Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Współpraca z rodzicami

Formy współdziałania przedszkola z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci:

 • spotkania adaptacyjne dla dzieci z ich rodzicami (przynajmniej 5 spotkań w okresie poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego),
 • dni otwarte dla przyszłych przedszkolaków i ich rodziców organizowane w okresie około rekrutacyjnym,
 • zebrania ogólne i grupowe,
 • imprezy w ogrodzie i uroczystości przedszkolne,
 • spotkania ze specjalistami – indywidualne, grupowe,
 • spotkania, rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami,
 • warsztaty, wykłady specjalistów.

Dla rodziców stwarzamy  warunki do prezentowania swoich umiejętności, zdolności i zainteresowań oraz możliwości obserwowania swojego dziecka na forum grupy rówieśniczej. Jest to bardzo dobra okazja do swobodnych rozmów z nauczycielkami o dziecku – po takich spotkaniach jest zawsze czas, by przekazać ważne informacje, podjąć wspólne ustalenia dotyczące postępowania wobec dziecka. Czas poświęcony dzieciom i doświadczenie, jakie zdobywają wszyscy uczestnicy zajęć otwartych przynosi wiele korzyści wszystkim uczestnikom popołudniowych spotkań.

Rada Rodziców

W przedszkolu działa rada rodziców, która jest reprezentacją rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.

W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez rodziców dzieci danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w której określa w szczególności

 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz przedstawicieli grupowych

Zadania rady rodziców:

 1. występuje do dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw przedszkola,
 2. może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców, których wydatkowanie określa regulamin,
 3. podejmuje uchwały w ramach swoich kompetencji.

Do kompetencji rady rodziców należy:

 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola

Z funduszu rady rodziców finansowane są wszystkie akcje i działania, które służą bezpośrednio dzieciom uczęszczającym do naszego przedszkola.

Reguły dla Rodziców w Naszym Przedszkolu

 1. Osoba przyprowadzająca dziecko zobowiązana jest w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie oddać je pod opiekę bezpośrednio pracownikowi przedszkola.
  UZASADNIENIE: My, pracownicy, chcemy zadbać o pełne bezpieczeństwo waszych dzieci już od momentu przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Ważne jest dla nas abyśmy wiedzieli, że dziecko jest już w przedszkolu.
 2. Informacji o osiągnięciach dziecka oraz jego zachowaniu podczas pobytu w przedszkolu udziela wyłącznie nauczyciel.
  UZASADNIENIE: Zależy nam, by informacja jaką Państwo otrzymacie była rzetelna i w pełni odzwierciedlająca obraz dziecka.
 3. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców lub pisemnie upoważnione przez nich osoby dorosłe. Odbiór dziecka należy zawsze zgłaszać nauczycielowi. Rodzice zawsze towarzyszą dzieciom w szatni. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
  UZASADNIENIE: Ważne jest dla nas , aby dziecko bezpiecznie wróciło do domu. Rodzice, którzy przebywają na terenie przedszkola podczas zabaw i zajęć dziecka biorą na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko.
 4. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
  UZASADNIENIE: Bardzo zależy nam na bezpieczeństwie Państwa dzieci, ale musimy postępować zgodnie z przepisami prawa. Orzeczenie sądowe jest dla nas istotnym dokumentem.
 5. Kiedy rodzic załatwia sprawy w przedszkolu i nie może zająć się dzieckiem musi zgłosić ten fakt nauczycielowi, wtedy odpowiedzialność przejmuje nauczyciel.
  UZASADNIENIE: Chcemy, żeby dziecko jednoznacznie wiedziało pod czyją jest opieką. Podczas wycieczek dzieci zawsze są pod opieką nauczyciela i pracowników przedszkola.
 6. Rodzice uczestniczący w wycieczce służą pomocą nauczycielowi i wspólnie ustalają reguły opieki nad wszystkimi dziećmi.
  UZASADNIENIE: Wdzięczni jesteśmy rodzicom za okazaną pomoc, jednak bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych nam dzieci.
 7. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( przewlekła choroba poświadczona przez lekarza wymagająca regularnego przyjmowania leku) wspólnie ustalamy zasady podawania leku.
  UZASADNIENIE: Bardzo zależy nam na zdrowiu Państwa dzieci ale nie mamy wiedzy medycznej i boimy się popełnić pomyłkę. Zaświadczenie od lekarza jest dla nas pomocne.
 8. Rodzice zawiadamiają o wszelkich chorobach dziecka. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci zakaźnie chorych lub z gorączką. Katar to także objaw infekcji jeżeli nie jest spowodowany innymi czynnikami. W przypadku zauważenia objawów choroby u dziecka na terenie przedszkola powiadamy, o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną. W czasie choroby dziecko przebywa w domu, a po jej zakończeniu rodzice przedstawiają zaświadczenie od lekarza, że dziecko jest zdrowe.
  UZASADNIENIE: Naszym zadaniem jest dbać o zdrowie wszystkich dzieci i zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób w przedszkolu.
 9. Dzieci powinny być przyprowadzane do godziny 8:00. O późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy powiadomić nauczycielkę danej grupy. Spóźnienie nie może przekroczyć godziny 9:30.
  UZASADNIENIE: Chcemy, aby Państwa dzieci miały możliwość uczestniczenia w pełnej ofercie przedszkola i nie były narażone na stres związany z późniejszym zgłoszeniem się na zajęcia
 10. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek odbierania dzieci z przedszkola najpóźniej do godziny 17:30. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu otwarcia przedszkola, nauczyciel powiadamia, o tym telefonicznie rodziców dziecka (opiekunów prawnych). W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji, o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez 30 min. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).;
  UZASADNIENIE: Chcemy, aby Państwa dzieci nie były narażone na stres związany z późniejszym odebraniem z przedszkola.
 11. Odbierając dziecko z ogrodu przedszkolnego rodzice, prawni opiekunowie zobowiązani są, podejść do nauczyciela i zgłosić, że odbierają dziecko.
  UZASADNIENIE: Zależy nam na uczeniu dzieci podstawowych zasad kultury.
 12. Po odebraniu przez rodziców dzieci nie przychodzą do ogródka przedszkolnego.
  UZASADNIENIE: Naszym zadaniem jest dbać, o bezpieczeństwo dzieci.
 13. W naszym przedszkolu przyzwyczajamy dzieci do regularnego spożywania urozmaiconych posiłków. W szczególnych przypadkach, kiedy dziecko nie toleruje wybranych potraw, konieczne jest przedstawienia zaświadczenia od alergologa, na jakie potrawy dziecko jest uczulone i jakie zamienniki podawać, wspólnie z rodzicami ustalamy zasady żywienia.
  UZASADNIENIE: Chcemy, żeby dzieci nie były głodne i otrzymały posiłek zaspokajający ich potrzeby. Bardzo ważne jest dla nas, aby dzieci potrafiły przełamać własne uprzedzenia do niektórych potraw.
 14. Na zebrania zapraszamy rodziców bez dzieci.
  UZASADNIENIE: Podczas zebrań dzieci się nudzą, źle się czują, a poza tym przeszkadzają rodzicom i nauczycielom skupić się na temacie oraz szczerze porozmawiać.
 15. Na teren ogrodu przedszkolnego nie wprowadzamy zwierząt.
  UZASADNIENIE: Zależy nam na zdrowiu i bezpieczeństwie wszystkich dzieci, a niektóre z nich mają kategorycznie zabroniony kontakt ze zwierzętami.

