Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zadania przedszkola

Dbamy o to, aby dzieci po ukończeniu edukacji w naszym przedszkolu, zgodnie z zaleceniami Podstawy programowej wychowania przedszkolnego, osiągnęły następujące umiejętności:

w sferze zdrowotnej
 • wykazywały się aktywnością i sprawnością ruchową;
 • znały różne dyscypliny sportowe;
 • znały znaczenie codziennej gimnastyki i znali ćwiczenia gimnastyczne;
 • miały dobrą orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni;
 • miały dobrą koordynację wzrokowo- słuchowo-ruchową;
 • miały wyrobione nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
 • potrafiły poruszać się na drodze z zachowaniem zasad ruchu drogowego;
 • wiedziały, co oznacza "zdrowy styl życia"
 • znały piramidę zdrowego żywienia i potrafiły zdrowo się odżywiać;
 • miały świadomość odpowiedzialności za stan swojego zdrowia;
 • dbały o higienę osobistą oraz estetykę i czystość swojego otoczenia.
w sferze emocjonalnej
 • informowały o swoich potrzebach;
 • rozpoznawały i szanowały potrzeby innych;
 • nazywały uczucia, wyrażały je w formie werbalnej i niewerbalnej;
 • radziły sobie w sytuacjach trudnych ;
 • świadomie podejmowały działania wywołujące reakcje akceptowane społecznie;
 • potrafiły dokonywać wyborów i odpowiadać za skutki podjętych działań;
 • były świadome własnej roli społecznej, więzi rodzinnej oraz tradycji.
w sferze kontaktów społecznych
 • znały i rozumiały swoje prawa i prawa innych;
 • przestrzegały obowiązujących reguł i zasad współżycia w grupie;
 • szanowały wspólne dobro;
 • stosowały formy grzecznościowe w codziennych sytuacjach;
 • samodzielnie nawiązywały kontakty z rówieśnikami;
 • współdziałały w grupie rówieśniczej;
 • potrafiły dokonać autoprezentacji;
 • chętnie i aktywnie uczestniczyły w zabawach i działaniach rozwijających zdolności artystyczne, twórcze i badawcze;
 • rozwiązywały sytuacje konfliktowe drogą dyskusji i negocjacji;
 • dostrzegały i szanowali wartości uznawane społecznie - prawda, dobro, piękno;
 • jasno wyrażały swoje poglądy;
 • były asertywne.
w sferze kontaktów ze światem
 • znały nazwę i symbole narodowe swojego kraju i krajów będących w UE;
 • posiadały wiedzę z zakresu historii i dnia dzisiejszego swojego miasta, kultury, sztuki, tradycji ludowej swojego regionu i kraju;
 • były wrażliwe na piękno i bogactwo otaczającego świata;
 • rozpoznawały i nazywały ekosystemy, rośliny, zwierzęta, zjawiska atmosferyczne;
 • dostrzegały i rozumiały współzależności - równowaga biologiczna;
 • samodzielnie obserwowały, badały i eksperymentowały w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej - jasno precyzowały swoje doświadczenia;
 • znały zagadnienia ekologiczne związane z ochroną przyrody, świadomie podejmowały działania na rzecz środowiska i jego ochrony;
w sferze umysłowej
 • potrafiły porozumiewać się w języku polskim i angielskim;
 • posiadały bogaty zasób słownictwa, przekazywały swoje doświadczenia, wrażenia, potrzeby w sposób komunikatywny;
 • poprawnie i komunikatywnie wypowiadały się w różnych sytuacjach z zachowaniem poprawności gramatycznej i ortofonicznej: wyrażały życzenia, pytania, własne sądy i oceny;
 • dokonywały analizy i syntezy, porównywały, klasyfikowały na materiale obrazkowym, werbalnym i abstrakcyjnym;
 • posiadały zdolność rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego w obszarze dostrzegania i rozwiązywania problemów;
 • dokonywały operacji analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej sylab, liczyły w zakresie własnych możliwości, wyznaczały wyniki dodawania i odejmowania na konkretach i w pamięci;
 • klasyfikowały przedmioty, figury geometryczne, kształty i znaki według określonych cech;
 • określały i porównywały cechy jakościowe i ilościowe, formułowały wnioski, dostrzegały regularności czasowe, jakościowe i ilościowe;
 • prawidłowo posługiwały się narzędziami pisarskimi i plastycznymi, kreśliły w miarę płynne i ciągłe kształty na płaszczyźnie i w przestrzeni;
 • odwzorowywały i odtwarzały kształty, formy abstrakcyjne zgodnie z kierunkiem ruchu;
 • wykorzystywały zdobytą wiedzę do dalszego rozwoju, były kreatywne i twórcze;
 • chętnie podejmowały nowe zadania i doprowadzały je do końca.