Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kadra

Dyrektorem przedszkola jest mgr Marzena Kostyra.

Dyrektor przedszkola przyjmuje rodziców i interesantów w godzinach pracy przedszkola po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.


Personel placówki liczy 18 osób:  10 pedagogów wychowania przedszkolnego, w tym logopedę i pedagoga specjalnego, nauczycieli umuzykalnienia i języka angielskiego oraz 9 - osobowy personel administracyjno-obsługowy.

Kadra pedagogiczna przedszkola spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne, które są zgodne z przepisami prawa oświatowego. Ponadto cały zespół pedagogiczny stale doskonali swoje umiejętności.

Nauczyciele to osoby twórcze, kompetentne, otwarte na dzieci i ich problemy.

Zadania nauczycieli wynikające z Ustawy – Karta Nauczyciela:

 • rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

 • wspieranie każdego dziecka w jego rozwoju,

 • dążenie do pełni rozwoju osobowego dziecka,

 • kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze szacunku dla każdego człowieka,

 • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci,

 • planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz odpowiadanie za jej jakość.

Szczegółowe zadania nauczycieli znajdują się w Statucie przedszkola.

Logopeda zadania:

 • prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej,

 • diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem;

 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb,

 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,

 • uczestniczenie w pracach zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Pedagog specjalny zadania:

 • współpraca z nauczycielami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi;

 • współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu trudności i przyczyn w funkcjonowaniu dzieci, dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych oraz doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;

 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom;

 • współpraca w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami funkcjonującymi na tym polu;

 • przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola w zakresie zadań określonych dla pedagoga specjalnego.