new_header

 

Tu jesteś:

                                                                                                          Załącznik Nr 1

                                                                                                                                             do Zarządzenia nr……

Dyrektora Przedszkola Nr 129 Raj na Skarpie

w Warszawie, ul. Jazdów 10 b

 

WEWNĘTRZNA  POLITYKA  ANTYMOBINGOWA

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa, zwana dalej WPA, ustala zasady  przeciwdziałania zjawisku lobbingu w Przedszkolu Nr 129 Raj na Skarpie  w Warszawie.

 

§ 2

1.Każdy pracownik podlega zaznajomieniu z treścią WPA.

2. Treść „WPA” zostaje umieszczona na stronie internetowej: www.rajnaskarpie.pl

3.Pojęciom używanym w niniejszej procedurze nadaje się następujące znaczenie:

   1) Mobbing –wrogie, niszczące, nieetyczne, słowne, wizualne lub fizyczne, systematycznie

       powtarzające się zachowanie ze strony Pracodawcy, przełożonego lub grupy pracowników, skierowane wobec pracownika lub grupy Pracowników polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, w tym także mające charakter molestowania psychicznego lub fizycznego, wywołujące lub mogące wywołać
u Pracownika zaniżoną samoocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające
na celu poniżenie lub ośmieszenie Pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie
z zespołu współpracowników, strach Pracownika. Za mobbing uznawane będą również zachowania dyskryminacji tj. noszące cechy opisane powyżej a odnoszące
się bezpośrednio lub pośrednio do warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu
do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie i orientację seksualną,
a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, kontrakt albo
w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy;

   2)Komisja Antymobbingowa –organ powoływany przez Dyrektora w celu rozpatrzenia
      skargi o mobbing;

   3)pracodawcy – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Nr 129 Raj na Skarpie  w Warszawie,

   4)pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku
       pracy.

2.Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią WPA opatrzone podpisem pracownika i datą jego złożenia dołącz się do jego akt osobowych w części B.

Rozdział II

Przeciwdziałanie  mobbingowi

§ 3

Jakiekolwiek działania lub zachowania będące mobbingiem nie będą w żaden sposób tolerowane  przez pracodawcę.

§ 4

 1. Każdy z pracowników, który uzna, że został poddany mobbingowi, może  wystąpić
  z pisemną  skargą do pracodawcy.
 2. Skarga powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego, dowody na poparcie przytoczonych okoliczności i wskazanie sprawcy bądź sprawców mobbingu.
 3. Poszkodowany powinien własnoręcznie podpisać skargę i opatrzyć ją datą dzienną.

 

§ 5

 1. Pracodawca każdorazowo, w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia skargi powołuje Komisję Antymobbingową, zwana dalej Komisją, która ma za zadanie wyjaśnić czy skarga jest zasadna.
 2. Komisja składa się z  trzech członków.
 3. W skład Komisji wchodzą: przedstawiciel pracodawcy, przedstawiciel pracowników
  i osoba wskazana wspólnie przez pracodawcę i pracowników.
 4. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 5. Po wysłuchaniu wyjaśnień poszkodowanego pracownika i domniemanego sprawcy (sprawców) mobbingu oraz  przeprowadzeniu postępowania dowodowego Komisja podejmuje decyzję co do zasadności rozpatrywanej skargi. Decyzja zapada zwykłą większością głosów.
 6. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji i strony postępowania.
 7. Postępowanie przed Komisją ma charakter poufny.
 8. W sprawach nieuregulowanych w WPA do postępowania  przed Komisja stosuje
  się  odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

 

§ 6

 1. W razie uznania skargi za zasadną wobec sprawcy lub sprawców  mobbingu pracodawca może zastosować karę porządkową upomnienia lub nagany oraz zmienić stosunek pracy w sposób przewidziany w Kodeksie Pracy.
 2. Sprawca lub sprawcy mobbingu mogą być dodatkowo pozbawieni uprawnień wynikających z przepisu prawa pracy, które są uzależnione od nienaruszenia obowiązków pracowniczych.
 3. W rażących przypadkach mobbingu pracodawca może rozwiązać ze sprawcą
  lub sprawcami stosunek bez wypowiedzenia.
 4. W miarę możliwości pracodawca może przenieść poszkodowanego pracownika,
  na jego wniosek lub za jego zgodą, na inne stanowisko pracy.

 

§ 7

 

Pracodawca raz w roku dokonuje oceny funkcjonowania i realizacji WPA

Rozdział III

Postanowienia końcowe

 

§ 8

Wewnętrzna Polityka Antymobblingowa wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania jej do wiadomości pracowników.

 

 

 

Zał. Nr 1 do procedury

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z WEWNĘTRZNĄ

POLITYKĄ  ANTYMOBBINGOWĄ

 

 

Oświadczam, że w dniu    ....................................  zostałem zapoznany przez pracodawcę

z treścią obowiązującej w Przedszkolu Nr 129 Raj na skarpie  w Warszawie  Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej.

 

 

 

                                                                                  ..............................................................

                                                                                           czytelny podpis pracownika

stat4u