KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne - październik 2020

Temat kompleksowy Jakie skarby zostawia jesień?

Proponowane dzieciom aktywności służą nabywaniu następujących umiejętności:

 • włącza się aktywnie w prowadzenie wspólnego kalendarza, uwzględniającego ważne informacje nt. pogody – stosuje określenia: dzisiaj, wczoraj, jutro,
 • zna nazwy dni tygodnia, stara się je wymieniać w kolejności,
 • rozumie rytmiczną organizację czasu: pora dnia, dni tygodnia,
 • rozumie jakie funkcje pełni pismo,
 • opowiada o bohaterach występujących w tekstach literackich,
 • zauważa zależności przyczynowo-skutkowe, zachowuje kolejność wydarzeń,
 • tworzy zakończenia bajek i opowiadań, które są uzupełniane i wzbogacane przez stosowanie pytań,
 • odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, układa historyjki obrazkowe,
 • układa i rozwiązuje zagadki, zagadki słowne, obrazkowe, słuchowe i ruchowe,
 • buduje logiczne wypowiedzi na rożne tematy, w zależności od sytuacji,
 • wykorzystuje słownictwo z rożnych obszarów tematycznych,
 • nabiera świadomości schematu własnego ciała
 • próbuje wskazywać i nazywać kierunki, wychodząc od osi własnego ciała, naśladuje i odtwarza komunikaty werbalne i niewerbalne,
 • poznaje kolejne figury geometryczne: owal, półkole; stara się dopasować do nich przedmioty,
 • porównuje przedmioty, obiekty, dostrzega i wskazuje cechy, które są takie same i którymi się różnią,
 • poznaje własne możliwości ruchowe w zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych wymagających większej precyzyjności, dokładności i koordynacji ruchów,
 • wykazuje zdolność dostrzegania i rozwiązywania sytuacji problemowych,
 • dokonuje skojarzeń i wykazuje umiejętność abstrahowania,
 • wykazuje umiejętność przekształcania obiektów,
 • potrafi tworzyć proste analogie, korzystając z własnego doświadczenia i wyobraźni,
 • wykazuje umiejętności uważnego obserwowania i komentowania dokonanych spostrzeżeń,
 • wykazuje umiejętności planowania własnych działań, projektowania wytworów,
 • korzysta z lupy, szkła powiększającego, prowadzi samodzielne obserwacje,
 • dostrzega piękno otaczającej przyrody i zachodzących zmian związanych ze zmianami por roku, szuka kolorów w przyrodzie,
 • opisuje przedmioty, przedstawiając ich cechy, porównuje obiekty i określa, w czym są podobne i czym się od siebie różnią,
 • eksperymentuje i bawi się barwami:

– zna i rozróżnia barwy podstawowe i pochodne,

– tworzy rożne odcienie barw,

– poznaje pojęcia: barwy czyste, złamane, ciepłe, zimne,

 • współtworzy wystawki prac plastycznych dzieci,
 • stara się opowiadać o pracach swoich i innych,
 • pozostawia po sobie i utrzymuje wokół siebie porządek w rożnych codziennych sytuacjach,
 • przestrzega zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej i stara się ich przestrzegać,
 • współdziała z dziećmi w zabawie,
 • wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy,
 • rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie.
Temat kompleksowy Wehikuł czasu

Proponowane dzieciom aktywności służą nabywaniu następujących umiejętności:

 • wie, jak właściwie wyodrębniać przedmioty do liczenia – ustawia w rzędzie, w szeregu,
 • rozumie, że liczba i wynik liczenia nie zależy od układu elementów i miejsca, z którego rozpoczyna liczenie – odzwierciedla wynik na rożnych zbiorach zastępczych, w tym na palcach,
 • stosuje liczebniki główne oraz wykorzystuje liczmany lub inną reprezentację graficzną, np. rysuje właściwą liczbę kresek,
 • określa i wskazuje podobieństwo obiektów z najbliższego i dalszego otoczenia do danego kształtu figury geometrycznej,
 • odtwarza proste obrazki utworzone z figur geometrycznych,
 • wykazuje umiejętność tworzenie płaskiego modelu obiektu z figur geometrycznych i wdraża swoje własne strategie,
 • nabiera świadomości schematu własnego ciała,
 • próbuje wskazywać i nazywać kierunki, wychodząc od osi własnego ciała, naśladuje i odtwarza komunikaty werbalne i niewerbalne,
 • buduje rozbudowane konstrukcje przestrzenne (pojazdy) z klocków według własnego pomysłu,
 • próbuje samodzielnie poradzić sobie w sytuacjach zadaniowych,
 • wie, jak może zweryfikować swoją wiedzę: wykorzystanie książek, albumów i czasopism z pojazdami,
 • wykazuje zdolność dostrzegania sytuacji problemowych,
 • próbuje wyjaśnić działanie niektórych pojazdów - stawia hipotezy, szuka wyjaśnień
 • aktywnie włącza się w zabawy wykorzystujące gry planszowe rozwijające myślenie matematyczne,
 • uczy się konstruować gry - tworzy reguły i zasady do gier oraz ich przestrzega, stara się je rozgrywać wspólnie z innymi dziećmi,
 • uczy się rozumieć, co oznacza wygrana i przegrana,
 • identyfikuje, różnicuje i określa samodzielnie rożne dźwięki z otoczenia bez kontroli wzroku,
 • rozpoznaje przedmiot po obejrzeniu fragmentu obrazka,
 • dostrzega różnice między dwoma obrazkami różniącymi się drobnymi elementami, dobiera dwa jednakowe obrazki atematyczne,
 • umie wypowiadać się i zadawać pytania na interesujące go tematy,
 • opisuje przedmioty, przedstawiając ich cechy,
 • podejmuje próby opowiedzenia, co było później, co było wcześniej na podstawie oglądanych historyjek obrazkowych,
 • dostrzega różnice między pojęciami: świat realny, rzeczywisty, świat fikcyjny –fantazji,
 • stosuje określenia: dzisiaj, wczoraj, jutro,
 • nadaje tytuły obrazkom,
 • nabiera wprawy w wybieraniu najważniejszych informacji, zdarzeń z wysłuchanego tekstu literackiego,
 • w pracach plastycznych prezentuje sprzęt najnowszej generacji według własnego pomysłu,
 • stara się tworzyć prace, wykorzystując rożne techniki plastyczne; nazywa swoje wytwory plastyczne, opowiada o swoich wytworach,
 • poznaje własne możliwości ruchowe w zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych wymagających większej precyzyjności, dokładności i koordynacji ruchów,
 • wykorzystuje swoje możliwości ruchowe, oczekiwane rozwojowo, w codziennych sytuacjach zadaniowych,
 • wykazuje się swobodą ruchu i pomysłowością w interpretowaniu treści ruchem,
 • włącza się w zabawy muzyczne inspirowane akompaniamentem,
 • rozpoznaje rożne metrum i właściwie obrazuje je ruchem,
 • współdziała w grupie podczas przygotowywania rożnych działań teatralnych,
 • odczuwa satysfakcję z bycia twórcą,
 • współdziała z innymi dziećmi podczas ćwiczeń grupowych, zabawie – stara się przestrzegać reguł i zasad,
 • wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.
Temat kompleksowy Mało nas do pieczenia chleba

