmowane są dzieci niepełnosprawne ruchowo

3.       W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2, 5 roku. 

4.       Obowiązek szkolny dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

5.       Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

6.       Rodzice dziecka 5-letniego są obowiązani w szczególności do:

a)      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;

b)      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przez niespełnienie obowiązku należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 1 miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu;

c)      informowania, w terminie do dnia 30 września, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego poza granicami kraju czy przedstawicielstwie innych państw w Polsce;

d)       zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu,

       w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.

7.       Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a)      właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno-opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

b)      szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

c)      ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

d)     poszanowania jego godności osobistej;

e)      poszanowania własności;

f)       opieki i ochrony;

o) rozmowy ;

       p) akceptacji jego osoby.

8. W  Przedszkolu   dziecko  ma  obowiązek :

     a) poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych;

     b) poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych;

     c) stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę;

     d) włączania się do prac porządkowych w sali i ogrodzie po zajęciach i zabawie;

     e) uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, na które zgodę wyrazili rodzice. 

 

 

 

Rozdział VI

Rodzice.

§ 22

1.                                                                        Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

b)     przestrzeganie przepisów niniejszego Statutu;

c)     zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce ustalone przez radę pedagogiczną;

d)    respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjętych
w ramach ich kompetencji;

e)     przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola, lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

f)      terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;

g)     informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu,

h)     niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

§ 23

1.       Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.    

2.       Rodzice mają prawo do:

a)      zapoznania się z programem wychowawczo – dydaktycznym oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju Przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

b)     uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

c)      uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

d)     wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Przedszkola,

e)      wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i  nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa i Radę Rodziców.

 

§ 24

1. Rodzice w celu poprawienia sytuacji materialnej placówki, mogą doposażyć przedszkole
w środki czystościowe, artykuły plastyczne do pracy z dziećmi oraz inne niezbędne pomoce poprawiające, jakość działania przedszkola.

2. Rodzice za szczególnie zaangażowanie we wspieraniu pracy Przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny Dyrektora i Rady Pedagogicznej.

§ 25

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§ 26

Wspomaganie rodziny w wychowywaniu oraz przygotowania dziecka do szkoły następuje poprzez: 

a)      systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach dzieci;

b)     konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami;

c)      organizację zebrań z rodzicami dzieci;

d)     tablice informacyjne;

e)      organizację dni adaptacyjnych;

f)      zajęcia otwarte;

g)     zamieszczanie prac dzieci na terenie Przedszkola;

h)     informacje zamieszczane na stronie internetowej Przedszkola;

i)       ujednolicanie kierunków oddziaływań dom – przedszkole;

j)       wzmacnianie więzi z rodziną (organizowanie Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka w Przedszkolu).

                                               

Rozdział VII
         Nauczyciele , pracownicy  Przedszkola.

§ 27

1.       W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem psychologiczno - logopedycznym.

2.       Nauczyciel Przedszkola prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada, za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3.       Zadania nauczycieli obejmują działania związane ze współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami), planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo – dydaktycznej, prowadzeniem i dokumentowaniem obserwacji pedagogicznych oraz współpracą ze specjalistami:

4.       Szczegółowy zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, tj.;

a)      umożliwianie rodzicom (prawnym opiekunom) przebywania z dzieckiem
w przedszkolu w okresie adaptacyjnym,

b)      pozyskiwanie od rodziców (prawnych opiekunów) pełnej wiedzy dziecku
w celu zapewnienia mu właściwej opieki oraz rozwoju,

c)      uzgadnianie z rodzicami (prawnymi opiekunami) sposobów oraz kierunków działań w zakresie wychowania i nauczania ich dziecka,

d)     przekazywanie rodzicom (prawnym opiekunom) rzetelnych informacji

      o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju,

e)      informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o zadaniach przyjętych do realizacji na rok szkolny, wynikających z programu wychowania w przedszkolu,

f)       uwzględnianie w rocznym planie pracy przedszkola współpracy z rodzicami,

g)      stwarzanie rodzicom (prawnym opiekunom) warunków do obserwowania swojego dziecka podczas różnorodnych działań w przedszkolu,

h)      przekazywanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji dotyczących pracy wychowawczo – dydaktycznej, w szczególności:

1.      zaplanowanych na kolejne miesiące działań wynikających

z realizacji pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz współpracy z rodzicami,

2.      realizacji rocznego planu pracy na zebraniach grupowych podsumowujących pracę w I i II semestrze,

3.      informacji związanych z bieżącymi wydarzeniami,

tj.: zaproszenia, ogłoszenia itp.

