new_header

 

Tu jesteś:

 

PROCEDURA / POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

OBOWIĄZUJACA W PRZEDSZKOLU Nr 129 Raj na Skarpie

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

§ 1

Ilekroć w procedurze jest mowa o :

1. administratorze danych osobowych – Dyrektor Przedszkola nr 129 Raj na Skarpie

2. zbiorze danych – rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnym według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,

3. przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,

4. placówce – Przedszkola nr 129 Raj na Skarpie

5. systemie informatycznym – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych,

6. zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym – rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem,

7. usuwanie danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą,

8. zgodzie osoby, której dane dotyczą – rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie: zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści,

9. osobie upoważnionej do przetwarzania danych – rozumie się przez to pracownika administratora danych, który jest pisemnie upoważniony przez dyrektora Przedszkola  do przetwarzania danych,

10. osobie nieuprawnionej – rozumie się przez to osobę nie zatrudnioną przy przetwarzaniu danych (z wyłączeniem osoby uprawnionej do ich przeglądania i przetwarzania na mocy odrębnych przepisów), a także osobę, której dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu na mocy odrębnych przepisów), a także osobę, której dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu we właściwych zbiorach danych).

 

Przepisy ogólne

§ 2

 

1. Przetwarzanie danych przez administratora danych osobowych jest zgodna z prawem, jeśli zaistnieje jedna z następujących podstaw prawnych:

2. Jeśli osoba lub prawny opiekun osoby, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych. Usunięcie danych nie wymaga zgody.

3. Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełniania obowiązku, wynikającego z przepisu prawa.

4. Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną.

5. Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla oświaty.

6. Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych osobowych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

7. Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą; można przetwarzać te dane bez zgody tej osoby do czasu, gdy uzyskanie zgody będzie możliwe.

 

§ 3

1. Administrator danych osobowych przetwarza dane w następujących celach:

a) Realizacja zadań wynikających z Ustawy o Systemie Oświaty oraz innych przepisów prawa, celów statutowych w stosunku do dzieci, ich prawnych opiekunów oraz innych osób korzystających z usług świadczonych przez administratora danych osobowych w zakresie wykonywanych zadań.

b) Wykonywanie obowiązków pracodawcy w zakresie zatrudnienia pracowników (dokumentacja i przebieg zatrudnienia oraz płace).

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, bądź prawnego opiekuna, należy poinformować tę osobę o:

a) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie,

b) celu zbierania danych,

c) prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania,

d) dobrowolności lub obowiązku podania danych – jeżeli taki obowiązek istnieje,
o jego podstawie prawnej.

3. Powyższy obowiązek administrator danych osobowych nakłada na osoby upoważnione do przetwarzania danych, zobowiązując je do jego należytego wykonywania.

 

Udostępnianie danych ze zbioru.

§ 4

1. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących jej prawach, a zwłaszcza wskazać w formie zrozumiałej, odnośnie danych osobowych jej dotyczących:

a) jakie dane osobowe osoby zawiera zbiór,

b) w jaki sposób zebrano dane,

c) w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane,

d) w jakim zakresie oraz celu dane zostały udostępnione.

2. Na wniosek osoby, której dane dotyczą lub jej prawnego opiekuna, informacji (o których mowa w § 4 ust.1) udziela się na piśmie.

 

§ 5

1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

a) uzyskania wyczerpującej informacji czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,

b) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,

c) uzyskania informacji od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,

d) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące,

e) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępnione,

f) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji, dla którego zostały zebrane,

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych

§ 6

1. W siedzibie administratora danych osobowych tworzy się następujące zbiory danych:

I. w stosunku do pracowników, kadry i personelu:

1) Ewidencja zwolnień lekarskich,

2) Ewidencja urlopów pracowników,

3) Rejestr delegacji służbowych pracowników,

4) Rejestr wypadków pracowników,

5) Protokoły Rady Pedagogicznej

6) Ewidencja wydawanej pracownikom odzieży ochronnej,

7) Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

8) Ewidencja osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

9) Arkusz organizacji roku szkolnego

II. W stosunku do dzieci i ich prawnych opiekunów:

1) Dzienniki zajęć,

2) Indywidualne karty dzieci,

3) Księga ewidencji dzieci,

4) Rejestr wypadków dzieci,

5) Opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

6) Dzienniki terapii grupowej i indywidualnej,

7) Zbiór oświadczeń i upoważnień prawnych opiekunów dzieci

2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w systemie rocznym w postaci elektronicznej (przy użyciu sprzętu komputerowego) lub w formie dokumentów biurowych, w zależności od ich rodzaju.

3. Administrator danych jest obowiązany czuwać nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, aby były one zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane.

4. Osobami uprawnionymi do przetwarzania danych osobowych są:

A. Dyrektor Przedszkola

B. Kierownik Gospodarczy Przedszkola

C. Nauczyciele w przypadku danych związanych z dziećmi, ich rodzicami (prawnymi opiekunami)

§ 7

1. Administrator danych prowadzi listę osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

2. Osoby te są zobowiązane zachować uzyskane informacje w tajemnicy, co potwierdzają własnoręcznym podpisem wraz ze złożeniem stosownego oświadczenia na odpowiednim formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do niniejszej procedury. Oświadczenie to zostaje włączone do akt osobowych pracownika.

