new_header

 

Tu jesteś:

 

Plan  wspomagania  rozwoju  dzieci   czteroletnich

1.)Wspomaganie  dzieci  w  rozwoju  emocjonalno – motywacyjno  -  społecznym.

Wspomaganie  dzieci  w  tym  zakresie  obejmuje  działania  w  następujących  kierunkach : 

 -  uczenia  dzieci  samodzielności,

-   realizacji  zadań  w  kierunku dobrego  funkcjonowania  dzieci  w  grupie,

-  określenia  i  przestrzegania  powszechnie  obowiązujących  norm  i  zasad,

-  tworzenia  dobrych  relacji  względem  siebie  (  pomiędzy  poszczególnymi  dziećmi  i

   grupie ), 

- motywowania  dzieci  do  aktywności  w  czasie  zajęć.

Planowane  działania  :

-  zabawy  integracyjne,

-  zabawy  aktywizujące, tematyczne, manipulacyjne,

-  ćwiczenia  w  oparciu  o  materiał  obrazkowy,

-  ćwiczenia  relaksacyjne, 

-  elementy   muzykoterapii,

-  czytanie  przez  nauczyciela  bajek  i  opowiadań  terapeutycznych,

-  przedstawianie  stanów  emocjonalnych  w  różnych  formach  ekspresji,

-  rozmowy  indywidualne  z  dziećmi,

-  zabawy  rozwijające  określone  cechy  osobowościowe,

- usprawnianie  czynności  samoobsługowych,

 

2.)Wspomaganie  dziecka  w  rozwoju  intelektualnym.

Wspomaganie  dziecka  w  tym  zakresie  obejmuje  działania  w  kierunku  rozwijania  :

-  percepcji  wzrokowej,

-  percepcji  słuchowej,

-  myślenia,

-  pamięci,

-  uwagi,

oraz  opanowywania  elementów  wiedzy .

Planowane  działania.

W  zakresie  rozwoju  percepcji  wzrokowej.

- ćwiczenia  na  materiale  bezsłownym,

- rozpoznawanie  treści  obrazków  -  zapamiętywanie  jak  największej  liczby  szczegółów,

- dobieranie  obrazków  według  różnych  kryteriów,

- szeregowanie  obrazków  w  grupy  tematyczne,

- wyszukiwanie  różnic  na  obrazkach  pozornie  takich  samych,

- uzupełnianie  brakujących  elementów  w  rysunkach, obrazkach,

- odtwarzanie  z  pamięci  eksponowanych  przedmiotów, wskazywanie  w  których  się

  znajdowały,

- zabawy  z  wykorzystaniem  figur  geometrycznych

  ( rozpoznawanie  figur,  dobieranie  figur  parami ),

W  zakresie  percepcji  słuchowej.

- odtwarzanie  rytmu  za  pomocą  umówionych  znaków  ruchowych,

- porównywanie  melodii  pod  względem  tempa, wysokości  dźwięku, rejestru,

- odtwarzanie  struktur  dźwiękowych  na  podstawie  układów  przestrzennych,

- różnicowanie  dźwięków 

  ( opartych  na  muzyce  i  rytmie, mowie  ludzkiej, analizowanie  i  porównywanie  z

    dźwiękami  z  otoczenia, różnicowanie  dźwięków  wydawanych  przez  różne  instrumenty 

    muzyczne ),

-  wyodrębnianie  zdań  z  mowy.

W  zakresie  myślenia.

Ćwiczenia  usprawniające  orientację  przestrzenną  w  zakresie  schematu  ciała,

przestrzeni  i  płaszczyzny :

- wskazywanie  części  ciała, odgadywanie  nazw  części  ciała, naśladowanie  ruchów,

- wykonywanie  ruchów  według  poleceń  nauczyciela,

- określanie  położenia  przedmiotów  w  przestrzeni,

- chodzenie  po  śladzie  z  równoczesnym  określaniem  kierunków,

-  samodzielne  tworzenie  układów   przestrzennych  oraz  według  instrukcji

   podanej  przez  nauczyciela,

-  wodzenie  po  śladzie  według  wskazanego  kierunku,

- wyszukiwanie  w  układzie  elementów  mających  inne  położenie  niż  pozostałe,

- dodawanie  brakujących  elementów,

- analiza  położenia  elementów  na  obrazkach,

- rysowanie  według  podanej  instrukcji,

- odtwarzanie  i  uzupełnianie  układów  przedstawionych  na  rysunkach

Ćwiczenia  rozwijające  myślenie  operacyjne.

