new_header

 

Tu jesteś:

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

Rok szkolny 2016/2017

Przedszkole nr 129 „Raj na Skarpie”

 


 

Roczny program pracy wychowawczo-dydaktycznej

rok szkolny 2016/2017

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej opracowano na podstawie:

1)      kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wskazanych przez MEN do wdrożenia w roku szkolnym 2016/2017, odnoszących się do edukacji przedszkolnej, tj.

·         „upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci”,

·         „kształtowanie postaw, wychowanie do wartości”,

2)      wniosków wynikających z ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola do ujęcia w rocznym planie pracy przedszkola:

·         organizacja i prowadzenie warsztatów dla dzieci z zakresu zdrowego żywienia,

·         organizacja posiłków umożliwiająca dzieciom samodzielne nakładanie potraw,

·         dbałość o estetykę posiłków,

·         organizacja formy doskonalenia w zakresie umiejętności wychowawczych z udziałem całego personelu,

3)      wniosków sformułowanych na podsumowującej Radzie Pedagogicznej w dniu 28 czerwcu 2016 r.:

·         stosowanie rozkładu dnia, zgodnie z zaleceniami nowej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

·         angażowanie rodziców w działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia dzieci,

4)      rekomendacji z przeprowadzonej ewaluacji w poprzednim roku szkolnym,

5)      Statutu Przedszkola,

6)      Koncepcji pracy przedszkola,

7)      rozporządzeniaMENz dnia 17 czerwca 2016 r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 


 

Zadanie I

Promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie przedszkolaków.Wspieranie świadomości moralnej dziecka oraz przeciwdziałanie agresji.

Lp.

Zadanie/sposób realizacji

 

Osoba

odpowiedzialna

JESTEM BEZPIECZNY NA TERENIE PRZEDSZKOLA I POZA NIM

      1.           

Zawarcie kontraktów grupowych „Kodeks Przedszkolaka” – przygotowanie formy graficznej w salach.

Uwzględnienie treści dotyczących:

−        norm zachowania i postępowania w grupie,

−        zasad bezpiecznego korzystania z zabawek i wyposażenia przedszkola,

−        zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu ogrodowego,

−        zasad korzystania z urządzeń sanitarnych

 

Nauczyciele grup

 

      2.           

Uświadomienia niebezpieczeństw związanych z oddalaniem się od opiekunów i wspólne ustalenie kryteriów doboru miejsc bezpiecznych do zabaw:

−        oglądanie plansz, dostrzeganie związków przyczynowo — skutkowych na podstawie historyjek obrazkowych),

−        rozwiązywanie rebusów i zagadek

 

Nauczyciele grup

 

      3.           

Czuwanie nad bezpieczeństwem w budynku i w ogrodzie - wspólnie z dziećmi kontrolowanie zabawek i sprzętu pod kątem bezpiecznej zabawy

 

Nauczyciele grup

 

      4.           

Organizowanie wycieczek i spacerów - zwrócenie uwagi dzieci na bezpieczne zachowania podczas wycieczek, spacerów.

 

Nauczyciele grup, dyrektor przedszkola, wybrani rodzice

 

Wiem jak zachować się w kontaktach z obcymi osobami

      5.           

Poznanie przez dzieci zagrożeń płynących ze strony innych ludzi:

−        uświadomienie dzieciom potrzeby zachowania ostrożności wobec nieznajomych w różnych miejscach i sytuacjach (praca z tekstem, historyjka obrazkową, filmem edukacyjnym),

−        organizowanie zajęć i zabaw uczących dzieci gdzie i jak szukać pomocy.

 

Nauczyciele grup

 

Wiem, że zwierzęta mogą być niebezpieczne

      6.           

Dostarczenie możliwości obserwowania zwierząt 
w bezpiecznym otoczeniu oraz nabywanie nowych wiadomości:

−        uświadomienie, w jakich sytuacjach zwierzęta mogą być groźne (wystraszone, chore, bezpańskie),

−        wskazanie bezpiecznych postaw (postawy obronne),

−        zorganizowanie np. spotkania z  lekarzem weterynarii,

−        zorganizowanie wycieczki do ZOO (grupy młodsze)

Nauczyciele grup

 

Jestem uczestnikiem ruchu drogowego

      7.           

