new_header

 

Tu jesteś:

Załącznik  3 do SIWZ    

 

 

Oświadczenie

 

 

Nazwa : .............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres*: ..............................................................................................................................................

 

 

Oświadczam, iż ww. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania

 

 *
            * W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie zaleca się wpisanie adresu lidera

 

stat4u