Zasady Bezpieczeństwa

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

 1. Przedszkole przejmuje od rodziców (prawnych opiekunów) opiekę nad dziećmi przyprowadzonymi do przedszkola podczas całego ich pobytu w przedszkolu, tj. podczas zabaw, zajęć i odpoczynku oraz podczas zajęć organizowanych przez przedszkole poza jego terenem.
 2. Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci oraz za zapewnienie dzieciom właściwej opieki zarówno podczas ich pobytu w przedszkolu jak i w czasie uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza jego terenem;
 3. Odpowiedzialność nauczycieli za opiekę i bezpieczeństwo dzieci rozpoczyna się od momentu przejęcia dziecka od rodziców (prawnych opiekunów) a kończy w momencie przekazania dziecka pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub innej dorosłej osoby, upoważnionej przez rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie;
 4. W czasie zabaw, zajęć lub imprez z udziałem dzieci i rodziców, obecni w tym czasie rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo swoich dzieci, zaś w przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, opieka nadal sprawowana jest przez nauczyciela;
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą przyprowadzać do przedszkola dziecka, u którego występują objawy chorobowe: wirusowe, bakteryjne, zakaźne itp. lub u którego stwierdzono pasożyty.
 6. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka lub upoważnione przez nich osoby nie mogą przyprowadzać do przedszkola dziecka, które ma ograniczenia ruchowe będące skutkiem urazów, np. zwichnięcia, złamania; ma założony gips lub opatrunek specjalistyczny.
 7. Po odebraniu dziecka z przedszkola rodzice mają obowiązek opuścić teren ogrodu.
 8. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka rodzicom (prawnym opiekunom) lub innej upoważnionej na piśmie osobie, jeżeli w ocenie nauczyciela osoba odbierająca może nie zagwarantować dziecku należytej opieki i bezpieczeństwa, np.: jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego – w takim przypadku nauczyciel postępuje zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

Pozostałe zasady bezpieczeństwa- znajdują się w Statucie przedszkola.