Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, listopad 2021

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Tematy kompleksowe realizowane w listopadzie:

 • Sławni Polacy
 • Gdzie mieszkał król
 • Tradycje i zwyczaje – czarodziejskie słowa

Proponowane aktywności służą nabywaniu wiedzy i następujących umiejętności przez dziecko, które:

 • włącza się aktywnie w prowadzenie indywidualnego i wspólnego kalendarza uwzględniającego ważne wydarzenia, święta, okazjonalne atrakcje – stosuje określenia: dzisiaj, wczoraj, jutro, pojutrze, przedwczoraj, przedtem, potem, za dwa dni, trzy dni temu, za tydzień, za miesiąc
 • dostrzega, odtwarza i przekłada sekwencje rytmiczne na rożne reprezentacje, np. rytm ułożony z klocków realizuje ruchem, śpiewem, grą na instrumentach; rytm wysłuchany – rysuje,
 • próbuje samodzielnie tworzyć rytmiczne sekwencje, np. rysuje, pokazuje ruchem, gra na dowolnym instrumencie, układa wyliczanki, rysuje szlaczki,
 • naśladuje i odtwarza liczebniki w możliwie szerokim zakresie,
 • rozumie, że liczba i wynik liczenia nie zależy od układu elementów i miejsca, z którego rozpoczyna liczenie:

– liczy, rozpoczynając z dowolnego miejsca, w rożnych kierunkach, w rożnych układach tych samych elementów – rozsypka, rząd, kolumna, szereg, piramida, stos,

– odzwierciedla wynik na rożnych zbiorach zastępczych, w tym na palcach,

 • doświadcza w zabawie prostych zadań z treścią, które rozwiązuje na konkretach – o tematyce i sytuacjach realnych, bliskich i znanych dziecku, w tym związane z kupowaniem i sprzedażą,
 • aktywnie włącza się w zabawy wykorzystujące gry planszowe rozwijające myślenie matematyczne,
 • posługuje się prawidłowo, w dostępnym dla siebie zakresie, liczebnikami porządkowymi, rozumie ich znaczenie, np. określa własne miejsce w szeregu, układa przedmioty według podanej kolejności, numeruje miejsca, odtwarza wyliczanki,
 • porównuje długość przedmiotów, wykorzystując rożne sposoby mierzenia, bardziej precyzyjne, np. krokami, stopami, patyczkami, sznurkiem, klockami:

– dostrzega zależności między wybranymi jednostkami miary do zmierzenia tej samej długości, np. mierzy dłuższymi i krótszymi patyczkami,

– potrafi ułatwić sobie porównywanie długości kilku przedmiotów, np. ustawia je na wspólnej linii,

 • dostrzega i rozumie, że zmiany typu składanie, zwijanie nie zmieniają rzeczywistej długości przedmiotu; sprawdza długość po każdej zmianie,
 • uczy się rozumieć i dostrzegać symetrię w przedmiotach i obiektach z najbliższego otoczenia, w przyrodzie i w innych sytuacjach zadaniowych:

– bezpośrednio doświadcza, że aby dostrzec symetrię, musi porównać dwie części jednego obiektu, np. składa kartkę papieru na połowę,

porównuje liście, twarz, postać człowieka,

 • potrafi rozpoznać inne figury: owal, półkole, inne czworokąty / wielokąty i wyróżnić je spośród innych figur płaskich,
 • nabiera większej świadomości w rozpoznawaniu, nazywaniu i dostrzeganiu brył, np. kuli, walca, sześcianu, prostopadłościanu, stożka:

– doświadcza podstawowych własności brył w rożnych zabawach konstrukcyjnych i manipulacyjnych, np. uczy się, że bryły mają ściany, stara się rozpoznawać i nazywać kształty ścian brył,

– określa i wskazuje podobieństwo obiektów z najbliższego i dalszego otoczenia do danego kształtu bryły,

 • stara się naśladować i odtwarzać, na miarę swoich możliwości, ćwiczenia artykulacyjne wspierające i utrwalające prawidłową wymowę głosek,
 • stara się, zgodnie z własnymi możliwościami, mówić wyraźnie,
 • tworzy dłuższe wypowiedzi, właściwie używając spójników, np. i, a, oraz, lub, że, czy,
 • wykorzystuje poprawnie w wypowiedziach przyimki proste: z, do, na, bez, za, pod, u, w, nad, o, od, po,
 • stale wzbogaca swój słownik czynny o wyrazy z rożnych obszarów tematycznych oraz o wyrazy bliskoznaczne, związki frazeologiczne itp.,
 • buduje uporządkowane, logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi na rożne tematy, w zależności od sytuacji:

– odtwarza przebieg wydarzeń,

– tworzy słowny opis ilustracji, obrazu wypowiada się na określony temat, w tym na temat obejrzanego filmu, sztuki teatralnej, wysłuchanego utworu,