Wdrażanie do kulturalnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym:

−        wycieczka na skrzyżowanie, obserwacja ruchu ulicznego - praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię w miejscach dozwolonych,

−        spotkanie z policjantem lub strażnikiem miejskim,

−        omawianie historyjek obrazkowych, plansz i filmów edukacyjnych,

−        zorganizowanie wystawy przedszkolnej „Bezpieczna droga do przedszkola i domu”

 

Nauczyciele grup

 

Jestem dobrym kolegą/koleżanką

 - umiem zgodnie współdziałać z innymi i okazywać innym szacunek

      8.           

Analiza i uzgodnienie z rodzicami przedszkolnego systemu nagród i kar

 

Nauczyciele grup

 

      9.           

Gromadzenie w segregatorze literatury pokazującej dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania

 

Nauczyciele stażyści

 

  10.           

Prezentacja rodzicom literatury pokazującej dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania, zorganizowanie Biblioteczki przedszkolnej

 

Nauczyciele stażyści

  11.           

Stosowanie przez dzieci zwrotów grzecznościowych w sytuacjach życia codziennego

 

Wszyscy pracownicy

  12.           

Wprowadzenie bajkoterapii, jako czasu na słuchanie i analizę literatury pokazującej dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania.

 

Nauczyciele grup

 

  13.           

Nauka rozwiązywania konfliktów poprzez negocjowanie

 

Nauczyciele grup pięciolatków i sześciolatków, psycholog

 

  14.           

Uczenie dzieci okazywania zainteresowania i współczucia w odniesieniu do innych osób (np. w sytuacjach, kiedy ktoś się uderzy, przewróci, zachoruje, a także wtedy, gdy coś się nie uda i jest mu przykro).

Nauczyciele grup, pomoc nauczyciela,

woźne oddziałowe

  15.           

Stwarzanie okazji do samoceny dzieci - wprowadzenie tablic motywacyjnych (wg pomysłu nauczycieli)

 

Nauczyciele grup, logopeda

 

  16.           

Uświadomienie dziecku jego praw do nietykalności osobistej i nie naruszania jego godności

 

Nauczyciele grup, psycholog

 

  17.           

Realizowanie cyklu zabaw przeciw agresji - wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci - – odnotowywanie w dzienniku zajęć

 

Nauczyciele grup

 

  18.           

Systematyczne i planowe organizowanie zajęć i zabaw uczących dzieci radzenia sobie w nowych lub trudnych sytuacjach oraz wyrażania pozytywnych emocji.

Organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających zdobycie przez dzieci sprawności „Superprzedszkolak”

 

Nauczyciele grup starszych

 

  19.           

Wykorzystanie literatury dziecięcej w celu kształtowania umiejętności przewidywania skutków swoich działań. Wykorzystanie wprawek dramowych, teatrzyków

 

Nauczyciele grup

 

  20.           

Podejmowanie z dziećmi działań na rzecz grupy i przedszkola oraz prac społeczno-użytecznych, np. wykonywanie dekoracji i ozdób.

Systematyczna realizacja dyżurów – ustalenie wykazu dyżurów i obowiązków dyżurnych w poszczególnych grupach

 

Nauczyciele grup

 

  21.           

Tworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych

 

Nauczyciele grup

 

  22.           

Stwarzanie serdecznego klimatu w grupie sprzyjającego okazywaniu troskliwości i zainteresowania kolegą/koleżanką z grupy: zorganizowanie kącika urodzinowego dla dzieci, organizacja urodzin dziecka w grupie, utrzymywanie kontaktu z nieobecnym chorym dzieckiem itp.

 

Nauczyciele grup

 

  23.           

Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazanie informacji na posiedzeniu rady pedagogicznej w celu ustalenia działań i profilaktyki

 

Nauczyciele grup oraz psycholog, logopeda

 

  24.           

