new_header

 

Tu jesteś:

Załącznik A do SIWZ                    Formularz oferty zał 1

 

 

Formularz ofertowy

 

 

 

Nazwa Wykonawcy:

…….........................................................................................................

…….........................................................................................................

Adres (siedziba) :

ul. …….....................................................................

Nr ……..............

Kod pocztowy: _ _-_ _ _

Miejscowość: ……..............................

Cena oferty[1]:

_ _ _ . _ _ _ . _ _ _, _ _ zł

Termin wykonania zamówienia2:

 

Warunki płatności2:

 

       

 

 

W imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję, zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik C do SIWZ.

 

 

…………………………………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania


 [1]Określona w ROZDZIAŁ IVSIWZ

2Dopuszcza się użycie słów: „Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ”

stat4u