Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, styczeń 2022

Zadania wynikające z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu

Tematy kompleksowe realizowane w styczniu:

 • ZIMOWE CIEKAWOSTKI
 • ZACZAROWANY ŚWIAT TEATRU
 • DLA BABCI I DZIADKA
 • BAL W PRZEDSZKOLU
Proponowane aktywności służą nabywaniu wiedzy i umiejętności przez dziecko, które:
 • bierze udział w działaniach grupowych organizowanych przez nauczyciela, pracuje w parze oraz w grupie kilkuosobowej,
 • pełni obowiązki przydzielone przez nauczyciela,
 • wyraża swoje zdanie na określony temat i słucha, co mówią inni rówieśnicy, nauczyciel,
 • rozumie, jakie sytuacje mogą sprawić komuś radość lub smutek,
 • aktywnie bierze udział w przygotowaniach do uroczystości dla najbliższych,
 • angażuje się w utrzymanie porządku i czystości w swoim bliższym i dalszym otoczeniu, w rożnych miejscach i sytuacjach,
 • rozwija i doskonali podstawowe cechy motoryczne siłę, szybkość, wytrzymałość i koordynację ruchową,
 • stosuje się do zasad, które zapewniają bezpieczeństwo i porządek podczas rożnych form zajęć ruchowych – właściwie i bezpiecznie korzysta z przyborów i sprzętów gimnastycznych wykorzystywanych podczas zajęć ruchowych,
 • określa i opisuje charakterystyczne dla danej pory roku zjawiska atmosferyczne: odwilż, pływająca kra, zamarzanie wody, powstawanie sopli, mgła, deszcz, burza itp., obserwuje chmury, zauważa różnice, porównuje przy pomocy lupy kształty płatków śniegu,
 • opisuje i nazywa porę roku na podstawie ilustracji,
 • przeprowadza proste doświadczenia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, np.: bada rożne źródła światła i ich właściwości, potrafi samodzielnie tworzyć cień, obserwuje rozpuszczalność rożnych produktów, dzieli je na rozpuszczalne i nierozpuszczalne,
 • próbuje samodzielnie formułować wnioski ze swoich doświadczeń,
 • uczy się przekładać rytm na rożne formy aktywności i reprezentacji: słucha rytmicznego układu dźwięków i buduje ich reprezentację, np. z klocków, figur, patyczków, dostrzega układ obiektów i realizuje go ruchem, gestem, dźwiękiem,
 • rozpoznaje rytmy słuchowe i wizualne, odtwarza je i podejmuje próby ich kontynuowania,
 • ustala wynik dodawania i odejmowania w zakresie dostępnym dziecku (w sytuacjach zadaniowych i zabawowych (w razie potrzeby korzysta z pomocy nauczyciela), manipuluje liczmanami lub palcami, stosuje zasadę przeliczania przedmiotów po każdej zmianie,
 • liczy przedmioty w zakresie stosownym do swoich możliwości, powyżej – korzysta z pomocy nauczyciela,
 • doświadcza w zabawie prostych zadań z treścią, które rozwiązuje na konkretach – o tematyce i sytuacjach realnych, bliskich i znanych dziecku, w tym związane z kupowaniem i sprzedażą,
 • aktywnie włącza się w zabawy wykorzystujące gry planszowe rozwijające myślenie matematyczne, tworzy gry planszowe,
 • posługuje się prawidłowo, w dostępnym dla siebie zakresie, liczebnikami porządkowymi, rozumie ich znaczenie, np. określa własne miejsce w szeregu, układa przedmioty według podanej kolejności, numeruje miejsca, odtwarza wyliczanki,
 • dostrzega i rozumie, że zmiany typu składanie, zwijanie nie zmieniają rzeczywistej długości przedmiotu; sprawdza długość po każdej zmianie,
 • włącza się aktywnie w zabawy związane z konstruowaniem (z rożnych materiałów), tworzeniem kompozycji, mozaik i rożnych obrazków z poznanych płaskich figur geometrycznych i brył,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach opartych na wrażeniach słuchowych, słuchowo-wzrokowych i ruchowych: odtwarza usłyszane dźwięki mowy ludzi, melodie, śpiew, łączy dźwięk z obrazkiem, lokalizuje źródło dźwięku, stara się zapamiętać i odtworzyć proste sekwencje dźwięków, potrafi różnicować i określać własnymi słowami wysokość, długość, natężenie dźwięku, potrafi kojarzyć wysłuchany tekst z ilustracją,
 • stara się naśladować i odtwarzać, na miarę swoich możliwości, ćwiczenia artykulacyjne wspierające i utrwalające prawidłową wymowę głosek,
 • stara się, zgodnie z własnymi możliwościami, mówić wyraźnie,