1.        Szczegółowy zakres zadań związanych z planowaniem, prowadzeniem oraz  monitorowaniem pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość:

a)      opracowywanie rocznego planu pracy przedszkola,

e)            terminowe i poprawne pod względem metodycznym i merytorycznym planowanie miesięcznej pracy w formie otwartej na propozycje dzieci,

f)             planowanie dziennej pracy w oparciu o ramowy rozkład dnia,

g)            zapewnianie zdrowych i bezpiecznych warunków pobytu dzieci

w przedszkolu, zgodnie z przyjętymi procedurami i zasadami bezpieczeństwa,

h)            organizowanie całościowej pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz ponoszenie odpowiedzialności, za jakość tej pracy,

i)              proponowanie atrakcyjnych metod i form pracy dostosowanych do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka,

j)              planowanie i organizowanie pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,

k)            dokumentowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz pracy pedagogicznej poprawnie pod względem merytorycznym, systematycznie, terminowo i estetycznie,

l)              monitorowanie  pracy wychowawczo – dydaktycznej,

m)          prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych,

n)            diagnozowanie umiejętności dzieci dotyczących gotowości edukacyjnej

o)            prowadzenie ewaluacji pracy wychowawczo – dydaktycznej.

2.                Nauczyciele we współpracy ze specjalistami prowadzą w przedszkolu działania pedagogiczne mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki
w szkole - diagnoza przedszkolna.

a)      obserwacje pedagogiczne prowadzone są w każdej grupie wiekowej w ciągu całego roku szkolnego i dokumentowane w zeszytach obserwacji, prowadzonych indywidualnie dla każdego dziecka,

b)      dwa razy w roku szkolnym na podstawie arkusza obserwacji 3- i 4 – latka oraz SGE – 5 sporządzana jest diagnoza pedagogiczna,

c)      w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny,
w którym dziecko ma obowiązek rozpocząć naukę w szkole podstawowej, przedszkole wydaje rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację  o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

3.                  Zakres zadań dotyczący współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno –pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną:

a.    konsultowanie z psychologiem, logopedą oraz innymi dostępnymi dla nauczyciela specjalistami spostrzeżeń dotyczących rozwoju i potrzeb dziecka,

b.    ustalanie wspólnie ze specjalistami zakresu pracy specjalistycznej
i pedagogicznej z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

c.    włączanie specjalistów w działania wychowawcze nauczycieli, w razie potrzeby uczestniczenie specjalisty w rozmowie nauczyciela z rodzicami,

d.   pośredniczenie w przepływie informacji pomiędzy rodzicami (prawnymi  opiekunami) a specjalistami.

4.                  Formy współdziałania przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci:

Spotkania adaptacyjne dla dzieci z ich rodzicami (prawnymi opiekunami); przynajmniej 5 spotkań w okresie poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego;

1)      dni otwarte dla przyszłych przedszkolaków i ich rodziców organizowane w okresie około rekrutacyjnym;

2)      zebranie ogólne rodziców: początek września każdego roku szkolnego;

3)      zebranie informacyjne dla rodziców dzieci nowoprzyjętych;

4)      zebrania grupowe – wrzesień; luty; maj lub czerwiec każdego roku szkolnego;

5)      popołudnia z rodzicami, raz w miesiącu od października do maja;

6)      imprezy i uroczystości, zgodnie z harmonogramem;

7)      spotkania ze specjalistami – indywidualne, grupowe, zgodnie z ustaleniami wewnętrznymi;

8)      warsztaty, wykłady specjalistów;

9)      spotkania, rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci, minimum dwa razy w roku  szkolnym;

10)  informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o zadaniach wynikających z programu wychowania w przedszkolu, raz w miesiącu;

11)  informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o rozwoju dziecka, zgodnie z bieżącymi potrzebami.

a)    prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

b)    stosowanie różnorodnych metod nauczania i wychowania;

c)     odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.;

d)    współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną ;

e)     planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

f)     dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń;

g)    współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

h)    prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

i)      realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących

j)      czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;

k)    inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;

l)      realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora Przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

m)   przeprowadzanie w roku  szkolnym  poprzedzającym  rok  szkolny, w  którym  możliwe  jest  rozpoczęcie  przez  dziecko  nauki  w  szkole  podstawowej, analizy  gotowości  dziecka  do  podjęcia  nauki  w  szkole  oraz  przygotowanie informacji o gotowości dziecka  do  podjęcia  nauki  w  szkole  dla  dzieci 5-letnich.

