Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, marzec 2022

Zadania wynikające z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu
Tematy kompleksowe realizowane w marcu 2022r. :
 1. Podróż do wnętrza człowieka
 2. Marcowa pogoda
 3. Kącik małego chemika – zabawy badawcze

Proponowane aktywności służą nabywaniu wiedzy i umiejętności przez dziecko, które:

 • potrafi określić pokrewieństwo między członkami swojej rodziny, np. babcia Hania jest mamą taty, wujek Tomek jest bratem mojej mamy,
 • pracuje w parze oraz w grupie kilkuosobowej – potrafi podporządkować się przyjętym regułom współpracy z innymi,
 • jest empatyczne, niesie pomoc innym dzieciom, rozumie, że mogą odczuwać inne emocje niż on,
 • rozumie, jakie sytuacje mogą sprawić komuś radość lub smutek,
 • potrafi wyrażać swoje emocje werbalnie i niewerbalnie, np. radość, smutek, złość, zdziwienie, strach oraz rozpoznawać je u innych osób,
 • dba o estetykę swojego wyglądu zewnętrznego,
 • rozumie, dlaczego należy przestrzegać zasad utrzymywania higieny osobistej i dbać o estetyczny wygląd,
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich,
 • wykonuje rożne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne,
 • wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała,
 • rozumie, dlaczego należy dbać o sprawność fizyczną: wie, że trzeba rozwijać w sobie różnorodne umiejętności motoryczne, ma świadomość, że poziom sprawności ruchowej nie stanowi o jego wartości,
 • dowiaduje się, co oznacza pojęcie organy wewnętrzne, i jaką funkcję pełnią, np.: serce, żołądek, płuca, mózg, kości,
 • rozumie, że dobre samopoczucie ma związek ze zdrowiem, i potrafi wyjaśnić rożne sytuacje i zachowania zagrażające zdrowiu,
 • wie o konieczności sygnalizowania dorosłym złego samopoczucia (swojego i zaobserwowanego u innych), potrafi opisać objawy złego samopoczucia i odczuwane dolegliwości,
 • określa i opisuje charakterystyczne dla danej pory roku zjawiska atmosferyczne: odwilż, pływająca kra, zamarzanie wody, mgła, deszcz, burza itp.
 • rozumie prognozę pogody i ubiera się adekwatnie do pogody,
 • obserwuje przyrodę i dostrzega zachodzące w niej zmiany,
 • analizuje, jakie warunki są potrzebne do wzrostu rośliny, obserwuje wzrost rośliny, np. dokonuje prostego pomiaru jej wysokości, próbuje dokumentować zmiany we wzroście rośliny,
 • potrafi posługiwać się lupą, lornetką,
 • wie, jak może zweryfikować swoją wiedzę: wykorzystanie atlasów, przewodników przyrodniczych, przez doświadczenia i obserwację,
 • próbuje samodzielnie formułować wnioski ze swoich doświadczeń,
 • rozbudowuje rysunek postaci człowieka, zwracając uwagę na szczegóły,
 • poznaje różnice w spostrzeganiu otoczenia z rożnych punktów widzenia: własnego i drugiej osoby: – aktywnie włącza się w zabawy, w których uczy się ustalać i określać, co widzi druga osoba w rożnych sytuacjach ,
 • świadomie porównuje schemat własnego ciała ze schematem innych osób, wskazuje i nazywa podobieństwa i różnice,
 • w sposób zamierzony porusza się w otoczeniu, rozumie i prawidłowo określa położenie przedmiotów względem siebie, właściwie wykonuje polecenia,
 • wyprowadza kierunki od osi ciała,
 • rozumie określenia: lewa, prawa, góra, dół, przód, tył i pochodne określenia z użyciem przyimków prostych, np. w lewo, w prawo, w gorę, w dół, do przodu,
 • zna nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia, stara się je wymieniać w kolejności,
 • doświadcza w zabawie prostych zadań z treścią, które rozwiązuje na konkretach – o tematyce i sytuacjach realnych, bliskich i znanych dziecku,
 • aktywnie włącza się w zabawy wykorzystujące gry planszowe rozwijające myślenie matematyczne,
 • posługuje się prawidłowo, w dostępnym dla siebie zakresie, liczebnikami porządkowymi, rozumie ich znaczenie, np. określa własne miejsce w szeregu, układa przedmioty według podanej kolejności, numeruje miejsca,