-  odtwarzanie  z  pamięci  układów, kolejności  przedmiotów  według  koloru, kształtu,

   wielkości,

- rozpoznawanie  przedmiotów  na  podstawie  opisu  ich  wyglądu,

- określanie  i  porównywanie  długości, szerokości, wysokości, grubości prędkości,

   liczebności, pojemności,

- selekcjonowanie  przedmiotów  przeciwstawnych  pod  względem  długości, wysokości,

- selekcjonowanie  przedmiotów  odpowiadających  sobie  pod  względem  długości,

  wielkości, szerokości,

- działania  na  zbiorach  ( klasyfikowanie, porządkowanie, szeregowanie, dostrzeganie

   różnic  i  podobieństw ).

Rozwijanie  pamięci  i  kształcenie  uwagi.

-  odtwarzanie  z  pamięci  układów  i  kolejności  przedmiotów,

-  odtwarzanie  z  pamięci  eksponowanych  przedmiotów,

- zapamiętywanie  treści  obrazka,

- zapamiętywanie  szczegółów  na  obrazku,

- wykonywanie  zadań  według  podanej  instrukcji,

- zapamiętywanie  szczegółów  na  obrazku,

- liczenie  usłyszanych  dźwięków,

- opowiadanie  przebiegu  wydarzeń  ( w  domu, w  przedszkolu ),

Ćwiczenia  w  zakresie  orientacji  w  schemacie  własnego  ciała.

- wskazywanie  lewej  i  prawej  strony  ciała,

- zabawy  ruchowe  związane  z  pokazywaniem  lewej  ręki, prawej  reki, lewej  nogi, prawej

  nogi,

- dotykanie  naprzemienne :  lewy  łokieć, prawe  kolano, prawy  łokieć  lewe  kolano, prawa

  dłoń, lewa  stopa, lewa  dłoń, prawa  stopa, chwytanie  prawą  ręką  lewego  ucha  i

  odwrotnie,

- ćwiczenia  równoważne :

  ( chodzenie  po  ławeczce, chodzenie  po  liniach  prostych, krzywych, łamanych,

    chwytanie  piłki  raz  lewą, raz  prawą  ręką ).

Działania  związane  z  kształceniem  poczucia  rytmu.

 ( rytmy  jednostronne  - stały  wzorzec  rytmu, w  którym  wszystkie  uderzenia  są  równej

   długości  i  wykonywane  w  równych  odstępach  czasu  jedną  ręką, jedną  nogą  na

   zmianę,  rytmy  obustronne wybijanie  rytmów  obu  rękami, obu  nogami ).

Opanowywanie  elementów  wiedzy  (  wzbudzanie  w  dziecku  ciekawości  świata,

budowanie  pozytywnych  skojarzeń  związanych  ze  zdobywaniem  wiedzy ).

- rozbudzanie  zainteresowań sztuką, techniką, przyrodą, geografią,

- słuchanie  opowiadań,

- oglądanie  albumów, encyklopedii, przewodników, prezentacji  multimedialnych  o

  określonej  tematyce,

- prowadzenie  zabaw  badawczych.

 

3.)Wspomaganie  rozwoju  dziecka  w  rozwoju  fizyczno – ruchowym.

Planowane  działania.

Zadania  związane  z  rozwijaniem  małej  motoryki, samoobsługi  i 

kształceniem  nawyków  higienicznych.

- działania  w  kierunku  uczenia  dzieci  samodzielności  w  zakresie  samoobsługi

( opanowywania  umiejętności  ubierania  się, opanowywania czynności  toaletowych ),

- malowanie  i  rysowanie  z  wykorzystaniem  różnych  materiałów, przyborów  na

  zróżnicowanych  formatach  i  podkładach,

- lepienie,

- tworzenie  konstrukcji  przestrzennych,

- ćwiczenia  w  zakresie  papieroplastyki,

- ćwiczenia   - przewlekani, sznurowanki, przeplatanki, nawlekanki , labirynty.

Ćwiczenia  w  kierunku  rozwoju  dużej  motoryki.