 

 

 

 

 

§ 8

1. Każdy nauczyciel ma Przedszkola nr 129 Raj na Skarpie obowiązek zebrać oświadczenia woli od rodziców, prawnych opiekunów dziecka, w których wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych zarówno dzieci, jaki i ich prawnych opiekunów, w zakresie określonym w niniejszej procedurze.

2. Oświadczenie woli, o którym mowa w ust.1, powinno być składane przez co najmniej jednego rodzica lub prawnego opiekuna, na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej procedury.

 

Szczególne zasady bezpieczeństwa

§ 9

1. Dane osobowe są gromadzone i przechowywane w postaci dokumentów papierowych oraz elektronicznych w komputerze dyrektora, w postaci dokumentów papierowych w biurze intendenta oraz dzienniki lekcyjne i niektóre dane dzieci w salach przedszkolnych.

2. Obszarem przetwarzania danych osobowych z użyciem komputera jest w placówce jedynie gabinet dyrektora.

3. Administrator jest odpowiedzialny za zabezpieczenie zbiorów danych osobowych poprzez przeciwdziałanie dostępowi do informatycznych baz danych osób nieupoważnionych, a w szczególności za:

a) zabezpieczenie dostępu do komputera osobom nieupoważnionym;

b) podejmowaniem odpowiednich działań w wypadku wykrycia naruszeń systemu.

 

§ 10

W pomieszczeniach, do których dostęp mają osoby nieuprawnione, monitor stanowiska dostępu do danych osobowych powinien być ustawiony w taki sposób, by uniemożliwić tym osobom wgląd w dane osobowe wyświetlane na ekranie tego urządzenia.

 

§ 11

Nośniki informacji oraz wydruki z danymi osobowymi, które nie są przeznaczone do udostępnienia przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim.

 

§ 12

1. Klucze do pomieszczeń, w których wykonywane jest przetwarzanie danych osobowych, znajdują się w dyspozycji osób zatrudnionych do przetwarzania danych i nie są udostępniane osobom postronnym, ani innym pracownikom administratora danych, za wyjątkiem personelu sprzątającego i usuwającego zaistniałe w tych pomieszczeniach awarie.

2. Przebywanie w tych pomieszczeniach osób nieuprawnionych do zapoznania się z danymi osobowymi jest dopuszczalne tylko w obecności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu danych.

 

§ 13

1. Dostęp do zbiorów danych osobowych znajdujących się na dyskach następuje po wprowadzeniu hasła, które znane jest tylko osobie przetwarzającej dane.

2. Każdorazowo po dokonaniu przetworzenia aplikacja powinna być zamknięta.

3. W razie przerwania pracy w urządzeniu powinien funkcjonować wygaszasz ekranu komputera.

4. W przypadku podejrzenia, iż wiadomość o sposobie dostępu do elektronicznej bazy danych uzyskała osoba do tego niepowołana, osoba przetwarzająca dane powinna dokonać zmiany hasła, jednocześnie informując o tym niezwłocznie Dyrektora Przedszkola.

5. Niezwłoczne powiadomienie Dyrektora placówki, konieczne jest również, w razie stwierdzenia innego naruszenia systemów informatycznych, niż wymienione w pkt.4 tego paragrafu.

 

§ 14

1. Wszystkie komputery biorące udział w przetwarzaniu danych osobowych winny być zabezpieczone przed nagłym zanikiem napięcia oraz niepowołanym dostępem.

2. Wszystkie komputery winny być systematycznie sprawdzane przy użyciu oprogramowania do wykrywania i usuwania wirusów komputerowych.

3. Wszystkie hasła dostępowe do urządzenia powinny ulegać okresowej zmianie, dokonywanej z częstotliwością dostosowanej do rodzaju i znaczenia danych podlegających przetwarzaniu. Zmiana ta powinna następować nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym.

 

Odpowiedzialność za naruszenie procedury

§ 15

Osoba przetwarzająca dane, która stwierdziła niebezpieczeństwo naruszenia przepisów procedury i nie poinformowała o tym Dyrektora placówki, w przypadku zaistnienia naruszenia postanowień wynikających z niniejszej instrukcji ponosić będzie odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pracodawcy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Zmiany procedury

§ 16

Wszelkie zmiany w powyższej instrukcji wprowadzane przez administratora danych skuteczne są wobec wszystkich osób, których dotyczą, z chwilą ich doręczenia tym osobom na piśmie.

 

§ 17

1. Niniejsza procedura zostaje wprowadzona zarządzeniem Dyrektora Przedszkola i obowiązuje od dnia jej podpisania.

2 Dyrektor placówki zobowiązany jest zapewnić zamieszczenie treści niniejszej procedury w miejscu i w sposób zapewniający swobodną możliwość zapoznania się z jej treścią przez pracowników uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

Miejscowość, data 26 listopada 2015r

Dyrektor Przedszkola

Irena Wojciechowska

 

 

 

 

 

 

stat4u