new_header

 

Tu jesteś:

Załącznik nr 1 do umowy

Wersja dla przedsiębiorcy

&  ……

1.       Zleceniobiorca/wykonawca oświadcza, że znany jest mi fakt, iż treść niniejszej umowy,  w szczególności dotyczące do dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia , stanowią informację publiczna w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001rpoz.1198 z poź. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.                                                        

 ( z zastrzeżeniem ust 2- ewentualnie)

 

2.       Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1 nie będą podlegały informacje zawarte   w &.......   , załączniku nr … do niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarcza.

 

 

Załącznik nr 1 do umowy ………

Wersja dla osoby fizycznej prowadzącej działalność

& ……………

1. Zleceniobiorca/wykonawca oświadcza, że znany jest mi fakt, iż treść niniejszej umowy,  w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej    ( Dz. U. z 2001rpoz.1198 z poź. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.                                                         ( z zastrzeżeniem ust 2    oraz    ust. 3     - ewentualnie)

2. Zleceniobiorca/wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych zakresie obejmującym imię i nazwisko.

3. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1 nie będą podlegały informacje zawarte   w &.......   , załączniku nr … do niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarcza   ( dot. Wyłącznie w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

 

stat4u