Reagowanie na wszelkie przejawy przemocy wśród rówieśników, w rodzinie oraz organizowanie pomocy doraźnej i psychologiczno- pedagogicznej

 

Nauczyciele grup

psycholog, logopeda

  25.           

Organizacja/prowadzenie spotkania z rodzicami - warsztaty „Agresja u dzieci, sposoby jej rozładowywania”

 

Psycholog, nauczyciele grup

  26.           

Organizacja formy doskonalenia w zakresie umiejętności wychowawczych z udziałem całego personelu.

 

Dyrektor, psycholog

  27.           

Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci – przygotowanie materiałów dla rodziców (strona internetowa lub „kącik czytelniczy dla rodziców”)

 

Nauczyciele stażyści

Dbam o zdrowie swoje i innych

  28.           

Weryfikacja ramowych rozkładów dnia w kontekście proporcji zagospodarowania czasu (zgodnie z nową podstawą programową), uwzględnienie w  szczególności: zajęć i zabaw dowolnych, aktywności na powietrzu, zajęć dydaktycznych, w tym zajęć z języka angielskiego,

−        analiza podstawy programowej w/w zakresie

 

Rada pedagogiczna przedszkola

 

 

 

 

Nauczyciele stażyści

  29.           

Praktyczna nauka numerów alarmowych wraz z symulacją sytuacji stanowiących potencjalne zagrożenie dla dziecka.

 

Nauczyciele grup

 

  30.           

Prezentacja wyposażenia apteczek „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

 

Nauczyciele grup

 

  31.           

Wdrażanie dzieci do hartowania i częstego korzystania ze świeżego powietrza:

−        uczenie się ubierania odpowiednio do pogody (wykorzystanie zabaw dydaktycznych),

−        czynne uczestnictwo dzieci w zabawach organizowanych przez nauczycielkę (zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu.

 

Nauczyciele grup

 

  32.           

Codzienna realizacja ćwiczeń porannych (dzieci trzyletnie – zabawa ruchowa) – jeden nowy zestaw na tydzień – odnotowywanie w dzienniku

 

Nauczyciele grup

 

  33.           

Systematyczna realizacja zestawów ćwiczeń terenowych w oparciu o przygotowane zestawy

 

Nauczyciele grup dzieci 4, 5 i 6 letnich

  34.           

Organizacja imprezy przedszkolnej „Spartakiada przedszkolaków”

 

Nauczyciele stażyści

  35.           

Systematyczne realizowanie działań prozdrowotnych:

−        systematyczne wdrażanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych, mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z toalety, mycia owoców i warzyw przed spożyciem,

−        zachęcanie dzieci do mówienia umiarkowanym głosem,

−        wykorzystanie bajek relaksacyjnych wywołujących uczucie odprężenia, spokoju, poczucia bezpieczeństwa,

−        prowadzenie ćwiczeń relaksacyjnych - zabaw rozluźniających prowadzących do odprężenia psychicznego,

−        dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania się w przedszkolu,

−        wskazanie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza i w gabinecie stomatologicznym

−        przeprowadzenie Quizu tematycznego „Dbam o  zdrowie swoje i innych” (w każdej grupie wiekowej - dostosowanie treści do możliwości poznawczych dzieci)

 

Nauczyciele grup

 

  36.           

Organizacja i prowadzenie warsztatów dla dzieci z  zakresu zdrowego żywienia, np.— uświadamianie dzieciom konieczności spożywania owoców i warzyw jako źródła cennych witamin (poprzez spożywanie w przedszkolu, własnoręcznie przygotowywanych surówek i kanapek).

 

Nauczyciele grup

 

  37.           

Organizacja posiłków umożliwiająca dzieciom samodzielne nakładanie potraw, dbałość o estetykę posiłków

Nauczyciele grup,

woźne oddziałowe,

pomoc nauczyciela

 

  38.           

Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez tworzenie żywych kącików przyrody (hodowla szczypiorku, pietruszki, oraz rozmaitych ziół

 

Nauczyciele grup

 

  39.           

