Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, marzec 2023

Zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu

Dziecko:

 • określa i opisuje charakterystyczne dla danej pory roku zjawiska atmosferyczne,
 • rozumie prognozę pogody i ubiera się adekwatnie do pogody,
 • obserwuje przyrodę i dostrzega zachodzące w niej zmiany, robi notatki,
 • prowadzi obserwacje chmur i poznaje ich nazwy,
 • doskonali umiejętność definiowania znanych pojęć dotyczących otaczającego świata i zjawisk w nim występujących (przyrodniczych i społecznych),
 • poznaje przysłowia o marcu, dokonuje prób interpretacji przysłów, znanych powiedzeń,
 • interpretuje ruchem treść przysłów i znanych powiedzeń,
 • układa zagadki pantomimiczne i słowne oraz prezentuje je na forum grupy,
 • słucha utworów muzyki poważnej i tworzy improwizacje melodyczne i wokalne na temat: „Muzyczne rozmowy o marcowej pogodzie”,
 • analizuje, jakie warunki są potrzebne do wzrostu rośliny, obserwuje wzrost rośliny, np. dokonuje prostego pomiaru jej wysokości, próbuje dokumentować zmiany we wzroście rośliny,
 • rozwija zainteresowania pracami hodowlanymi: sianiem, sadzeniem, rozsadzaniem kwiatów,
 • posiada wiedzę na temat budowy kielicha kwiatowego o kolejne elementy: pręciki, słupki, kielich,
 • rozumie wartości i znaczenia pracy ogrodnika,
 • gromadzi w kąciku przyrody nasiona i cebule kwiatów i warzyw, prowadzi hodowlę ziół,
 • potrafi posługiwać się lupą, lornetką,
 • próbuje samodzielnie formułować wnioski ze swoich doświadczeń,
 • wie, jak może zweryfikować swoją wiedzę (poprzez wykorzystanie atlasów, przewodników przyrodniczych, przez doświadczenia i obserwację),
 • poznaje różne gatunki dinozaurów, ich sposób poruszania się, odżywiania, cechy charakterystyczne,
 • wzbogaca słownictwo w nowe wyrazy: paleontolog, wykopaliska, skrzypy, paprocie,
 • poznaje zawód paleontologa i charakter jego pracy,
 • rozwija swój intelekt i odporność emocjonalną podczas rozgrywania gier planszowych,
 • z uwagą słucha tekstu i odpowiada na pytania,
 • pełni rolę przewodnika i korzysta ze wsparcia kolegi,
 • współdziała z innymi przy wykonaniu wspólnego zadania,
 • zbiera informacje o prehistorycznych zwierzętach,
 • wykorzystuje różnorodne źródła wiedzy w celu pogłębienia wiadomości o świecie niedostępnym bezpośredniej obserwacji,
 • prowadzi eksperymenty i formułuje wnioski,
 • potrafi określić swoje odczucia,
 • ćwiczy umiejętność wyciszania się,
 • dostrzega charakterystyczne cechy przedmiotów, osób, zwierząt i innych obiektów oraz stara się je opisywać, używając poprawnych form związków wyrazowych – przymiotnika z rzeczownikiem,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach opartych na wrażeniach słuchowych, słuchowo-wzrokowych i ruchowych,
 • potrafi wypowiadać się na tematy wynikające z rożnych sytuacji zadaniowych i naturalnych w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,
 • stara się samodzielnie formułować pytania i zdania, w tym zdania złożone, na określony temat,
 • udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zainteresowań, ulubionych zajęć,
 • współtworzy opowiadania, dłuższe wypowiedzi i próbuje tworzyć zakończenia do wysłuchanych utworów literackich czy ułożonych historyjek obrazkowych,
 • słucha ze zrozumieniem tekstów literatury i potrafi odróżnić elementy fikcji od rzeczywistości ,
 • doskonali spostrzegawczość oraz koordynację wzrokowo -ruchową ,
 • liczy w szerokim zakresie i wsłuchuje się w brzmienie liczebników, by dostrzec rytm dziesiątkowy,
 • przelicza elementy zbioru, segreguje według wskazanych cech,
 • uczestniczy w sytuacjach zabawowych, które wymagają od niego sprawnego rachowania: liczenia, dodawania, odejmowania, wymiany według podanych umów, a także rozdzielania i rozdawania,
 • rozwija myślenie logiczne, rozwiązując zadania matematyczne i logiczne,
 • odtwarza, kontynuuje i nazywa rytmy wieloelementowe stworzone z piktogramów, liter i prostych wyrazów,
 • układa z mozaiki geometrycznej różne obiekty,
 • rysuje na kartce wzory według instrukcji słownej (rozwijanie orientacji na kartce papieru: góra – dół, strona prawa – strona lewa, górny prawy róg itd.),
 • czyta wyrazy i zdania,
 • wskazuje głoski w wyrazie,
 • tworzy książeczki obrazkowo-wyrazowe,
 • układa wyrazy z rozsypanki literowej, zdania z rozsypanki wyrazowej,
 • poznaje obraz graficzny liter drukowanych i pisanych: G, W, C, Ł,
 • posługuje się piktogramami i tworzy własne symbole,
 • wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne, kreśli litery pisane,
 • rozwija wyobraźnię i fantazję oraz kreatywność w zabawach twórczych ,
 • doskonali umiejętności taneczne w grupowych zabawach rytmicznych i tanecznych: reaguje na zmiany tempa i dynamiki utworu, dostosowując formę ruchu, naśladuje i odtwarza podstawowe kroki taneczne, np. krok dosuwany, przytup, naprzemienne wysuwanie stop do przodu,
 • samodzielnie i w grupie śpiewa poznane piosenki,
 • stara się tworzyć prace, wykorzystując rożne techniki plastyczne,
 • prezentuje i ocenia własne wytwory na forum grupy,
 • wyraża emocje podczas różnorodnych działań plastycznych i teatralnych, rozwija odporność emocjonalną podczas tworzenia i rozgrywania gier,
 • ćwiczy sprawność fizyczną podczas zabaw, ćwiczeń ruchowych i zajęć gimnastycznych,
 • współdziała z innymi w różnego rodzaju grach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.