Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, październik 2021

Zadania wynikające z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu

Tematy kompleksowe omawiane w październiku:

 • Skarby jesieni
 • Kosmos
 • Kuferek pomysłów

Proponowane aktywności służą nabywaniu wiedzy i umiejętności przez dziecko, które:

 • próbuje przewidzieć pogodę na podstawie obserwacji otoczenia, zauważa różnice obserwując chmury,
 • rozumie prognozę pogody - ubiera się adekwatnie do pogody,
 • rozpoznaje kilka gatunków drzew występujących w najbliższym otoczeniu ze względu na kształt liścia, owoce, np. lipę, kasztanowiec, klon,
 • rozróżnia części drzew: korzenie, pień, konar, gałąź, liście, koronę, owoce,
 • zbiera okazy do kącika przyrody i je nazywa,
 • rozumie znaczenie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt,
 • uczy się, dlaczego należy chronić przyrodę: powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, zasoby roślinne i zwierzęce, krajobraz,
 • propaguje hasła związane z ochroną przyrody, wykorzystuje surowce wtórne w pracach plastycznych,
 • wie, że powietrze można odbierać rożnymi zmysłami: wzrokiem, słuchem, dotykiem,
 • potrafi posługiwać się lupą, lornetką,
 • wie, jak może zweryfikować swoją wiedzę: wykorzystanie atlasów, przewodników przyrodniczych, przez doświadczenia i obserwację,
 • gromadzi informacje na temat kosmosu, wykorzystując dostępne źródła,
 • posługuje się pojęciami: kosmos, planety, komety, pierścienie, meteoryty, rakieta,
 • odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność wydarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, nadaje tytuły poszczególnym epizodom przedstawionym na obrazkach,
 • recytuje wierszyki,
 • samodzielnie układa i rozwiązuje zagadki słowne, obrazkowe, słuchowe i ruchowe,
 • współtworzy opowiadania, dłuższe wypowiedzi i próbuje tworzyć zakończenia do wysłuchanych utworów literackich, obejrzanych ilustracji czy ułożonych historyjek obrazkowych,
 • czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie,
 • czyta wyrazy globalnie, określając nazwy przedmiotów w sali przedszkolnej,
 • tworzy książkę obrazkową, np. z wykorzystaniem gotowych obrazków, wycinków z gazet; czyta wykonaną książkę,
 • odtwarza obrazki zbudowane z figur geometrycznych,
 • odtwarza rysunek zbudowany z linii prostych przedstawiony na kartce w kratkę,
 • rozpoznaje przedmiot po obejrzeniu fragmentu obrazka,
 • dostrzega różnice między dwoma obrazkami różniącymi się drobnymi elementami,
 • dzieli wyrazy na sylaby, określa liczbę sylab w wyrazie,
 • dokonuje syntezy słyszanego wyrazu wypowiadanego sylabami, głoskami,
 • podaje wyrazy rozpoczynające się określoną sylabą, głoską,
 • podejmuje samodzielną aktywność poznawczą, np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi,
 • rozpoznaje i próbuje odtwarzać ruchem i gestem coraz bardziej złożony rytm melodii czy piosenki. rozpoznaje piosenki na podstawie fragmentów melodii,
 • naśladuje i odtwarza melodię, tempo piosenki, włącza naturalne efekty dźwiękowe (klaszcze, tupie, stuka) oraz elementy rytmicznego ruchu (podskakuje, wykonuje obroty itp.),
 • wykazuje inwencję twórczą w zabawach tanecznych: samodzielnie wymyśla kroki taneczne, swobodnie porusza się w rytm muzyki, wykorzystuje rekwizyty,
 • rozpoznaje rożne metrum i właściwie obrazuje je ruchem: biega, maszeruje, podskakuje,
 • rozpoznaje i różnicuje prozodię mowy bez kontroli wzroku: akcent słowny, intonację w zdaniach wypowiadanych przez dorosłego i określa samodzielnie formę wypowiedzi, np. pytanie, rozkaz,
 • stara się naśladować i odtwarzać, na miarę swoich możliwości, ćwiczenia artykulacyjne wspierające i utrwalające prawidłową wymowę głosek,
 • stara się, zgodnie z własnymi możliwościami, mówić wyraźnie,
 • potrafi dzielić się swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami, opowiadać o swoich uczuciach, potrzebach w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,
 • potrafi uważni słuchać wypowiedzi innych,
 • tworzy reguły i zasady do gier i zabaw oraz ich przestrzega,
 • dostrzega, odtwarza i przekłada sekwencje rytmiczne na rożne reprezentacje, np. rytm ułożony z klocków realizuje ruchem, śpiewem, grą na instrumentach; rytm wysłuchany – rysuje,
 • próbuje samodzielnie tworzyć rytmiczne sekwencje, np. rysuje, pokazuje ruchem, gra na dowolnym instrumencie, układa wyliczanki, rysuje szlaczki,
 • włącza się aktywnie w prowadzenie wspólnego kalendarza uwzględniającego okazjonalne atrakcje – stosuje określenia: dzisiaj, wczoraj, jutro, pojutrze, przedwczoraj, przedtem, potem, za dwa dni, trzy dni temu, za tydzień,