Organizacja spotkań z ludźmi promującymi zdrowy styl życia

 

Nauczyciele grup

 

  40.           

Organizacja ogólnoprzedszkolnej wystawy prac (plastycznych, literackich) dla dzieci, rodziców „Zdrowy przedszkolak”

 

Nauczyciele grup

 

Ewaluacja:

Sposoby monitoringu:

1)      ankieta dla dzieci,

2)      karty obserwacji dzieci,

3)      zdjęcia,

4)      diagnoza gotowości szkolnej,

5)      wytwory plastyczne i literackie,

6)      scenariusze zajęć, imprez (np. Olimpiada sportowa),

7)      ramowy rozkład dnia,

8)      materiały dla rodziców (strona internetowa lub „kącik czytelniczy dla rodziców”)

Zadanie II

POBUDZANIE INWENCJI I AKTYWNOŚCI DZIECKA POPRZEZ RÓŻNE FORMY KONTAKTU Z LITERATURĄ

Lp.

Zadanie/sposób realizacji

 

Osoba

odpowiedzialna

      1.           

Wykorzystanie literatury w procesie wychowawczo- dydaktycznym (wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych)

 

Nauczycielki grup

      2.           

Zorganizowanie wystawy prac literackich i plastycznych - prezentacja tekstów opowieści „Przygoda mojego misia” (Dzień Pluszowego Misia)

Nauczycielki grup

      3.           

Kontynuowanie w każdej grupie zwyczaju opowiadania, czytania, słuchania bajek o stałej porze ze szczególnym uwzględnieniem "pory relaksu" (wyciszenia) również w grupach starszych 5 i 6 latków

(głośne czytanie codziennie przez 15 min.) - rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki.

 

Nauczycielki grup

      4.           

Tworzenie „Albumu bajek”- dzieci wykonują ilustracje do treści wysłuchanego utworu i prezentacja albumów nawystawie z okazji Dnia Książki - rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki.

 

Nauczycielki grup

      5.           

W Święto książki zorganizowanie tygodniowej akcji Bookcrossing- uwolnij książkę.

 

Nauczycielki grup

Rodzice

      6.           

Rozwijanie wyobraźni i fantazji przy tworzeniu samodzielnych opowiadań i ilustracji:

−        tworzenie baśni opartych o karty dialogowe,

−        realizacja innowacji „Kreatywny przedszkolak”,

−        realizacja innowacji „Z kredką i farbą poprzez poezję i prozę”.

 

Nauczycielki grup

 

 

E Czerwińska-Klemke,

M. Wyrzykowska-Zdun

 

      7.           

Tworzenie prostych scenek teatralnych w grupach młodszych i inscenizacji w grupach starszych. Wykorzystanie znanych utworów literackich i własnych pomysłów dzieci.

 

Nauczycielki grup

 

      8.           

Zorganizowanie kącika teatralnego w każdej grupie wiekowej:

−        wykorzystywanie gotowych akcesoriów do przebierania się, ubrań przyniesionych przez dzieci, pacynek, kukiełek, pomocy do zabaw paluszkowych itp.

−        stwarzanie podczas zajęć okazji do zabaw teatralnych inspirowanych wcześniej omawianymi bajkami i opowiadaniami,

−        zachęcanie dzieci do podejmowania swobodnych zabaw teatralnych z wykorzystaniem rekwizytów).

 

Nauczycielki grup

 

      9.           

Organizacja na terenie przedszkola spektakli teatralnych prowadzonych przez firmy zewnętrzne

Dyrektor przedszkola,

Rada Rodziców

  10.           

Kontynuacja akcji Cała Polska czyta dzieciom (zajęcia zorganizowane, spotkania z gośćmi)

 

K. Duniec

Nauczycielki grup

Rodzice

  11.           

Współpraca z wydawnictwami literackimi, w tym organizowanie spotkań z pisarzami i ilustratorami

książek dla dzieci

 

K. Duniec,

Nauczycielki grup

 

  12.           

Cykliczne spotkania z poezją i prozą w ramach współpracy z Biblioteką Publiczną

 

Nauczycielki grup starszych

  13.           

Pomaganie dzieciom w osiąganiu gotowości do nauki czytania i pisania na podstawie literatury dziecięcej:

−        ćwiczenia percepcji wzrokowej;

−        ćwiczenie percepcji słuchowej;

−        ćwiczenia sprawności manualnej i graficznej;

−        gry i zabawy sprzyjające gotowości operacyjnej.

 

Nauczycielki grup

  14.           

Wzbogacenie księgozbioru przedszkola oraz grupowych kącików czytelniczych w salach

 

Dyrektor przedszkola, Nauczycielki grup

 

  15.           

Prowadzenie dyżurów - wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek.

Nauczycielki grup, pomoce nauczycielek, woźne oddziałowe

 

Ewaluacja:

Sposoby monitoringu:

1)      ankieta dla dzieci,

2)      karty obserwacji dzieci,

3)      zdjęcia,

4)      diagnoza gotowości szkolnej,

5)      scenariusze zajęć, spotkań z autorami,

6)      wytwory plastyczne i literackie,

7)      plan współpracy z biblioteką.

WSPOMAGANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU DZIECKA

Lp.

Zadanie/sposób realizacji

 

Osoba odpowiedzialna

 

      1.           

Prowadzenie obserwacji pedagogicznych według przyjętych narzędzi

 

Nauczyciele dzieci 3,4, 5 letnich

      2.           

Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej i ustalenie listy dzieci do wspomagania i korygowania rozwoju.

 

Nauczyciele dzieci 6 letnich

      3.           

Realizacja zasady indywidualizacji podczas zajęć z  dziećmi.

 

Nauczyciele grup

      4.           

Opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dla wybranych dzieci

 

Psycholog, nauczyciele grup

      5.           

Wyznaczenie działań wspomagających potencjał rozwojowy dzieci (w odniesieniu do każdego dziecka)

 

Psycholog, nauczyciele grup

      6.           

Realizacja działań wspomagających, zgodnie z  wnioskami wynikającymi z obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej dziecka

 

Psycholog, logopeda, nauczyciele grup

      7.           

Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej dzieci i przekazanie jej rodzicom.

 

Nauczyciele dzieci 6-letnich

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I WSPIERANIE RODZINY W WYCHOWYWANIU DZIECI

Lp.

Zadanie/sposób realizacji

 

Osoba odpowiedzialna

 

      1.           

Zebranie z rodzicami (rozpoczynające rok):

−        przedstawienie założeń koncepcji przedszkola na lata 2016–2020 oraz zadań ujętych w planie pracy przedszkola na rok szkolny 2016/2017,

−        omówienie procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola,

−        omówienie procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu

 

Dyrektor

      2.           

Zebrania z rodzicami (rozpoczynające rok):

−        informowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

−        poznanie oczekiwań rodziców

 

Nauczycielki grup

 

      3.           

Zachęcanie rodziców do bieżącego zapoznawania

się z informacjami zawartymi na stronie internetowej i kącikach informacyjnych

Nauczycielki grup

 

      4.           

Zebranie z rodzicami podsumowujące I półrocze roku szkolnego:

−        przekazanie wiadomości o wynikach obserwacji, o postępach dzieci oraz o wynikach diagnozy

 

Nauczycielki grup

 

      5.           

Indywidualne kontakty:

−        wywiad z rodzicami w celu poznania środowiska rodzinnego dziecka, włączenie arkusza wywiadu do teczki obserwacji pedagogicznych,

−        przekazanie wiadomości o wynikach obserwacji, o postępach dzieci oraz o wynikach diagnozy

 

Nauczycielki grup

 

      6.           

Porady, konsultacje specjalistów dla rodziców

 

Psycholog, logopeda

 

      7.           

Organizacja/prowadzenie spotkania z rodzicami - warsztaty „Agresja u dzieci, sposoby jej rozładowywania”

 

Psycholog, nauczyciele grup

      1.           

Organizacja zajęć z udziałem dzieci i rodziców

 

Nauczycielki grup

 

      2.           

Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci – przygotowanie materiałów dla rodziców (strona internetowa lub „kącik czytelniczy dla rodziców”)

Nauczyciele stażyści pod kierunkiem opiekunów stażu

      3.           

Udział rodziców w wycieczkach

Pomoc rodziców w organizowaniu imprez, uroczystości

 

Nauczyciele grup

 

      4.           

Bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo –

dydaktycznych

Dyrektor przedszkola

Nauczyciele grup

 

      5.           

Pozyskiwanie od rodziców informacji zwrotnych i uzupełniających

 

Zespół d/s ewaluacji

      6.           

Zapraszanie rodziców do aktywnego udziału w akcji Cała polska czyta dzieciom.

 

Nauczyciele grup

 

      7.           

Organizowanie spotkań o charakterze rodzinnym, np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, imprez grupowych o charakterze świątecznym

 

Nauczyciele grup

 

      8.           

Zachęcanie rodziców dogromadzeniaw grupie literatury dziecięcej pokazującej dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania (przekazanie książek do kącika czytelniczego w grupie, zakup wybranych pozycji książkowych)

 

Nauczyciele grup

 

      9.           

Angażowanie rodziców do pomocy przy organizacji wyjazdów na przeglądy, wycieczek itp.

 

Nauczyciele grup

 

  10.           

Zachęcanie rodziców do uczestnictwa w akcjach charytatywnych.

 

Nauczyciele grup

 

  11.           

Organizacja zajęć popołudniowych z udziałem dzieci i rodziców jako poszerzonej oferty edukacyjnej przedszkola - Godzinka kreatywności dla Rodzin(w ramach realizowanej innowacji „Kreatywny przedszkolak”), planowane 7 spotkań

 

E. Czerwińska-Klemke

 

Nauczyciele stażyści z grupy najstarszej

  12.           

Organizacja warsztatów plastycznych - realizacja innowacji „Z kredką i farbą poprzez poezję i prozę”

 

M. Wyrzykowska-Zdun

  13.           

Organizowanie tygodniowej akcji Bookcrossing - uwolnij książkę w Święto Książki

 

Nauczyciele grup

 

  14.           

Tworzenie żywych kącików przyrody (hodowla szczypiorku, pietruszki, oraz rozmaitych ziół), kącik przyrody w czterech porach roku - pomoc rodziców w gromadzeniu roślin

 

Nauczyciele grup

 

  15.           

Włączanie rodziców w upiększanie ogrodu przedszkolnego

Dyrektor,

Nauczyciele grup

 

  16.           

Włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej

grupy/przedszkola poprzez dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów

 

Nauczyciele grup

 

  17.           

Prowadzenie zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych i ich rodziców

 

Nauczyciele grup

 

  18.           

Finansowanie odznak - sprawności „Superprzedszkolak w ramach nagród dla dzieci

 

Rada Rodziców

  19.           

Finansowanie nagród okolicznościowych dla dzieci za udział w przeglądach, wystawach plastycznych i literackich

 

Rada Rodziców

  20.           

Finansowanie dyplomów oraz prezentów dla dzieci 6 letnich na zakończenie roku szkolnego

 

Rada Rodziców

  21.           

Finansowanie wyjść do Centrum Sztuki Współczesnej na cykliczne warsztaty plastyczne dla dzieci 6- letnich

 

Rada Rodziców

  22.           

Finansowaniezaplanowanych wycieczek autokarowych

 

Rada Rodziców

  23.           