- ćwiczenia  ruchowe  kształtujące  postawę, ćwiczenia   orientacyjno – porządkowe, z

  elementami  czworakowania, z  elementami   rzutu, toczenia, dźwigania, skoku, wspinania,

  bieżne,

- ćwiczenia  gimnastyczne  prowadzone  metodą  Rudolfa   Labana.

 

4.)Wspomaganie  w  kierunku  podtrzymywania  i  rozbudzania  ciekawości  dzieci,

rozwijania  predyspozycji  dziecka.

Planowane  działania.

Rozwijanie  predyspozycji  plastycznych.

- wykonywanie  prac  plastycznych  różnymi  technikami,

- oglądanie  reprodukcji  dzieł  sztuki  w  książkach, albumach, na  zdjęciach,

- tworzenie  albumów  z  prac  plastycznych  dzieci.

Rozwijanie  predyspozycji  muzycznych.   

- ćwiczenia  na  różnicowanie  dźwięków  i  rytmu  w  oparciu  o  w  różne  utwory muzyczne.

- prowadzenie  zabaw  muzyczno  -  ruchowych,

- zapoznanie  dzieci  z  wybranymi  instrumentami  muzycznymi  i  dźwiękami  wydawanymi

  przez  instrumenty.

 

 

opracowała  :  Krystyna  Maria  Duniec

 

 

 

 

                                    Informacje  dla  Mamy  i  Taty .

 

      Przedstawimy  Państwu  cykl  danych  dotyczących  zmysłów   za  pomocą,

których  dzieci  poznają  świat.

      Pierwszy  artykuł  zawiera  informacje  ogólne  na  temat  zmysłów  oraz

 informację  dotyczącą  zmysłu  wzroku.  

 

Jak  dzieci  poznają  świat  przez  zmysły ?

Podstawowym  przewodnikiem  poznawania  świata  są  nasze  zmysły.

Każde  dziecko  jest  indywidualnością  pod  względem  zasobów  genetycznych,

neurofizjologicznych, zdrowotnych, środowiskowych.

Dzieci  powinny  patrzeć, słuchać, wąchać, dotykać, smakować  otaczający  świat.

( do  tego  celu  wykorzystują  zmysły  i  narządy  zmysłów ).

Ten  sposób  nauczania  pozwala  wykorzystać  indywidualność  i  osobisty  kontekst

rozwoju  każdego  dziecka.

Czym  jest  zmysł ?

Powołując  się  na  definicję  amerykańskiego  psychologa  Robert  J. Sternberga 

Zmysł  jest  systemem  fizycznym, który  zbiera  do  mózgu  informacje  zarówno  ze  świata

zewnętrznego  jak  również  z  wnętrza  organizmu  i  następnie  przetwarza  na  język, jaki

może  zrozumieć  mózg.

Umysł  ludzki  jest  miejscem, w  którym  znajduje  się  wiedza. Powstaje  ona  w  wyniku  i

przy  współpracy  z  poznaniem  i  wnioskami  opartymi  na  zmysłowych  przesłankach.

Postrzeganie  zmysłowe  stanowi  warunek  rozumienia, rozwoju, uczenia  się.

Od  dnia  narodzin  dzieci  doświadczają  swego  otoczenia  i  rozumieją  je  wyłącznie

dzięki  swoim  zmysłom. Zmysły  dostarczają  dzieciom  informacji  o  otoczeniu. Dzieci

budują  w  ten  sposób  swoją   podstawową  wiedzę, zapewniają  sobie  własne 

bezpieczeństwo  oraz    kształtują  na  swój  sposób  własne życie.

Świat  poznajemy  za  pomocą  zmysłów, często  nieświadomie. Często  do  świadomości 

dociera  jedynie  część  informacji  z  otoczenia, reszta  pozostaje  w  podświadomości. 

Dlatego  ważne  są  ćwiczenia  uwrażliwiające  zmysły.

Narządy  zmysłów.

Narządy  zmysłów  to  narządy  wyspecjalizowane  w  rejestrowaniu  docierających  do 

organizmu  bodźców  ze  środowiska  zewnętrznego  oraz  wewnętrznego. Narządy  te 

zbudowane  są  z  receptorów  oraz  struktur  towarzyszących. Narządy  stanowią  podstawę

funkcjonowania  zmysłów.

 

 

Zmysł  wzroku.  Jak  rozwija  się  wzrok  dziecka   w  okresie  przedszkolnym  ?

