new_header

 

Tu jesteś:

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 129 Raj Na Skarpie

Podstawa prawna:

  1. Ustawy o systemie oświaty z dn.07.09.1991r. art. 53 ( Dz. U. Nr 95 z 1991r. Poz. 425) z późniejszymi zm.
  2. Statutu Przedszkola Nr 129 Raj na Skarpie ze zm.

I. Postanowienia wstępne

1.Rada Rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ wspierający działania dyrektora oraz pełni funkcję  doradczą dla  przedszkola.

  2.Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami dzieci  w celu ujednolicenia   oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.

  3. Rada Rodziców posługuje się pieczątką, która brzmi:

Rada  Rodziców  Przedszkola  nr 129 Raj na Skarpie

przy ul. Jazdów 10b     

00-467  Warszawa

 

 II. Skład, struktura Rady, tryb powoływania członków

1.      Członków do Rady Rodziców wybiera się spośród ogółu rodziców na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola  inaugurującym rok szkolny.  

  2.Wybór nowych członków Rady Rodziców dokonuje się na zasadzie:

*  indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach rady

*  propozycji rodziców bądź dyrektora,

3.  Rada powinna składać się z co najmniej 2 przedstawicieli rodziców dzieci z poszczególnej grupy wiekowej.

4. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:

 *  rezygnacji członka z udziału w radzie 

*  rozwiązania rady rodziców przez dyrektora przedszkola, kiedy członkowie rady nie wspierają placówki w jej statutowej działalności

 *   odwołania na wniosek rodziców, członka rady po uprzednim  przegłosowaniu

            zwykłą większością głosów

5. Kadencja Rady trwa 1 rok szkolny. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta  za zgodą 75% członków Rady Pedagogicznej.

7. Działalnością Rady kieruje Przewodniczący Rady wspólnie z wiceprzewodniczącym sekretarzem i skarbnikiem.

8. Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców wybiera w drodze głosowania  kandydatów na każde ze stanowisk Prezydium Rady Rodziców.

 Prezydium RR stanowi organ wykonawczy Rady.

9.  W skład Prezydium RR wchodzą:

                        * Przewodniczący

                        * Zastępca Przewodniczącego

                        * Sekretarz

                        * Skarbnik

10.Rada Rodziców spośród członków rady może wybrać  komisję rewizyjną w liczbie 2 członków.

11. Członkowie RR pełnią swoje funkcje społecznie.

III. Cele, zadania i kompetencje RR

1.  Do zakresu działań RR należy w szczególności:

a) współudział w realizacji zadań ogólno przedszkolnych, a w tym:

·    organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji koncepcji   rozwoju przedszkola

·    popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach dydaktycznych

·    pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w realizowaniu funkcji placówki,  w podnoszeniu jakości pracy

·    organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz przedszkola

·    uczestniczenie w planowaniu wydatków  na rzecz przedszkola z pozyskanych przez radę środków  oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki

·    wzbogacanie wyposażenia przedszkola

·    współudział w organizowaniu zajęć i imprez dodatkowych dla dzieci

·    organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami

·    pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola

·    udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci

·    wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu

·    rozwijanie z pomocą rady pedagogicznej poradnictwa wychowawczego dla rodziców 

·    udział w podnoszeniu higieny i kultury zdrowotnej, utrzymaniu higieny, ładu i porządku w placówce

·    opiniowanie pracy nauczyciela

b) uchwalanie preliminarza budżetowego rady na dany rok szkolny,

c) uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczego przedszkola

d) zapoznanie się i opiniowanie statutu, projektu planu budżetowego na dany rok, programu i planu pracy przedszkola oraz ewentualnych projektów innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla  przedszkola,

e) współpraca z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych z funkcjonowaniem przedszkola

IV. Organizacja pracy

1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, planem i terminarzem spotkań

 2.Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady poprzez ogłoszenie: terminu spotkania (z wyprzedzeniem 7- dniowym),  z wyznaczeniem miejsca posiedzenia i porządku obrad. Ogłoszenie wywieszane jest przez przewodniczącego rady lub sekretarza  w szatni dziecięcej.

 3. Posiedzenia Rady mogą być zwołane z inicjatywy własnej Prezydium Rady lub na wniosek złożony przez co   najmniej 1/3 członków Rady.