Finansowanie spotkań z pisarzami i/lub ilustratorami

 

Rada Rodziców

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

Temat uroczystości i imprezy

Termin

Osoba odpowiedzialna

Plener plastyczny w ogrodzie „Witamy jesień kredką i farbą”

wrzesień 2016

Nauczyciele grup

Dzień kulinarny - warsztaty z  zakresu zdrowego żywienia(samodzielne przygotowanie zdrowego posiłku przez dzieci z wykorzystaniem sezonowych warzyw i owoców) z udziałem rodziców

październik 2016

Nauczyciele grup

Wystawa prac (plastycznych, literackich) dla dzieci, rodziców „Zdrowy przedszkolak” - prace wykonane w domu z rodzicami

listopad 2016

Nauczyciele grup

Quiz tematyczny „Dbam o  zdrowie swoje i innych” (w każdej grupie wiekowej - dostosowanie treści do możliwości poznawczych dzieci)

listopad 2016

Nauczyciele grup

Dzień Pluszowego Misia - prezentacja tekstów opowieści „Przygoda mojego misia” - wystawa prac literackich i plastycznych

listopad 2012

Nauczyciele grup

Mikołajki

grudzień 2016

Dyrektor

Firma zewnętrzna

Spotkanie świąteczne - warsztaty „Ubieramy choinkę”, wspólne kolędowanie

grudzień 2016

Nauczyciele grup

Jasełka

grudzień 2016

Nauczyciele grupy najstarszej

Występy grupowe z okazji Dnia babci i dziadka

styczeń 2017

 

Bal karnawałowy - kostiumowa zabawa taneczna

luty 2017

Dyrektor

Firma zewnętrzna

Święto wiosny - zabawy z Marzanną

marzec 2017

Nauczycielki grup

Spotkanie świąteczne -warsztaty „Wielkanocne jajko”

kwiecień 2017

Nauczyciele grup

Dzień Ziemi- włączenie się w ogólnopolską akcją "Sprzątanie świata"

kwiecień 2017

Nauczyciele grup

Wystawa prac plastycznych z okazji Światowego Dnia Książki„Album bajek”

maj 2017

Nauczyciele grup

Święto książki - akcja Bookcrossing - uwolnij książkę.

maj 2017

 

Jubileusz Przedszkola nr 129

maj 2017

Nauczyciele grup

Piknik w ogrodzie przedszkolnym z okazji Dnia Dziecka, Rodzinna Spartakiada na Jazdowie z  okazji Dnia Matki i Ojca

czerwiec 2017

Dyrektor

Firma zewnętrzna

Nauczycielki grup

Pożegnanie sześciolatków

czerwiec 2017

Nauczycielki grupy najstarszej

Uroczyste zakończenie roku szkolnego - grupowe spotkania

czerwiec 2016

Nauczycielki grup

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Forma realizacja

termin

Osoba odpowiedzialna

Współpraca ze Szkołą Podstawową

Cały rok szkolny

Dyrektor

Nauczycielki grupy najstarszej

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:

a)        zapraszanie pracowników poradni na spotkania z rodzicami dzieci: porady i konsultacje,

b)        porady i konsultacje dla nauczycieli pracujących z dziećmi wykazującymi zaburzenia zachowania.

c)        badania dodatkowe oraz wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjny

 

Cały rok szkolny

Psycholog,

Dyrektor

Nauczycielki grup

 

Współpraca z Biblioteką Publiczną:

Wycieczka do biblioteki

-poznanie pracy bibliotekarza,

-poznanie regulaminu korzystania z  biblioteki oraz o zasadach zachowania się

-poznanie zbiorów bibliotecznych,

 

Cały rok szkolny

Nauczycielki grupy najstarszej

Centrum Sztuki Współczesnej - udział w warsztatach plastycznych

 

Cały rok szkolny

Nauczycielki grupy najstarszej

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji- udział w corocznych spotkaniach sportowych na Agrykoli

 

Maj 2017

Nauczyciele grup

Udział w akcjach charytatywnych

na rzecz środowiska lokalnego, np.  Dokarmiamy zwierzęta ze schroniska

 

 

Nauczyciele grup

Otwarty Jazdów - uczestniczenie w  projektach „Sąsiedztwo Jazdów” „Archipelag Jazdów”

 

Cały rok szkolny

 

Centrum Kultury Koreańskiej

 

K. Duniec

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych:

−        prowadzenie zajęcia modelowego dla nauczycieli przedszkoli m.st. Warszawa,

−        udział w Festiwalu Teatralnym

 

Maj 2017

 

E. Czerwińska-Klemke

 

 

M. Kostyra

 

 

stat4u