 

2  - 3  lata

Dziecko : 

- uśmiecha  się, widząc  ulubione  osoby, przedmioty    ( 20 – 24  miesiące ),

- obserwuje  własne  ręce  podczas  bazgrania  ( 26 – 30  miesięcy ),

- kieruje  wzrokowo swoim  poruszaniem  się : chodzeniem, wspinaniem  się  ( 30 – 36 

  miesięcy ),

- obserwuje  i  naśladuje  inne  dzieci  ( 30 – 36  miesięcy ),

- może  zacząć  kolorować   rysunki  ( 34 – 38  miesięcy ),

- opowiada  co  widzi  na  obrazkach w  książkach  ( 34 – 38  miesięcy ).

3,5 roku – 4  lata

- zbliża  twarz  do  książki  podczas  jej  oglądania  ( 40 – 44  miesiące ),

-rysuje  na  papierze  kółka  i  krzyżyki , umie  je  nazwać  ( 40 – 44  miesiące ),

- umie  zamknąć  oczy  na  żądanie  może  opanować  umiejętność  ‘’ puszczania  oczka ‘’

  ( 40 – 50 miesięcy ).

4 – 5  lat

- dobrze  radzi  sobie  z  koordynacją  oczu  i  rąk  przy  wykonywaniu  trudnych  zdań   

   wymagających  precyzji,

- porusza  i  przewraca  oczami  dając  wyraz  własnym  emocjom,

- rysuje  i  umie  nazwać  obrazki,

- koloruje  czarno – białe  rysunki,

- umie  wycinać  i  wklejać  elementy  prostych  obrazków,

- potrafi  umieścić  małe  przedmioty  o  niewielkich  otworach,

- opowiada  o  miejscach,  przedmiotach  i  osobach  widzianych  wcześniej.

 

Co  wpływa  na  rozwój  zmysłu  wzroku  dziecka  w  okresie  przedszkolnym ?

Znaczący  wpływ  na  rozwój  zmysłu  wzroku  w  tym  okresie ma  stosowanie  w

czasie  codziennych  zabaw  różnych  kolorów, kształtów  oraz  obrazków.

W   diecie  dziecka  powinny  być  uwzględnione  produkty  spożywcze  zawierające 

substancje  konieczne  do  rozwoju  zmysłu  wzroku  i  jego  prawidłowego  funkcjonowania.

‘’ Wzrok ‘’  szczególnie  lubi   niektóre  witaminy . Dla  prawidłowego  rozwoju  tego  zmysłu 

oraz  jego  dobrej  kondycji  ważna  jest  witamina  A.   Bogatym   źródłem  prowitaminy  A 

jest   marchewka  oraz  wszystkie  żółte, pomarańczowe, czerwone  i  zielone  warzywa  oraz

owoce. Aby  bodźce  z  oczu  do  mózgu   były  prawidłowo  przekazywane  niezbędne  są

witaminy  z  grupy  B  (  B1, B2, B6, PP, B12 ), kwas  foliowy, kwas  pantotenowy, biotyna

( witamina  H )  oraz  kwasy  tłuszczowe z  grupy  Omega 3 . Bogatym  źródłem  kwasów

tłuszczowych  z  grupy  omega  są  ryby, które  dzieci  powinny  jeść.

Kontrola  oczu  dziecka  powinna  być  dokonywana  przez  lekarza  w  czasie  okresowych

badań  dziecka.

 

28.10.2013 r.

opracowała  :  Krystyna  Maria  Duniec

 

 

 

 

 

 

 

Poranne  manewry do przedszkola.

Rodzice,

 Jesteście  zmęczeni  ciągłą  nerwowością  porannej  wyprawy  do przedszkola ?

Prosimy  o  zapoznanie  się  z  planem , który  pozwoli  zmienić  pośpiech  i  napięcie

 w sprawnie  przebiegającą  ‘’ grę  strategiczną ‘’.Oto  zwykły  poranek  z  życia  rodziny  czteroletniego  Kubusia. Mama  z  trudem  wyciąga  chłopca  z  ciepłego  łóżka. Jest  zdenerwowana, bo mają  ‘’ opóźnienie ‘’.

 Chłopiec  myśli :

’ Przez  to  głupie  przedszkole  muszę  wstawać  tak  wcześnie.’’  Nie  lubię  go ‘’.