 

 

                                                   § 28

1. W Przedszkolu w zależności od możliwości placówki zatrudnieni są dodatkowo nauczyciele specjaliści.

2. Specjaliści, o których mowa w ust. 1 :

a)      rozpoznają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci;

b)     współorganizują zajęcia edukacyjne i prace wychowawczą w formach:

-     wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne wybierają i opracowują programy wychowania przedszkolnego,

-     dostosowują realizację programów wychowania przedszkolnego, do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci,

-     uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli.

c)      udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w doborze metod pracy;

d)     prowadzą lub organizują różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla dziecka i jego rodziny.

 

§ 29

1.       Do zadań psychologa należy:

a)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron dziecka;

b)     diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych w odniesieniu do dzieci, rodziców i nauczycieli;

c)      organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli

d)     minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dziecka;

e)      wspieranie nauczycieli grup w działaniach wynikających z programu wychowawczego przedszkola, o którym mowa w odrębnych przepisach.

2.       Psycholog prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, wykaz dzieci zakwalifikowanych do różnych form, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi psycholog współdziała przy wykonywaniu swoich działań.

 

 

§ 30

Do zadań logopedy należy w szczególności:

a)      przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dzieci; przeprowadzenie diagnozowania logopedycznego oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie  pomocy logopedycznej;

b)     prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy;

c)      szczególnie  organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci starszych z trudnościami w czytaniu i w pisaniu, przy ścisłej współpracy z nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

d)     organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;

e)      podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka;

f)      wspieranie działań wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu dydaktyczno-wychowawczegoPrzedszkola.

§ 31

1.       W Przedszkolu utworzone jest społeczne stanowisko wicedyrektora.

2.       Powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor Przedszkola po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców.

3.       W przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola zastępuje go wicedyrektor.

4.       Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem:

a)      kieruje działalnością dydaktyczną Przedszkola, w czasie nieobecności dyrektora;

b)     współdecyduje o organizacji pracy zajęć dodatkowych;

c)      sprawuje nadzór i dokonuje bieżącej oceny pracy pracowników podczas nieobecności Dyrektora;

d)     wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością Przedszkola, szczególnie zlecone przez Dyrektora;

e)      dysponuje środkami finansowymi Przedszkola w przypadku nieobecności dyrektora i ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie;

f)      reprezentuje placówkę na zewnątrz w przypadku nieobecności Dyrektora.

5.       Dyrektor odwołuje nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora w razie:

a)      złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem;

b)     ustalenia negatywnej oceny pracy lub ustalenia negatywnej oceny powierzonych zadań,

c)      utraty zaufania dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.

 

§ 32

1.       Nauczyciel może wybraćprogram wychowania przedszkolnego, spośród programów dopuszczonych do użytku szkolnego i przedstawia do akceptacji Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej.

2.       Nauczycielmaprawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego, który dopuszczony jest do użytku szkolnego w drodze decyzji administracyjnej władz oświatowych.   

3.       Rada Pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców zestaw programów wychowania przedszkolnego, biorąc pod uwagę możliwości dzieci.

4.       Dyrektor Przedszkolapodaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 marca zestaw programów wychowania przedszkolnego, który będzie obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

§ 33

1.       Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

§ 34

1.       W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,

2.       Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola, jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

3.       Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,

4.       Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor Przedszkola.

1.Do zadań sekretarza przedszkola w szczególności należy:

1)      obsługa urządzeń biurowych, poczty elektronicznej, programów komputerowych;

2)      prowadzenie rejestrów kancelaryjnych;

3)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej zatrudniania i zwalniania pracowników, dokumentacji dotyczącej dyscypliny pracy;

4)      organizowanie i prowadzenie archiwum.

2.Do zadań kierownika administracyjno – gospodarczego w szczególności należy:

1)      prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i zapewnieniem sprawnego technicznie funkcjonowania przedszkola;

2)      gospodarowanie mieniem przedszkola;

3)      organizowanie żywienia w przedszkolu;

4)      prowadzenie gospodarki finansowej przedszkola;

5)      sprawowanie bezpośredniej kontroli nad podległymi pracownikami obsługi.

3.Do zadań pomocy nauczyciela w szczególności należy:

1)      pomoc nauczycielom w sprawowaniu opieki nad dziećmi w każdej sytuacji w ciągu dnia;

2)      pomoc dzieciom w czynnościach higienicznych i samoobsługowych;

3)      pomoc w przygotowaniach do zajęć  i zabaw oraz  w ich przebiegu;

4)      wspólnie z nauczycielami zapewnianie dzieciom bezpiecznych warunków do zabaw i zajęć w przedszkolu oraz zajęć organizowanych poza przedszkolem;

5)        podczas pełnienia dyżuru w szatni czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci oraz placówki

4.Do zadań woźnej przedszkola w szczególności należy:

1)      współpraca z nauczycielami w grupie, w razie potrzeby pomoc podczas zajęć z dziećmi;

2)      utrzymanie w należytym stanie sanitarno – porządkowym sali dziecięcej, sanitariatów oraz dodatkowych pomieszczeń przydzielonych do sprzątania;

3)      przygotowywanie sali do posiłków, do odpoczynku dzieci oraz porządkowanie jej po posiłkach i odpoczynku;

4)      pomoc dzieciom w czynnościach higienicznych i samoobsługowych;

5)      pomoc w zapewnianiu bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi podczas spacerów, wycieczek, imprez przedszkolnych;

6)      pełniąc dyżur w szatni, czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci i przedszkola.

