KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na listopad

Krąg tematyczny: Odkrywam świat wokół mnie 04-08.11.2019

Obszar fizyczny

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach porannych
 • wdrażanie do podejmowania prób prowadzenia ćwiczeń porannych (proponowania kolejnych ćwiczeń)
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie umiejętności nazywania i wyrażania własnych emocji i uczuć
 • wdrażanie do szanowania i rozumienia uczuć i emocji innych (ludzi i zwierząt)
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami

Obszar społeczny

 • kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych osób, grupy
 • kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą miejscowości zamieszkania, nazwą kraju (elementy składowe adresu)
 • kształtowanie przynależności i tożsamości narodowej (jestem Polakiem, mieszkam w Polsce)
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie, tworzenie i respektowanie zasad i reguł w zabawach grupowych
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy

Obszar poznawczy

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem na dany temat (na temat własnego miejsca zamieszkania, drogi, jaką dziecko pokonuje z domu do przedszkola i z przedszkola do domu)
 • kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej
 • usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej (rozpoznawanie liter „t”, „T” wśród innych liter, rozróżnianie głoski „t” w nagłosie i wygłosie)
 • kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego (podróżowanie różnymi środkami lokomocji, różnymi trasami, do różnych miejsc)
 • kształtowanie orientacji przestrzennej – określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby (stosowanie zwrotów:„przede mną”, „za mną”, „obok mnie”, „z prawej strony”, „z lewej strony”, „blisko”, „bliżej”, „daleko”, „dalej”)
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi („mały”, „mniejszy”, „mniej”, „duży”, „większy”, „dużo”, „tyle samo”, „o tyle więcej”, „o tyle mniej”)
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej

 

Krąg tematyczny: Moja ojczyzna – Polska 12-15.11.2019

Obszar fizyczny

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach porannych
 • wdrażanie do podejmowania prób prowadzenia ćwiczeń porannych (proponowania kolejnych ćwiczeń)
 • kształtowanie właściwego napięcia mięśniowego (tonus mięśniowy) podczas czynności związanych z pisaniem i wycinaniem

Obszar emocjonalny

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami
 • wdrażanie do wyrażania własnych uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób

Obszar społeczny

 • wdrażanie do respektowania praw i obowiązków swoich i innych osób, w tym praw i obowiązków wynikających z przynależności do społeczności lokalnej
 • kształtowanie tożsamości narodowej poprzez ukazanie największych miast Polski, sylwetek sławnych Polaków, piękna przyrody, różnorodnych smaków kuchni regionalnych
 • kształtowanie przynależności do społeczności lokalnej (mała ojczyzna)
 • kształtowanie postawy otwartości na potrzeby drugiego człowieka, w tym rozwijanie cech, z których słyną Polacy (uczynność, gościnność, wspólne biesiadowanie, wspólne śpiewanie)

Obszar poznawczy

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat (mała i wielka ojczyzna, podróżowanie, środki lokomocji)
 • kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • kształcenie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej
 • poznanie obrazu graficznego głoski „l”– litery„L”, „l”
 • kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego (podróżowanie różnymi środkami lokomocji, różnymi trasami, do różnych miejsc)
 • kształtowanie orientacji przestrzennej – określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby (stosowanie zwrotów:„przede mną”, „za mną”, „obok mnie”, „z prawej strony”, „z lewej strony”, „blisko”, „bliżej”, „daleko”, „dalej”)
 • klasyfikowanie przedmiotów zgodnie z podanym kryterium (jednym, np. kształt, kolor, wielkość lub dwoma łącznie)
 • przeliczanie w zakresie „5”

rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności (słuchanie muzyki, śpiew, taniec, działalność plastyczna)

 

Krąg tematyczny: Dawniej i dziś 18-22.11.2019

Obszar fizyczny

 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach
 • aktywne uczestnictwo w różnych ćwiczeniach ruchowych z przyborami
 • rozwijanie sprawności i zwinności ruchowej przez zabawy ruchowe

Obszar emocjonalny

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania)

Obszar społeczny

 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole, podporządkowania się określonym zasadom
 • wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych

Obszar poznawczy

 • wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych
 • rozbudzanie zainteresowania światem liter, wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się wskazaną literą
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • poznanie obrazu graficznego głoski „u” – litery „U”, „u”
 • wspomaganie myślenia operacyjnego – kształtowanie pojęcia liczby
 • zapoznanie z graficznym zapisem liczby „6”
 • wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–6
 • kształtowanie świadomości własnego ciała
 • kształtowanie umiejętności wyznaczania kierunków w przestrzeni od własnego ciała
 • wdrażanie do poprawnego posługiwania się poznanymi pojęciami: „prawa”, „lewa”, „z tyłu”, „z przodu”, „obok”, „między”

 

Krąg tematyczny: Podróżujemy w dawne czasy 25-29.11.2019

Obszar fizyczny

 • kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez

Obszar emocjonalny

 • doskonalenie rozpoznawania i nazywania podstawowych uczuć i emocji
 • kształtowanie uczuć patriotycznych

Obszar społeczny

 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł
 • rozwijanie umiejętności oceniania swojego zachowania

Obszar poznawczy

 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami
 • kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej
 • poznanie obrazu graficznego głoski „k” – litery „K”, „k”
 • doskonalenie analizy sylabowej wyrazów
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab i prostych wyrazów
 • wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego
 • wspomaganie myślenia operacyjnego – kształtowanie pojęcia liczby
 • zapoznanie z graficznym zapisem liczby „7”
 • wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–7