Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, grudzień 2021

Zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu

Tematy kompleksowe  realizowane w grudniu:

 1. Witaj święty Mikołaju!
 2. Nadchodzą święta
 3. Zimowe ciekawostki

Proponowane aktywności służą nabywaniu wiedzy i umiejętności przez dziecko, które:

 • rozumie, jak należy się zachować w określonych sytuacjach:
 • stosuje zwroty grzecznościowe,
 • okazuje szacunek osobom starszym,
 • zwraca się do osób dorosłych i prosi o pomoc w trudnych sytuacjach,
 • zna znaczenie kultywowania tradycji rodzinnych oraz tradycji polskich,
 • rozumie i stosuje zasady savoir-vivre`u w trakcie spożywania posiłków,
 • rozwija i doskonali podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, wytrzymałość i koordynację ruchową,
 • poznaje rożne formy i sposoby odpoczynku i wyciszenia, np. proste ćwiczenia relaksacyjne,
 • uczy się, dlaczego należy chronić przyrodę: powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, zasoby roślinne i zwierzęce, krajobraz,
 • poznaje właściwości termometru,
 • porównuje przy pomocy lupy kształty płatków śniegu,
 • uczy się dostrzegać prawidłowości, że tydzień to czas od poniedziałku do niedzieli i ogólnie, że tydzień to 7 dni, niezależnie od którego dnia zaczynamy liczenie,
 • włącza się aktywnie w prowadzenie indywidualnego i wspólnego kalendarza uwzględniającego ważne wydarzenia, święta,
 • zna nazwy por roku, miesięcy, dni tygodnia, stara się je wymieniać w kolejności,
 • rozumie rytmiczną organizację czasu: pory roku, miesiące, dni tygodnia,
 • aktywnie włącza się w zabawy wykorzystujące gry planszowe rozwijające myślenie matematyczne,
 • posługuje się prawidłowo, w dostępnym dla siebie zakresie, liczebnikami porządkowymi, rozumie ich znaczenie, np.: określa własne miejsce w szeregu, układa przedmioty według podanej kolejności, numeruje miejsca, odtwarza wyliczanki,
 • sprawnie liczy, w zakresie dostępnym dziecku (min. 10), w rożnych sytuacjach zadaniowych i naturalnych, powyżej – z pomocą nauczyciela,
 • stosuje liczebniki główne oraz wykorzystuje liczmany lub inną reprezentację graficzną, np. rysuje właściwą liczbę kresek,
 • intencjonalnie klasyfikuje, tworzy zbiory, kolekcje przedmiotów, obiektów według cech wspólnych percepcyjnych i funkcjonalnych,
 • porównuje długość przedmiotów, wykorzystując rożne sposoby mierzenia, bardziej precyzyjne, np.: krokami, stopami, patyczkami, sznurkiem, klockami,
 • dostrzega i rozumie, że zmiany typu składanie, zwijanie nie zmieniają rzeczywistej długości przedmiotu; sprawdza długość po każdej zmianie,
 • potrafi rozpoznać inne figury: owal, półkole, inne czworokąty / wielokąty i wyróżnić je spośród innych figur płaskich,
 • nabiera większej świadomości w rozpoznawaniu, nazywaniu i dostrzeganiu brył, np. kuli, walca, sześcianu, prostopadłościanu, stożka – określa i wskazuje podobieństwo obiektów z najbliższego i dalszego otoczenia do danego kształtu bryły,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach opartych na wrażeniach słuchowych, słuchowo-wzrokowych i ruchowych:
 • stara się zapamiętać i odtworzyć proste sekwencje dźwięków,
 • potrafi różnicować i określać własnymi słowami wysokość, długość, natężenie dźwięku: wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny,
 • realizuje ruchem i gestem melodię i rytm znanych utworów muzycznych,
 • stara się, zgodnie z własnymi możliwościami, mówić wyraźnie,
 • potrafi dzielić się swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami, opowiadać o swoich uczuciach, potrzebach w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi
 • jest dociekliwy w rożnych sytuacjach zadaniowych i wyraża to przez zadawanie prostych pytań,
 • stara się używać w wypowiedziach prawidłowych form fleksyjnych czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika,
 • rozumie określenia typu: Co było? Co będzie? i stara się budować wypowiedzi w czasie przeszłym i przyszłym,
 • wykorzystuje w wypowiedziach wyrażenia przyimkowe, które zawierają przyimki: na, pod, do, w, przed, za, obok,
 • dostrzega charakterystyczne cechy przedmiotów, osób, zwierząt i innych obiektów oraz stara się je opisywać, używając poprawnych form związków wyrazowych – przymiotnika z rzeczownikiem,
 • mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym i gramatycznym,
 • stale wzbogaca swój słownik czynny o wyrazy z rożnych obszarów tematycznych oraz o wyrazy bliskoznaczne, związki frazeologiczne itp.,
 • rozwiązuje zagadki dotyczące bliskich i otaczającego świata,
 • opisuje zjawiska, przedmioty, osoby, świat roślin i zwierząt, zwracając uwagę na charakterystyczne cechy,
 • nabiera wprawy w opowiadaniu treści obrazów, stara się dopasować kontekst sytuacyjny,
 • doskonali poprawność wypowiedzi,
 • radzi sobie z układaniem 4–5-elementowych historyjek obrazkowych według kolejności wydarzeń, dostrzega związki występujące pomiędzy postaciami,
 • snuje domysły na temat zdarzeń poprzedzających sytuację widzianą na obrazkach, przedstawionych w tekście literackim,
 • tworzy reguły i zasady do gier i zabaw oraz ich przestrzega,
 • przewiduje zakończenie historyjek, opowiadań,
 • dzieli wyrazy na sylaby, określa liczbę sylab w wyrazie,
 • dokonuje syntezy słyszanego wyrazu wypowiadanego sylabami,
 • podaje wyrazy rozpoczynające się określoną sylabą,
 • poprawnie trzyma kredkę, pędzel, ołówek,
 • wodzi palcem po linii wśród innych przecinających się linii,
 • wyróżnia wzrokowo w tzw. plątaninkach linię wśród innych przecinających się linii,
 • rysuje po śladzie / wyróżnia wskazane litery wśród innych nakładających się na siebie obrazów graficznych,
 • odtwarza gesty ilustrujące wiersze i piosenki,
 • wykonuje prace plastyczne rożnymi technikami,
 • doskonali świadomość schematu własnego ciała w zabawach pantomimicznych, gestem, ruchem, mimiką przedstawia rożne czynności i zdarzenia,
 • recytuje wiersze indywidualnie i w grupie oraz uczy się interpretować krótkie wierszyki, posługując się rekwizytami, bawi się rymem i rytmem słów,
 • rozumie i stosuje zasady kulturalnego zachowania się podczas rożnych uroczystości i przedstawień.