 4. W posiedzeniach Rady powinien brać udział, z głosem doradczym dyrektor  przedszkola.

 5. Na wniosek lub za zgodą Rady Przewodniczący może zaprosić do udziału w posiedzeniach inne osoby z głosem doradczym.

6. Sekretarz sporządza protokół posiedzenia oraz imienną listę osób obecnych na zebraniu, który jest przechowywany w kancelarii przedszkola

V. Tryb podejmowania uchwał

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych, Uchwały są ważne, jeśli w głosowaniu bierze udział co najmniej 5 członków Rady.

2. Uchwała Rady w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady lub zmiany jego treści zapadają większością 2/3 głosów oddanych.

3. Uchwały Rady są zaprotokołowane  przez Sekretarza RR.

4.Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne można przeprowadzić w sprawach przyjęcia lub odwołania członka RR.

VI.Sposób dokumentowania posiedzeń

1.Zebrania rady są protokołowane przez Sekretarza rady i stanowią dokumentację przedszkola   przechowywaną w kancelarii placówki.

2. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzany w ciągu 7 dni i opublikowany  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń dla ogółu rodziców .

VII.  Prawa i obowiązki  prezydium i członków RR:

A) Zadaniem Przewodniczącego RR jest:

1.  Kierowanie całokształtem prac RR

2.  Opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym rady na dany rokszkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola.

3.  Współdziałanie ze wszystkimi członkami rady, włączanie ich do realizacji planu pracy i prac na rzecz przedszkola .

4.  Zwoływanie i prowadzenie zebrań RR.

5.  Kierowanie działalnością finansową RR                                                

6. Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów RR dotyczących działalności przedszkola

B) Zadaniem Skarbnika RR jest:

1.  Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami RR.

        2.      Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych RR, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty.

        3. Co miesiąc podawanie do wiadomości ogółowi rodziców stanu operacji finansowych RR.

C) Zadaniem Komisji Rewizyjnej RR jest:

1. Dokonywanie raz na pół roku kontroli dokumentów finansowych, stanu gotówki w kasie  RR i zdawanie sprawozdania na forum rady oraz informowanie o tym ogółu rodziców.

2. Kontrolowanie raz w roku działalności finansowo-gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

D)  Zadaniem Sekretarza RR jest:

1.Sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Rodziców, publikowanie protokołów i zawiadomień o terminach posiedzeń RR i porządku obrad oraz innych komunikatów RR.

2. Załatwianie spraw administracyjnych  związanych z działalnością RR.

E) Zadaniem Zastępcy Przewodniczącego RR jest:

Wspomaganie Przewodniczącego w wykonywaniu jego zadań, a w razie nieobecności Przewodniczącego lub braku możliwości działania przez niego – wykonywanie wszystkich zadań leżących w zakresie kompetencji Przewodniczącego RR.

VIII. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

1. Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł ustalonych na posiedzeniu Rady.

Fundusze Rady gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

 2. Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszu RR oraz operacje na rachunku bankowym prowadzi skarbnik..

  3. Wpłaty na fundusz RR zbierane są i dokumentowane  na kwitariuszach wpływów kasowych lub listach zbiorczych poszczególnych grup i ewidencjonowane w segregatorze wpływów RR na dany rok szkolny.

4.Rada może zlecić zbieranie składek wyznaczonej osobie na podstawie zawartej umowy na dany rok szkolny.

5.Wydatki z funduszu RR dokonywane są w myśl ustaleń są  realizowane na podstawie rachunków lub innych  dokumentów przyjętych przez członków RR,

6.Rada może ustalić tzw. pogotowie kasowe w wysokości 100 zł do decyzji dyrektora  oraz fundusz grupowy przeznaczony na wydatki związane z realizacja obszarów podstawy programowej

 7.  Środki, o których mowa powyżej przeznaczone są w szczególności na:

*  organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i wycieczek dla dzieci,

*  finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci,

*  finansowanie materiałów piśmiennych i dydaktycznych  oraz higienicznych dla dzieci,

*  organizowanie warsztatów szkoleniowych ,

* wydatki związane z realizacją obszarów podstawy programowej

*  inne  wydatki przeznaczone na działania modernizacje   poprawiające  funkcjonowania  przedszkola

IX.Postanowienia końcowe

  1. W realizacji swoich zadań RR współpracuje z dyrektorem i Radą Pedagogiczną
  2. Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującym prawem oświatowym a jeżeli uchwały i decyzje są sprzeczne z interesami placówki, dyrektor przedszkola zawiesza ich wykonanie.
  3. Po zakończeniu kadencji, ustępująca Rada Rodziców przekazuje dokumentacje nowej radzie, co powinno nastąpić nie później niż w terminie jednego miesiąca od rozpoczęcia roku szkolnego.
  4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj.25 lutego 2012 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stat4u