Proponowane dzieciom aktywności służą nabywaniu następujących umiejętności:

 • liczy, rozpoczynając z dowolnego miejsca, w rożnych kierunkach, w rożnych układach tych samych elementów – rozsypka, rząd,
 • potrafi porównać liczebność zbiorów i ustalić ich równoliczność – dokłada tyle samo elementów, stosując zasadę 1 do 1, prawidłowo używa określeń: tyle samo, więcej, mniej,
 • porównuje przedmioty, obiekty, dostrzega i wskazuje cechy, które są takie same i którymi się różnią,
 • zdobywa doświadczenie wszystkimi zmysłami, gromadzi doświadczenia w zakresie preferencji smakowych,
 • wykazuje umiejętności uważnego obserwowania i komentowania dokonanych spostrzeżeń,
 • wykazuje zdolność dostrzegania sytuacji problemowych,
 • samodzielnie planuje, decyduje, dokonuje oceny,
 • potrafi szukać w rożnych źródłach odpowiedzi na nurtujące pytania, np. korzysta z pomocy eksperta, rodziców, sięga do książek,
 • zauważa zależności przyczynowo-skutkowe, zachowuje kolejność wydarzeń,
 • ćwiczy narządy artykulacyjne w ćwiczeniach artykulacyjnych,
 • wykorzystuje słownictwo z rożnych obszarów tematycznych,
 • buduje logiczne wypowiedzi,
 • rozwiązuje i tworzy zagadki słowne,
 • próbuje interpretować przysłowia i powiedzenia,
 • próbuje coraz dokładniej planować swoje czynności podczas działań plastycznych, wie i stosuje się do wskazówek nauczyciela, jak należy wykorzystywać płaszczyznę w swojej pracy,
 • tworzy kompozycje wysypywane i wyklejane piaskiem, materiałami przyrodniczymi
 • wykazuje umiejętność przekształcania obiektów,
 • lepi i modeluje kompozycje z mas plastycznych,
 • dba o porządek podczas wykonywania prac plastycznych
 • prezentuje własne wytwory,
 • włącza się w zabawy muzyczne inspirowane treścią piosenki,
 • rozpoznaje rożne metrum i obrazuje je ruchem,
 • samodzielnie i w grupie śpiewa poznane piosenki,
 • wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy,
 • współdziała z dziećmi w zabawie,
 • bierze udział w działaniach grupowych organizowanych przez nauczyciela,
 • przestrzega zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej i stara się ich przestrzegać,
 • angażuje się w proste prace dotyczące przygotowywania lub porządkowania, np. nakrywanie do stołu, sprzątanie po posiłku,
 • poznaje własne możliwości ruchowe w zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych wymagających większej precyzyjności, dokładności i koordynacji ruchów,
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje rożne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne.
Temat kompleksowy Mam przyjaciół w przedszkolu

Proponowane dzieciom aktywności służą nabywaniu następujących umiejętności:

 • określa cechy przedmiotu oraz miejsce jego położenia,
 • buduje logiczne wypowiedzi,
 • rozwiązuje i tworzy zagadki słowne,
 • wspólnie planuje działania,
 • wykonuje pacynkę,
 • odtwarza ruchem treść piosenki i ją śpiewa,
 • określa cechy zewnętrzne danej osoby oraz wskazuje różnice i podobieństwa między osobami,
 • stosuje określenia dotyczące orientacji w przestrzeni,
 • porządkuje obrazki według określonej zasady,
 • odtwarza swobodnym ruchem nastrój i charakter słuchanej muzyki,
 • rozpoznaje metrum i obrazuje je ruchem,
 • odtwarza ruchem treści opowiadania,
 • tworzy kompozycje geometryczne,
 • wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy, wyraża swoje opinie o postępowaniu innych,
 • zgodnie współdziała z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • prezentuje własne prace na forum grupy.