Tata  zerka  na  zegarek  i  co  chwilę  pogania. Kubuś  grymasi  przy  śniadaniu,  chce  zwrócić  na  siebie  uwagę  rodziców. Potrzebuje  czułości – przecież  nie  będzie  widział  mamy  i  taty  przez  cały  dzień. 

A  co  dostaje ?

 Polecenia  ‘’ Jedz  szybciej !   Wkładaj  buty ! ‘’   oraz  krytykę  : ‘’ Ależ  ty  jesteś  ślamazarny !  Nie  zachowuj  się  jak  dzidziuś ! ‘’

narzekania  ‘’ Dlaczego  muszę   codziennie  patrzeć  na  twoją  niezadowoloną  minę  ? ‘’

Tak  nie  musi  być !

A  może  mama  i  tata  mogliby  ‘’ przerzucić ‘’  trochę  odpowiedzialności  na  syna  ?

Kubuś  poczuje  się  bardziej  samodzielny, skupi  się  na  powierzonych  mu  zadaniach  i

poranne  przygotowania  będą  przebiegały  lepiej. Wszyscy  spędzą  wspólny  poranek

w  milszej  atmosferze.

Uczenie  samodzielności  nie  przyniesie  efektów  natychmiast, warto  jednak spróbować

 H. Ginnot, sławny  amerykański  psycholog  stwierdził

‘’ Najbardziej  pomagamy  dzieciom, nie  pomagając ‘’.!

Jak  to  zrobić  ? 

BUDZIK  ZAMIAST  MAMY  I  TATY.

Mama, tata  wcale  nie  musi  rano  budzić  dziecka. Nikt  nie  lubi  być  wyrywany  ze  snu,

Nic  dziwnego, że  dziecko  jest  ‘’złe  ‘’ na  osobę, która  przerywa  mu  sen.

Na powtarzane  co  kilka  minut : ‘’Już  czas  wstawać ‘’  słyszymy  dobiegające  spod  kołdry

płaczliwe  ‘’ zaaaaraz ! ‘’. Atmosfera  już  od  początku  dnia  robi  się  niemiła.

Rada :

Można  kupić  dziecku  w  prezencie  ‘’  dziecięcy  ‘’  budzik.

Nawet  nie  znający  jeszcze  cyfr  kilkulatek  nauczy  się,   w  którym  miejscu

powinien  umieścić  wskazówkę, żeby  budzik  zadzwonił  rano  o  właściwej  porze.

Dziecko  poczuje  się  zmobilitowane  faktem, że  to  ono  same  decyduje  i samo  sobie radzi  .                                  

PLAN ZAMIAST  NARZEKANIA.

Poranne  ‘’ popędzanie ‘’  dziecka  nie  sprawi, że   ‘’ wszystko  ‘’  pójdzie  sprawniej.

Wręcz  przeciwnie – dziecko   zacznie  ‘’guzdrać  się ‘’  bardziej. W  ten  sposób wyraża

swój  sprzeciw  wobec  nerwowej  atmosfery  poranka. Nie  czuje  się  odpowiedzialne  za 

to, żeby  się  nie  spóźnić, bo  to rodzice  kontrolują  upływ  czasu.

Rada :

Trzeba  ustalić  z  dzieckiem, jakie  czynności  musi  wykonać  rano  ( mycie, ubieranie,

czesanie, jedzenie  śniadania ), w  jakiej  kolejności  i  ile  czasu  potrzebuje  na  każdą

z  nich.  Można   w  sobotę  lub  niedzielę  w  formie  zabawy  przeprowadzić  ‘’ próbę

generalną ‘’. Następnie  na  dużym  kartonie  dziecko  może  narysować  w  ‘’  okienkach ‘’

symbol  każdego  swojego   porannego  zadania. Ten  grafik  można  zamieścić  w

dogodnym  dla  dziecka  miejscu, dziecko  samo  będzie  się  mogło  ‘’ kontrolować ‘’.

Rodzice  jedynie  przypominają  dyskretnie   ( w  miarę  potrzeby ), ile  minut  pozostało

do  wyjścia  z  domu.                     

I  pochwała !

 

( opracowanie Krystyna  Maria  Duniec -  na  podstawie  materiałów  z  cyklu  ‘’ Porady  dla 

  mamy  i  taty ‘’ Marty    Maruszczak – dziennikarki, autorki  porad  z  zakresu  psychologii,

  wychowania, zdrowia, życia  rodzinnego, autorki  książek  popularnonaukowych )

 

stat4u