 • zna nazwy por roku, dni tygodnia, stara się je wymieniać w kolejności,
 • tworzy budowle przestrzenne według wzoru, manipulując klockami trójwymiarowymi, np. drewnianymi, lego, tworzy proste konstrukcje,
 • doskonali umiejętność pracy w grupie podczas tworzenia dużych konstrukcji,
 • eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but,
 • orientuje się na kartce papieru i stara się prawidłowo wykonywać polecenia związane z przestrzenią na płaszczyźnie, np.: góra / dół kartki, prawy dolny róg kartki, dolny brzeg kartki,
 • dostrzega różnice w przedstawianiu przestrzeni na płaszczyźnie – plan, mapa, ilustracja, zdjęcie itp.,
 • rozumie i stara się właściwie realizować polecenia z zastosowaniem umownych znaków czy symboli graficznych oznaczających kierunek i odległość, np. strzałki,
 • w sposób zamierzony porusza się w otoczeniu, rozumie i prawidłowo określa położenie przedmiotów względem siebie, właściwie wykonuje polecenia,
 • próbuje wykorzystywać palce i inne zbiory zastępcze do pokazywania wyniku liczenia i zastępowania przeliczonych przedmiotów,
 • ustala wynik dodawania i odejmowania w zakresie dostępnym dziecku w sytuacjach zadaniowych i zabawowych (w razie potrzeby korzysta z pomocy nauczyciela), manipuluje liczmanami lub palcami, stosuje zasadę przeliczania przedmiotów po każdej zmianie,
 • próbuje wykorzystywać zapis graficzny do ustalania wyniku dodawania i odejmowania, np. dorysowywanie, skreślanie właściwej liczby elementów,
 • aktywnie włącza się w zabawy wykorzystujące gry planszowe rozwijające myślenie matematyczne,
 • posługuje się prawidłowo, w dostępnym dla siebie zakresie, liczebnikami porządkowymi, rozumie ich znaczenie, np.: określa własne miejsce w szeregu, układa przedmioty według podanej kolejności, numeruje miejsca, odtwarza wyliczanki,
 • doskonali umiejętność precyzyjnego składania papieru: z koła, kwadratu, prostokąta tworzy składanki, np. samolot,
 • dostrzega i rozumie, że zmiany typu składanie, zwijanie nie zmieniają rzeczywistej długości przedmiotu; sprawdza długość po każdej zmianie,
 • samodzielnie rozpoznaje, nazywa i określa podstawowe własności płaskich figur geometrycznych: koła, kwadratu, prostokąta, trójkąta; potrafi rozpoznać inne figury: owal, półkole, inne czworokąty / wielokąty i wyróżnić je spośród innych figur płaskich,
 • rozumie i potrafi samodzielnie określić rożne własności przedmiotów, obiektów: kształt, kolor, wielkość, przeznaczenie (znanych z naturalnych i zadaniowych sytuacji),
 • intencjonalnie klasyfikuje, tworzy zbiory, kolekcje przedmiotów, obiektów według cech wspólnych percepcyjnych i funkcjonalnych,
 • doskonali nacisk i napięcie dłoni, płynność i dokładność ruchu, sprawność w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej: wycina po linii prostej, łamanej, falowanej; rysuje po śladzie wzory litero podobne; odtwarza szlaczki z elementami litero podobnymi wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.; tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów; przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie; samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery; określa kierunki i miejsca na kartce papieru,
 • współtworzy realizowane w przedszkolu przedsięwzięcia: zabawy teatralne, pantomimiczne, teatrzyki lalkowe, scenki baletowe / taneczne do muzyki itp., odgrywając rożne role; inicjuje rożne formy wyrazu artystycznego, np. scenki, teatrzyki kukiełkowe,
 • wykonuje prace plastyczne rożnymi technikami: wykorzystuje papier i materiały o rożnej fakturze i powierzchni; składa papier o rożnej wielkości i fakturze; rysuje kredkami (świecowymi, ołówkowymi, pastelami), kredą, świecą, ołówkiem, patykiem; maluje rożnymi rodzajami farb: plakatowymi, akwarelowymi; używa do malowania rożnej grubości i twardości pędzli, palców, dłoni, słomek, odbijanki ze sznurka, gąbki itp., tworzy kompozycje płaskie i przestrzenne, lepi i modeluje kompozycje z mas plastycznych,
 • eksperymentuje i bawi się barwami: zna i rozróżnia barwy podstawowe i pochodne, tworzy rożne odcienie barw,
 • potrafi zainspirować się obserwacją świata przyrody, muzyką, literaturą, światem fantazji i wyobraźni w tworzeniu prac plastycznych,
 • uczestniczy w tworzeniu galerii prac plastycznych dzieci,
 • współdziała z innymi dziećmi podczas rożnych form zabaw i ćwiczeń grupowych - zgodnie wykonuje ćwiczenia w parze, w grupie,
 • wykorzystuje swoje możliwości ruchowe, oczekiwane rozwojowo, w codziennych sytuacjach zadaniowych i życiowych,
 • naśladuje i odtwarza ćwiczenia, które utrwalają nawyk prawidłowej postawy ciała, pamięta i stara się korygować postawę ciała w rożnych sytuacjach, nie tylko podczas zajęć ruchowych.