– zauważa zależności przyczynowo-skutkowe, zachowuje kolejność wydarzeń,

 • nabiera wprawy w wybieraniu najważniejszych informacji,
 • potrafi uważni słuchać wypowiedzi innych,
 • potrafi szukać w rożnych źródłach odpowiedzi na nurtujące pytania, np. korzysta z pomocy eksperta, rodziców, sięga do książek,
 • doskonali umiejętność definiowania znanych pojęć dotyczących otaczającego świata i zjawisk w nim występujących,
 • dostrzega podobieństwa i różnice na obrazkach przedstawiających rożne symbole graficzne,
 • odtwarza z pamięci 3–4-zwrotkowe wiersze, teksty piosenek,
 • globalnie czyta wyrazy związane z najbliższym otoczeniem, np. dom, mama, tata,
 • wyszukuje wśród innych liter konkretną wskazaną przez nauczyciela,
 • zaznacza wskazaną literę wśród innych liter napisanych rożnymi czcionkami,
 • pamięta obraz liter drukowanych małych i wielkich,
 • odtwarza obrazki zbudowane z figur geometrycznych,
 • odtwarza rysunek zbudowany z linii prostych przedstawiony na kartce w kratkę,
 • rozpoznaje przedmiot po obejrzeniu fragmentu obrazka wyodrębnia głoski w nagłosie, wygłosie, a w śródgłosie według możliwości dziecka – w wyrazach czystych fonetycznie, np. wyszukuje na obrazkach te, których nazwy zaczynają się podaną głoską (uwaga! na początku wysłuchujemy samogłoski w nagłosie i spółgłoski – w wygłosie),
 • dzieli wyrazy na sylaby, określa liczbę sylab w wyrazie,
 • dokonuje syntezy słyszanego wyrazu wypowiadanego sylabami,
 • podaje wyrazy rozpoczynające się określoną sylabą,
 • rozróżnia wyrazy podobnie brzmiące,
 • rozumie, jaką funkcję pełni biblioteka,
 • dostrzega zmianę w położeniu szczegółu, np. ogon kota po innej stronie jego ciała,
 • wodzi palcem po linii wśród innych przecinających się linii,
 • wyróżnia wzrokowo w tzw. plątaninkach linię wśród innych przecinających się linii,
 • rysuje po śladzie / wyróżnia wskazane litery wśród innych nakładających się na siebie obrazów graficznych,
 • wycina po linii prostej, łamanej, falowanej,
 • rysuje po śladzie wzory literopodobne,
 • nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość,
 • zna fragment hymnu polski i potrafi przyjąć odpowiednią postawę, gdy słyszy hymn,
 • zna symbole polski oraz wie, że należy wyrażać się o nich z szacunkiem,
 • zna sylwetki wybitnych Polaków, np. Mikołaja Kopernika, Fryderyka Chopina,
 • uczy się przezwyciężać lęk i nieśmiałość, odgrywając rożne role, występując publicznie,
 • uczy się dostrzegać i rozumieć w oglądanych przedstawieniach teatralnych, filmach wartości uniwersalne: dobro, piękno, prawdę, sprawiedliwość, uczciwość,
 • podejmuje spontanicznie zabawy tematyczne oparte na bajkach, baśniach, wierszach i innych utworach literackich,
 • wyraża swoje wrażenia i przeżycia związane z odbiorem przedstawienia, filmu, charakteryzuje bohaterów, dokonuje oceny ich postępowania,
 • stara się zapamiętać i śpiewa indywidualnie, w grupie poznane piosenki,
 • naśladuje i odtwarza rytm, melodię, tempo piosenki, włącza naturalne efekty dźwiękowe (klaszcze, tupie, stuka) oraz elementy rytmicznego ruchu (podskakuje, wykonuje obroty itp.),
 • rozpoznaje piosenki na podstawie fragmentów melodii,
 • doskonali umiejętności taneczne w grupowych zabawach rytmicznych i tanecznych – reaguje na zmiany tempa i dynamiki utworu, dostosowując formę ruchu,
 • poznaje rożne gatunki muzyki, w tym muzykę klasyczną,
 • zna i odtwarza układy taneczne i kroki wybranych tańców, np. krakowiaka, kujawiaka, polki, walczyka,
 • stara się rozpoznawać i opisywać najważniejsze w swoim regionie zabytki, pomniki, obiekty architektury i krajobrazu,
 • stara się rozumieć różnicę między pojęciami: zabytki, budowle współczesne,
 • próbuje coraz dokładniej planować swoje czynności podczas działań plastycznych, wie i stosuje się do wskazówek nauczyciela, jak należy wykorzystywać płaszczyznę lub przestrzeń w swojej pracy lub w pracy grupowej,
 • stara się oddać w swoich pracach nastrój, emocje, wybierając odpowiednie barwy lub poznaną technikę plastyczną,
 • potrafi zainspirować się obserwacją świata przyrody, muzyką, literaturą, światem fantazji i wyobraźni w tworzeniu prac plastycznych,
 • rozpoznaje na podstawie zdjęć, albumów, wycieczek, wybrane pomniki, np. Syrenkę Warszawską, Fryderyka Chopina,
 • stara się zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych, rozwijać umiejętność pracy w zespole, uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych,
 • wspólnie planuje działania,
 • używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania,
 • ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych,
 • przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie,
 • aktywnie włącza się w pełnienie dyżurów.