Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, maj 2023

Zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu

TEMAT – ZWIEDZAMY POLSKĘ    

Cele i zadania:

 • Posługiwanie się pojęciami: kraj ojczysty, godło, flaga
 • Słuchanie fragmentu „Mazurka Dąbrowskiego”
 • Wyszukiwanie na mapie wybranych regionów Polski, odczytywanie nazw państw sąsiadujących z granicami Polski, nazw miast
 • Rozpoznawanie charakterystycznych budowli w Warszawie i konstruowanie wspólnie budowli
 • Rozpoznawanie charakterystycznych krajobrazów
 • Wytyczanie na mapie trasy podróży
 • Określanie wartości logicznych zdań prawda-fałsz
 • Budowanie świadomości oraz wzbogacenie wiedzy o własnym kraju
 • Nabywanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich
 • Zachęcanie do słuchania polskich legend

TEMAT – ZIELONA ŁĄKA

Cele i zadania:

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych
 • Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki) - zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci
 • Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości o środowisku przyrodniczym łąk i jej mieszkańcach
 • Kształtowanie empatycznego stosunku do świata przyrody i aktywnej postawy w celu jej chronienia
 • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci
 • Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami
 • Stworzenie okazji do nawiązania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy

TEMAT – Moi rodzice

Cele i zadania:

 • Uświadomienie dzieciom roli rodziców w ich życiu
 • Zachęcanie do wypowiedzi na temat swoich rodziców, ich wyglądu, upodobań i czynności domowych
 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu
 • Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie
 • Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych
 • Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość
 • Udział w planowaniu i organizacji uroczystości (od pomysłu do realizacji) – wykonanie, przy współudziale nauczyciela, drobnych prezentów dla domowników

TEMAT – LUBIMY CZYTAĆ

Cele i zadania:

 • Tworzenie opowiadania obrazkowego, dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych
 • Dekodowanie znaków i omawianie ich znaczenia
 • Układanie ilustracji według chronologii wydarzeń
 • Omawianie utworów literackich i prowadzenie dyskusji na ich temat
 • Przekazywanie spostrzeżeń i wyrażanie emocji podczas działań literackich, plastycznych i teatralnych
 • Wypowiadanie się, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy
 • Przewidywanie skutków własnego zachowania
 • Wspólne planowanie działań
 • Prezentowanie własnych wytworów na forum grupy
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach ruchowych
 • Zgodne współdziałanie z innymi w różnych działaniach edukacyjnych

CZYTANIE I KREŚLENIE ZNAKÓW, LITER, CYFR

 • Wprowadzenie obrazu graficznego liter drukowanych i pisanych: F (flaga), Z (zagadka), H (hasło), kreślenie litery na dużych przestrzeniach oraz w liniaturze, próby łączenia poznanych liter w sylaby i proste wyrazy
 • Czytanie wyrazów, w których występuje nowa litera obok innych, wcześniej już poznanych
 • Czytanie łańcuchów sylabowo-obrazkowych, zapisywanie rozwiązania w dostępny dzieciom sposób
 • Układanie wyrazów z sylab, a następnie z liter
 • Czytanie wyrazów metodą sylabową i analityczno-syntetyczną
 • Czytanie prostych zdań i tekstów
 • Odtwarzanie, kontynuowanie i nazywanie rytmów wieloelementowych stworzonych z  liter i prostych wyrazów

EDUKACJA MATEMATYCZNA

 • Układanie prostych opowiadań matematycznych do podanej formuły matematycznej,
 • Tworzenie zbiorów, przeliczanie elementów zbiorów, dodawanie, odejmowanie, tworzenie i wykonywanie działań arytmetycznych, wykorzystując znaki: „+”; „-”, „=”, z zastosowaniem liczydła i liczmanów
 • Konstruowanie i rozgrywanie gier planszowych
 • Rozwijanie orientacji kierunkowej tj.: umiejętności określania lewej i prawej strony w schemacie własnego ciała oraz w przestrzeni; zdolności określania stosunków między przedmiotami oraz orientowania się w schemacie ciała u osoby znajdującej się naprzeciwko