KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Kadra

Nauczyciele to osoby twórcze, kompetentne, otwarte na dzieci i ich problemy.

 • Pani Irena Wojciechowska – dyrektor Przedszkola, nauczyciel dyplomowany
 • Pani Elżbieta Czerwińska - nauczyciel dyplomowany
 • Pan Cezary Dziergowski– nauczyciel stażysta , instruktor j.angielskiego
 • Pani Marzena Kostyra– nauczyciel dyplomowany
 • Pani Barbara Prykiel – nauczyciel mianowany
 • Pani Małgorzata Cacko – nauczyciel dyplomowany
 • Pani Alicja Kosakowska - nauczyciel kontraktowy
 • Pani Iwona Tałałaj – nauczyciel dyplomowany, instruktor umuzykalnienia
 • Pani Magdalena Pęska- nauczyciel kontraktowy
 • Pani Anna Woźniak - nauczyciel kontraktowy
 • Pani Katarzyna Wójkcik– nauczyciel dyplomowany, logopeda

Zadania nauczycieli wynikające z Ustawy – Karta Nauczyciela:

 • rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
 • wspieranie każdego dziecka w jego rozwoju,
 • dążenie do pełni rozwoju osobowego dziecka,
 • kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze szacunku dla każdego człowieka,
 • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
 • planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz odpowiadanie za jej jakość.

Szczegółowe zadania nauczycieli znajdują się w Statucie przedszkola.

Psycholog: Pani Ewa Maksymowska

Godziny pracy: poniedziałek: 9.30- 13.30

Zadania psychologa:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
 • uczestniczenie w pracach zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Kontakt: emaks1@op.pl

lub w Poradni Psychologiczno – pedagogicznej nr 11 przy al. Jerozolimskie 30 tel 228251815, 8257452

Logopeda: Pani Katarzyna Wójcik

Godziny pracy: wtorek : 10.00 - 14.00, środa: 10.00 - 14.00, czwartek: 10.00 - 14.30

Zadania logopedy:

 • prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej,
 • diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem;
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,
 • uczestniczenie w pracach zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

W ciągu roku szkolnego specjaliści organizują dyżury na terenie przedszkola dla chętnych rodziców.

Pozostała kadra

Kierownik administracyjno- gospodarczy: Pani Anna

Asystent nauczyciela: Pani Marzena 

Pracownicy kuchni: Pani Krystyna, Pani Joanna

Pracownicy obsługi:
Pan Piotr
Pan  Petro
Pani Bożena 
Pani Elżbieta 
Pani Iwona 
Pani Larysa