5.Do zadań kucharki w szczególności należy:

1)      organizowanie pracy w pionie żywienia;

2)      opracowywanie jadłospisów;

3)      przygotowywanie posiłków zgodnie z normami żywieniowymi i zasadami higieny;

4)      wydawanie wyporcjowanych (zgodnie z normami wagowymi) posiłków z kuchni o ustalonych godzinach;

5)      zabezpieczanie próbek żywieniowych dla potrzeb sanitarnych;

6)      dbanie o czystość i higienę pracy w pionie żywienia oraz za realizację zaleceń sanitarnych;

7)      prowadzenie dokumentacji należącej do pionu żywienia.

6.Do zadań pomocy kucharki w szczególności należy:

1)      udział we wszystkich pracach należących do pionu żywienia;

2)      pomoc kucharce w przygotowywaniu posiłków;

3)      utrzymywanie w czystości, ładzie i porządku pomieszczeń należących do pionu żywienia oraz sprzętu i narzędzi pracy;

4)      pełniąc dyżur w szatni, czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci i przedszkola.

7.Do zadań pracownika do prac ciężkich w szczególności należy:

1)      codzienny przegląd ogrodu przedszkolnego pod kątem bezpieczeństwa dzieci,

2)      usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości,

3)      utrzymywanie w należytym stanie oraz  czystości ogrodu przedszkolnego i tarasu,

4)      pielęgnacja zieleni w ogrodzie,

5)      utrzymywanie w czystości pomieszczeń piwnicznych,

6)      dokonywanie doraźnych zakupów dla potrzeb przedszkola,

7)      pełniąc dyżur w szatni czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci oraz bezpieczeństwem przedszkola,

8)      dbanie o mienie przedszkola oraz zabezpieczanie go po zakończonej pracy.

9)      przegląd pomieszczeń przedszkola oraz ogrodu pod kątem bezpieczeństwa, czuwanie nad sprawnością urządzeń technicznych w przedszkolu;

10)  usuwanie bieżących drobnych usterek, dokonywanie drobnych napraw, konserwacja sprzętu ogrodowego;

11)  pełniąc dyżur w szatni czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci oraz bezpieczeństwem przedszkola.

8.Wszystkich pracowników obowiązuje:

1)      realizacja zadań statutowych przedszkola, z których najważniejszym jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i należytej opieki oraz przestrzeganie praw dziecka, a także troska o jego dobro;

2)      przestrzeganie obowiązujących w przedszkolu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujących w przedszkolu regulaminów oraz stosowanie się

3)      do zarządzeń wydanych przez dyrektora;

4)      dbanie o dobre imię przedszkola;

5)      dbanie o mienie przedszkola, korzystanie ze sprzętu i urządzeń zgodnie

6)      z obowiązującymi instrukcjami oraz zgodnie z ich przeznaczeniem;

7)      regularne i punktualne przychodzenie do pracy, potwierdzanie obecności podpisem na liście obecności; w przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub inna ważną okolicznością, niezwłoczne poinformowanie o tym dyrektora;

8)      uczestniczenie w zebraniach, spotkaniach personelu.

9. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.

§ 35

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej- dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 36

Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane są w drodze uchwał Rady Pedagogicznej.

§ 37

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a.       zamieszczenie  Statutu  na  stronie  internetowej  Przedszkola;

b.      udostępnienie zainteresowanym Statutu na terenie Przedszkola.

                  § 38

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

      § 39

1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z instrukcja kancelaryjno -archiwalną.

§ 40

1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

2. Dokumentacja  i  obsługa  finansowa  prowadzona  jest  przez  Dzielnicowe  Biuro Finansów  Oświaty. Podstawą  gospodarki  finansowej  jest  plan  finansowy  i  plan  dochodów  własnych  placówki. Dyrektor działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań w wysokości kwot określonych w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za gospodarowanie środkami finansowymi,

§ 41

1.Statut wchodzi w życie z dniem1 września 2015r.

2.       Statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 129

w dniu 26 sierpnia 2015 r. i przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 3/2015 

3.       Traci moc statut uchwalony z dnia 30 stycznia 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stat4u