 • stale wzbogaca swój słownik czynny o wyrazy z rożnych obszarów tematycznych oraz o wyrazy bliskoznaczne,
 • posługuje się mową w sposób poprawny, zrozumiały, sprawny w rożnych sytuacjach zabawowych, zadaniowych i codziennych,
 • rozumie, że w zależności od sytuacji należy zmieniać ton głosu,
 • przewiduje zakończenie historyjek, opowiadań i tworzy własne historie i przedstawia je innym,
 • doskonali umiejętność definiowania znanych pojęć dotyczących otaczającego świata i zjawisk w nim występujących,
 • doskonali umiejętność precyzyjnego składania papieru: z koła, kwadratu, prostokąta tworzy składanki,
 • dobiera obrazki tematyczne od konkretu do cienia obrazka: obrazek kolorowy, obrazek czarno-biały, kontur, cień, wyraz,
 • globalnie czyta wyrazy związane z najbliższym otoczeniem,
 • wyszukuje wśród innych liter konkretną wskazaną przez nauczyciela, zaznacza wskazaną literę wśród innych liter napisanych rożnymi czcionkami,
 • dostrzega różnice między dwoma obrazkami różniącymi się drobnymi elementami,
 • identyfikuje dwa takie same dźwięki,
 • dzieli wyrazy na sylaby, określa liczbę sylab w wyrazie,
 • dokonuje syntezy słyszanego wyrazu wypowiadanego sylabami,
 • podaje wyrazy rozpoczynające się określoną sylabą,
 • wyodrębnia głoski w nagłosie, wygłosie, a w śródgłosie według możliwości dziecka – w wyrazach czystych fonetycznie, np. wyszukuje na obrazkach te, których nazwy zaczynają się podaną głoską (Uwaga! Na początku wysłuchujemy samogłoski w nagłosie i spółgłoski – w wygłosie),
 • tworzy książkę obrazkową, czyta wykonaną książkę, dopasowuje podpisy do obrazków,
 • odtwarza proste rysunki prezentowane przez nauczyciela,
 • koloruje obrazek, starając się nie wychodzić za linie,
 • wodzi palcem po linii wśród innych przecinających się linii, wyróżnia wzrokowo w tzw. plątaninkach linię wśród innych przecinających się linii,
 • rysuje po śladzie / wyróżnia wskazane litery wśród innych nakładających się na siebie obrazów graficznych,
 • doskonali nacisk i napięcie dłoni, płynność i dokładność ruchu, sprawność w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • czyta wyrazy globalnie, określając nazwy przedmiotów w sali przedszkolnej,
 • kreuje rożne postacie (realne i fikcyjne), wykorzystując mimikę, gest, głos, w tym intonację, rekwizyty, odgrywając role: ludzi, zwierząt, przedmiotów, roślin itp.,
 • uczy się wyrażać swoje myśli, wrażenia, odczucia w sposób niewerbalny, np. w zabawach z elementami pantomimy, z wykorzystaniem umownych symboli wizualnych i gestów,
 • działa samodzielnie, we współpracy z innymi dziećmi i nauczycielem w tworzeniu teatrzyku z wykorzystaniem np.: lalek, kukiełek, pacynek, sylwet postaci,
 • rozumie wybrane pojęcia związane z teatrem, np. teatr, scena, aktor, scenografia, rola, rekwizyty, reżyser, charakteryzator, widownia, kurtyna, oświetlenie, sztuka, spektakl, widowisko ,
 • recytuje wiersze indywidualnie i w grupie oraz uczy się interpretować krótkie wierszyki, posługując się rekwizytami,
 • wie, że ważnymi środkami ,wyrazu w przedstawieniu są: słowo, gest, mimika, ruch, muzyka oraz oprawa przedstawienia: dekoracja, stroje, światło, rekwizyty,
 • dostrzega różnice między pojęciami: świat realny, rzeczywisty, świat fikcyjny – bajkowy, fantazji, iluzji teatralnej, filmowej ,
 • uczy się dostrzegać i rozumieć w oglądanych przedstawieniach teatralnych wartości uniwersalne: dobro, piękno, prawdę, sprawiedliwość, uczciwość,
 • stara się zapamiętać i śpiewa indywidualnie, w grupie poznane piosenki, rozpoznaje piosenki na podstawie fragmentów melodii,
 • naśladuje i odtwarza rytm, melodię, tempo piosenki, włącza naturalne efekty dźwiękowe (klaszcze, tupie, stuka) oraz elementy rytmicznego ruchu (podskakuje, wykonuje obroty itp.),
 • poznaje kolejne instrumenty perkusyjne, umie zagrać na wybranym instrumencie w grupie i indywidualni,
 • stara się tworzyć prace, wykorzystując różne techniki plastyczne,
 • uczy się rozumieć sens wypowiedzi w innym języku podczas zabaw ruchowych, rytmicznych muzycznych, w scenkach, technikach dramowych i innych zabawach angażujących postrzeganie słuchowe i wzrokowe.