new_header

 

Tu jesteś:

UMOWA Nr ………..

 

w dniu …………………….., w Warszawie, pomiędzy:Przedszkolem nr 129 Raj na Skarpie,z siedzibą w 00-467 Warszawie  ul. Jazdów 10 B,

NIP ….........................,  zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez dyrektora

 Ireną Wojciechowską na podstawie  udzielonego pełnomocnictwa

z dnia 18.08.2011 roku – znak GP-0052/3588/2011 podpisanego przez Prezydenta Miasta st. Warszawy

a

_______________________________________ (imię i nazwisko) prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ____________ (nazwa firmy i jeszcze raz imię i nazwisko), z siedzibą w _________________ przy ul.______________________________, nr NIP: __________________________, nr REGON ________________________, PESEL: ___________, prowadzącym/-cą działalność na podstawie wpisu do CEIDG, zwanym dalej „Wykonawcą”

lub

Spółką ____________________, z siedzibą w __________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy w _________, ____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS _________, NIP: _________, zwaną dalej: „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: ______________ (członkowie zarządu wpisani zgodnie z reprezentacją wskazaną w KRS)

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego/ograniczonego/zapytania o cenę/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ).

została zawarta umowa, zwana dalej: „Umową” o następującej treści.            

§ 1

Przedmiot umowy

1.    Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego:

- ___________________________________

- ___________________________________

których rodzaj – asortyment i ceny jednostkowe określa formularz cenowy, stanowiący załącznik do Umowy.

2. Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu Umowy będą oznaczone zgodnie z obowiązującym w tym zakresie w Polsce przepisami.

 

§ 2

Termin realizacji umowy

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1.stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 oku.

 

§ 3

Wartość umowy

1.        Strony uzgadniają, że wartość Umowy wynosi _____________________zł. brutto (słownie _______________________.zł), w tym ________________ podatku VAT,
tj. _______________.zł. (słownie ____________________________zł.).

2.        Wartość Umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w załączniku do Umowy.

3.        W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru do siedziby Zamawiającego (transport, opakowanie, ubezpieczenie towaru na czas transportu, koszt załadunku i rozładunku, podatek VAT itp.).

4.        Cena jednostkowa brutto może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia innej stawki VAT, dokonanej w oparciu o zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W pozostałych przypadkach ewentualny koszt naliczania wyższej stawki VAT leży po stronie Wykonawcy, który odpowiednio zmniejszy cenę jednostkową netto, tak aby cena brutto pozostała stała.

 

§ 4

Dostawa

1.        Dostawy odbywać się będą, w okresie obowiązywania Umowy, w dniach od poniedziałku do piątku  w godz. od 7.00 do 9.00       Dostawy będą obejmowały ilości określone każdorazowo przez Zamawiającego, zgłoszone Wykonawcy telefonicznie lub mailem w dniu poprzedzającym dostawę.

2.        Jako termin dostawy rozumie się datę złożenia podpisu na protokole odbioru towaru przez osobę upoważnioną do odbioru ze strony Zamawiającego.

3.        Wszystkie produkty będące przedmiotem dostaw spełniać muszą prawem określone wymogi dla tych produktów w tym wymogi zdrowotne. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań.

4.        Miejsce dostawy – _Przedszkole Nr 129 raj na Skarpie  w Warszawie ul Jazdów 10 B

5.        Osoby upoważnione do odbioru –  Krystyna Dąbkowska – szef kuchni  lub Kierownik Gospodarczy – Anna Fabiszewska

6.        Odbiór ilościowo-jakościowy odbywać się będzie przy dostawie towaru na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony. W przypadku jakichkolwiek wad, szczególnie dotyczących jakości, świeżości i terminu przydatności do spożycia Zamawiający odmówi odbioru towaru.

7.        Każdorazowe dostarczenie przedmiotu zamówienia winno zawierać:

-        ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje,

-        instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania przedmiotu Umowy

8.        W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych sytuacją, której Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili udzielania zamówienia, przedmiot zamówienia może być realizowany w mniejszym zakresie.

 

§ 5

Warunki płatności

1.        Płatność będzie realizowana w ratach, po wykonaniu dostaw w okresie jednego tygodnia, na podstawie faktur częściowych. Podstawą wystawienia faktur częściowych przez Wykonawcę będzie protokół odbioru określonej części przedmiotu zamówienia, podpisany przez Dyrektora Szkoły lub osobę przez niego upoważnioną.

2.        Płatność wynikająca z faktur częściowych z tytułu realizacji umowy, dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, w ciągu 21 dni
od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
Za datę zapłaty faktury rozumie się dzień, w którym Zamawiający wydał polecenie zapłaty swojemu bankowi.

 

§ 6

Gwarancja

1.        Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot Umowy musi mieć określoną datę przydatności do spożycia.

2.        Okres przydatności do spożycia nie może być krótszy niż 30 dni od daty dostawy
do Zamawiającego.

3.        Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji (na okres 3 miesięcy), że towar jest dobrej jakości i wolny od wad. W razie stwierdzenia wady towaru w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego towaru na wolny od wad – w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji. Dostarczenie towaru wolnego od wad nastąpi na koszt Wykonawcy.

4.        W razie odrzucania reklamacji na wady przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – Zamawiający może zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę.

5.        Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty wykonania ekspertyzy ponosi Wykonawca.

 

§ 7

Kary umowne i odsetki

1.        Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wydaniu towaru
w wysokości 20% wartości towaru brutto objętego dostawą.

2.        Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku trzykrotnego nałożenia na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w ust. 1.

3.        Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

4.        Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli Wykonawca nie wykonuje, bądź wykonuje nienależycie zobowiązania wynikające z Umowy, a powstała z tego tytułu szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

 

§ 8

Zakupy interwencyjne

1.        W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu Umowy lub dostawa
nie nastąpi, w określonym w Umowie terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy – w celu zaspokojenia potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem stołówki – w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy.

2.        W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu Umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.

3.        W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną dostawy ustaloną w Umowie.

 

§ 9

Osoby do kontaktu

Do bezpośredniego kontaktowania się w sprawach dotyczących przedmiotu Umowy wyznacza się:

a)      ze strony Zamawiającego – Anna Fabiszewska

b)      ze strony Wykonawcy/ Dostawcy : _________________________

 

 

§ 10

Zmiana i odstąpienie od Umowy

1.        Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
i mogą nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

2.        W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3.        W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.

4.        Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez wypowiedzenia
w przypadku więcej niż ___ krotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień zapisów § 3 ust. 4 lub § 4 ust. 6 Umowy.

5.        Zamawiający może wypowiedzieć i rozwiązać umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadkach:

1)      naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, a w szczególności opóźnienia w dostawach,

2)      złożenia przez Wykonawcę fałszywego oświadczenia lub innych dokumentów poświadczających nieprawdę bądź zatajenia okoliczności mających wpływ na zawarcie Umowy,

3)      skazania Wykonawcy prawomocnym wyrokiem sądu karnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

4)      zakończenia przez Wykonawcę prowadzenia działalności.

6.    Zamawiający może udzielić Wykonawcy trzydniowego terminu na usunięcie skutków naruszenia warunków Umowy.

7.    Strony mogą rozwiązać umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

 

§ 11

Postanowienia końcowe

1.        W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.        Spory wynikające z Umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.        Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

4.        Załączniki przywołane w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA

 

 

 

Załączniki:

1. Wykaz asortymentowo – cenowy

 

stat4u