 • poznaje rożne przyrządy, które wykorzystuje się do precyzyjnego mierzenia, np. linijkę, centymetr, miarkę,
 • poznaje rożne rodzaje wag, w tym zasady działania wagi szalkowej,
 • uczy się porównywać objętość i pojemność rożnych obiektów – dostrzega zmiany podczas odlewania, dolewania, odsypywania, dosypywania,
 • intencjonalnie klasyfikuje, tworzy zbiory, kolekcje przedmiotów, obiektów według cech wspólnych percepcyjnych i funkcjonalnych,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach opartych na wrażeniach słuchowych, słuchowo-wzrokowych i ruchowych,
 • potrafi wypowiadać się na tematy wynikające z rożnych sytuacji zadaniowych i naturalnych w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,
 • stara się samodzielnie formułować pytania i zdania, w tym zdania złożone, na określony temat,
 • udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zainteresowań, ulubionych zajęć,
 • współtworzy opowiadania, dłuższe wypowiedzi i próbuje tworzyć zakończenia do wysłuchanych utworów literackich czy ułożonych historyjek obrazkowych,
 • dostrzega charakterystyczne cechy przedmiotów, osób, zwierząt i innych obiektów oraz stara się je opisywać, używając poprawnych form związków wyrazowych – przymiotnika z rzeczownikiem,
 • samodzielnie układa zagadki słowne, obrazkowe, słuchowe i ruchowe,
 • doskonali umiejętność definiowania znanych pojęć dotyczących otaczającego świata i zjawisk w nim występujących (przyrodniczych i społecznych),
 • odtwarza proste konstrukcje przedstawione na schemacie przestrzennym/trójwymiarowym,
 • składa obrazki pocięte na 8–12 części po linii prostej i ukośnej,
 • dobiera dwa jednakowe obrazki atematyczne /abstrakcyjne przedstawiające znaki literopodobne,
 • globalnie czyta wyrazy związane z najbliższym otoczeniem, np. dom, mama, tata, kot,
 • wyszukuje wśród innych liter konkretną wskazaną przez nauczyciela,
 • zaznacza wskazaną literę wśród innych liter napisanych różnymi czcionkami,
 • dzieli wyrazy na sylaby, określa liczbę sylab w wyrazie,
 • dokonuje syntezy słyszanego wyrazu wypowiadanego sylabami,
 • wyodrębnia głoski w nagłosie, wygłosie, a w śródgłosie według możliwości dziecka – w wyrazach czystych fonetycznie, np. wyszukuje na obrazkach te, których nazwy zaczynają się podaną głoską (Uwaga! Na początku wysłuchujemy samogłoski w nagłosie i spółgłoski – w wygłosie),
 • ilustruje ruchem i gestem wiersze i piosenki,
 • odtwarza proste rysunki prezentowane przez nauczyciela,
 • doskonali świadomość schematu własnego ciała w zabawach pantomimicznych, gestem, ruchem, mimiką przedstawia rożne czynności i zdarzenia,
 • uczestniczy w zabawach rozwijających pamięć muzyczną,
 • rozpoznaje rożne metrum i właściwie obrazuje je ruchem: biega, maszeruje, podskakuje,
 • doskonali umiejętności taneczne w grupowych zabawach rytmicznych i tanecznych: reaguje na zmiany tempa i dynamiki utworu, dostosowując formę ruchu, naśladuje i odtwarza podstawowe kroki taneczne, np. krok dosuwany, przytup, naprzemienne wysuwanie stop do przodu,
 • samodzielnie i w grupie śpiewa poznane piosenki,
 • stara się tworzyć prace, wykorzystując rożne techniki plastyczne:
 • poznaje rożne rodzaje papieru i materiałów, doświadcza dotykowo rożnej faktury i powierzchni,
 • rysuje kredkami (świecowymi, pastelami), kredą, węglem itp.,
 • maluje farbami plakatowymi, używając do malowania rożnej grubości i twardości pędzli, słomek, gąbki itp.,
 • wykonuje według wzoru i według własnego pomysłu kompozycje płaskie i przestrzenne: wydzieranki, wycinanki z papieru, kompozycje z  wykorzystaniem surowców wtórnych, gotowych elementów geometrycznych, szablonów oraz techniką stemplowania,
 • poznaje technikę kolażu,
 • naśladuje i tworzy samodzielnie prace i kompozycje z mas plastycznych: plasteliny, masy solnej itp.,
 • ćwiczy nacisk i napięcie dłoni, płynność i dokładność ruchu, sprawność w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej.