Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Współpraca z rodzicami

Formy współdziałania przedszkola z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci:

 • spotkania adaptacyjne dla dzieci z ich rodzicami (przynajmniej 5 spotkań w okresie poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego),
 • dni otwarte dla przyszłych przedszkolaków i ich rodziców organizowane w okresie około rekrutacyjnym,
 • zebrania ogólne i grupowe,
 • imprezy w ogrodzie i uroczystości przedszkolne,
 • spotkania ze specjalistami – indywidualne, grupowe,
 • spotkania, rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami,
 • warsztaty, wykłady specjalistów.

Dla rodziców stwarzamy  warunki do prezentowania swoich umiejętności, zdolności i zainteresowań oraz możliwości obserwowania swojego dziecka na forum grupy rówieśniczej. Jest to bardzo dobra okazja do swobodnych rozmów z nauczycielkami o dziecku – po takich spotkaniach jest zawsze czas, by przekazać ważne informacje, podjąć wspólne ustalenia dotyczące postępowania wobec dziecka. Czas poświęcony dzieciom i doświadczenie, jakie zdobywają wszyscy uczestnicy zajęć otwartych przynosi wiele korzyści wszystkim uczestnikom popołudniowych spotkań.

Rada Rodziców

W przedszkolu działa rada rodziców, która jest reprezentacją rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.

W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez rodziców dzieci danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w której określa w szczególności

 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz przedstawicieli grupowych

Zadania rady rodziców:

 1. występuje do dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw przedszkola,
 2. może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców, których wydatkowanie określa regulamin,
 3. podejmuje uchwały w ramach swoich kompetencji.

Do kompetencji rady rodziców należy:

 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola

Z funduszu rady rodziców finansowane są wszystkie akcje i działania, które służą bezpośrednio dzieciom uczęszczającym do naszego przedszkola.

Reguły dla Rodziców w Naszym Przedszkolu

 1. Osoba przyprowadzająca dziecko zobowiązana jest w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie oddać je pod opiekę bezpośrednio pracownikowi przedszkola.
  UZASADNIENIE: My, pracownicy, chcemy zadbać o pełne bezpieczeństwo waszych dzieci już od momentu przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Ważne jest dla nas abyśmy wiedzieli, że dziecko jest już w przedszkolu.
 2. Informacji o osiągnięciach dziecka oraz jego zachowaniu podczas pobytu w przedszkolu udziela wyłącznie nauczyciel.
  UZASADNIENIE: Zależy nam, by informacja jaką Państwo otrzymacie była rzetelna i w pełni odzwierciedlająca obraz dziecka.
 3. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców lub pisemnie upoważnione przez nich osoby dorosłe. Odbiór dziecka należy zawsze zgłaszać nauczycielowi. Rodzice zawsze towarzyszą dzieciom w szatni. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
  UZASADNIENIE: Ważne jest dla nas , aby dziecko bezpiecznie wróciło do domu. Rodzice, którzy przebywają na terenie przedszkola podczas zabaw i zajęć dziecka biorą na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko.
 4. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
  UZASADNIENIE: Bardzo zależy nam na bezpieczeństwie Państwa dzieci, ale musimy postępować zgodnie z przepisami prawa. Orzeczenie sądowe jest dla nas istotnym dokumentem.
 5. Kiedy rodzic załatwia sprawy w przedszkolu i nie może zająć się dzieckiem musi zgłosić ten fakt nauczycielowi, wtedy odpowiedzialność przejmuje nauczyciel.
  UZASADNIENIE: Chcemy, żeby dziecko jednoznacznie wiedziało pod czyją jest opieką. Podczas wycieczek dzieci zawsze są pod opieką nauczyciela i pracowników przedszkola.
 6. Rodzice uczestniczący w wycieczce służą pomocą nauczycielowi i wspólnie ustalają reguły opieki nad wszystkimi dziećmi.
  UZASADNIENIE: Wdzięczni jesteśmy rodzicom za okazaną pomoc, jednak bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych nam dzieci.
 7. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( przewlekła choroba poświadczona przez lekarza wymagająca regularnego przyjmowania leku) wspólnie ustalamy zasady podawania leku.
  UZASADNIENIE: Bardzo zależy nam na zdrowiu Państwa dzieci ale nie mamy wiedzy medycznej i boimy się popełnić pomyłkę. Zaświadczenie od lekarza jest dla nas pomocne.
 8. Rodzice zawiadamiają o wszelkich chorobach dziecka. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci zakaźnie chorych lub z gorączką. Katar to także objaw infekcji jeżeli nie jest spowodowany innymi czynnikami. W przypadku zauważenia objawów choroby u dziecka na terenie przedszkola powiadamy, o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną. W czasie choroby dziecko przebywa w domu, a po jej zakończeniu rodzice przedstawiają zaświadczenie od lekarza, że dziecko jest zdrowe.
  UZASADNIENIE: Naszym zadaniem jest dbać o zdrowie wszystkich dzieci i zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób w przedszkolu.
 9. Dzieci powinny być przyprowadzane do godziny 8:00. O późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy powiadomić nauczycielkę danej grupy. Spóźnienie nie może przekroczyć godziny 9:30.
  UZASADNIENIE: Chcemy, aby Państwa dzieci miały możliwość uczestniczenia w pełnej ofercie przedszkola i nie były narażone na stres związany z późniejszym zgłoszeniem się na zajęcia
 10. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek odbierania dzieci z przedszkola najpóźniej do godziny 17:30. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu otwarcia przedszkola, nauczyciel powiadamia, o tym telefonicznie rodziców dziecka (opiekunów prawnych). W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji, o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez 30 min. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).;
  UZASADNIENIE: Chcemy, aby Państwa dzieci nie były narażone na stres związany z późniejszym odebraniem z przedszkola.
 11. Odbierając dziecko z ogrodu przedszkolnego rodzice, prawni opiekunowie zobowiązani są, podejść do nauczyciela i zgłosić, że odbierają dziecko.
  UZASADNIENIE: Zależy nam na uczeniu dzieci podstawowych zasad kultury.
 12. Po odebraniu przez rodziców dzieci nie przychodzą do ogródka przedszkolnego.
  UZASADNIENIE: Naszym zadaniem jest dbać, o bezpieczeństwo dzieci.
 13. W naszym przedszkolu przyzwyczajamy dzieci do regularnego spożywania urozmaiconych posiłków. W szczególnych przypadkach, kiedy dziecko nie toleruje wybranych potraw, konieczne jest przedstawienia zaświadczenia od alergologa, na jakie potrawy dziecko jest uczulone i jakie zamienniki podawać, wspólnie z rodzicami ustalamy zasady żywienia.
  UZASADNIENIE: Chcemy, żeby dzieci nie były głodne i otrzymały posiłek zaspokajający ich potrzeby. Bardzo ważne jest dla nas, aby dzieci potrafiły przełamać własne uprzedzenia do niektórych potraw.
 14. Na zebrania zapraszamy rodziców bez dzieci.
  UZASADNIENIE: Podczas zebrań dzieci się nudzą, źle się czują, a poza tym przeszkadzają rodzicom i nauczycielom skupić się na temacie oraz szczerze porozmawiać.
 15. Na teren ogrodu przedszkolnego nie wprowadzamy zwierząt.
  UZASADNIENIE: Zależy nam na zdrowiu i bezpieczeństwie wszystkich dzieci, a niektóre z nich mają kategorycznie zabroniony kontakt ze zwierzętami.

Zasady Bezpieczeństwa

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

 1. Przedszkole przejmuje od rodziców (prawnych opiekunów) opiekę nad dziećmi przyprowadzonymi do przedszkola podczas całego ich pobytu w przedszkolu, tj. podczas zabaw, zajęć i odpoczynku oraz podczas zajęć organizowanych przez przedszkole poza jego terenem.
 2. Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci oraz za zapewnienie dzieciom właściwej opieki zarówno podczas ich pobytu w przedszkolu jak i w czasie uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza jego terenem;
 3. Odpowiedzialność nauczycieli za opiekę i bezpieczeństwo dzieci rozpoczyna się od momentu przejęcia dziecka od rodziców (prawnych opiekunów) a kończy w momencie przekazania dziecka pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub innej dorosłej osoby, upoważnionej przez rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie;
 4. W czasie zabaw, zajęć lub imprez z udziałem dzieci i rodziców, obecni w tym czasie rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo swoich dzieci, zaś w przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, opieka nadal sprawowana jest przez nauczyciela;
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą przyprowadzać do przedszkola dziecka, u którego występują objawy chorobowe: wirusowe, bakteryjne, zakaźne itp. lub u którego stwierdzono pasożyty.
 6. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka lub upoważnione przez nich osoby nie mogą przyprowadzać do przedszkola dziecka, które ma ograniczenia ruchowe będące skutkiem urazów, np. zwichnięcia, złamania; ma założony gips lub opatrunek specjalistyczny.
 7. Po odebraniu dziecka z przedszkola rodzice mają obowiązek opuścić teren ogrodu.
 8. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka rodzicom (prawnym opiekunom) lub innej upoważnionej na piśmie osobie, jeżeli w ocenie nauczyciela osoba odbierająca może nie zagwarantować dziecku należytej opieki i bezpieczeństwa, np.: jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego – w takim przypadku nauczyciel postępuje zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

Pozostałe zasady bezpieczeństwa- znajdują się w Statucie przedszkola.