Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, wrzesień 2022

Tematy kompleksowe omawiane we wrześniu:       

 • Wspomnienia z wakacji,
 • Znaki wokół nas,
 • Żegnamy lato – witamy jesień.

Zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu:

 • respektowanie uzgodnionych zasad wyznaczających rytm dnia (dziecko wie, jakie aktywności powtarzają się rytmicznie każdego dnia w przedszkolu), uczestnictwo w planowaniu wspólnych przedsięwzięć, uczestniczenie w sytuacjach pozwalających na współdecydowanie (np.: aranżacja sali, dekorowanie jej, wybór zabawek, wybór hasła dnia),
 • przypomnienie kodeksu grupowego, określanie zasad i norm regulujących życie w grupie w sali zajęć i ogrodzie przedszkolnym, rozmowy na temat konieczności przestrzegania umów i zasad,
 • dostrzeganie i określanie wartości innych, niezależnie od jakichkolwiek ich odrębności,
 • samodzielne zagospodarowywanie czasu oraz przestrzeni podczas działań swobodnych, doświadczanie współodpowiedzialności za zabawki i inne wspólne przedmioty oraz miejsca,
 • poznawanie różnych regionów, wyszukiwanie i określanie cech charakterystycznych dla regionów,
 • poznawanie i zaznaczanie na mapie ważniejszych miast, rzek i interesujących miejsc, oglądanie, opisywanie, samodzielne wykonywanie symboli związanych z miejscem pobytu wakacyjnego,
 • określanie, co to znaczy Polska, Polak, rozpoznawanie i określanie symboli narodowych,
 • obserwowanie i określanie charakterystycznych cech zmieniających się pór roku,
 • obserwowanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych,
 • weryfikowanie wiedzy poprzez korzystanie z atlasów, przewodników przyrodniczych, doświadczenia i obserwację; wielozmysłowe poznawanie, nazywanie i określanie różnych gatunków roślin, porównywanie całych roślin lub ich wybranych części (liści, kwiatów),
 • wzbogacanie słownika czynnego o wyrazy z rożnych obszarów tematycznych oraz o wyrazy bliskoznaczne, związki frazeologiczne itp.,
 • samodzielne układanie zagadek słownych, obrazkowych, słuchowych i ruchowych,
 • podejmowanie wypowiedzi w różnych sytuacjach (rozmowa, formułowanie własnych sądów, przekonywanie, opowiadanie, odpowiedzi na pytania, prośby, rozkazy, pytania),
 • wyrażanie swoich przeżyć za pomocą rysunku, języka ciała, ustalonych sygnałów,
 • wskazywanie sytuacji, w których umiejętność czytania jest nieodzowna,
 • uczestniczenie w różnorodnych działaniach, którym towarzyszy odczucie chęci zdobycia umiejętności czytania,
 • próby domyślania się na podstawie kontekstu, co oznacza dany wyraz,
 • odczytywanie znaczenia znaków i symboli graficznych, samodzielne ich sporządzanie, stosowanie umownych znaków i symboli w różnych sytuacjach,
 • wykonywanie zadań dotyczących analizy i syntezy słuchowej,
 • wykonywanie różnorodnych działań doskonalących analizę i syntezę wzrokową oraz sprawności manualne,
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych,
 • liczenie przedmiotów lub osób w różnych naturalnych sytuacjach, bez ograniczania zakresu liczenia, określanie liczby obiektów,
 • rozpoznawanie prawidłowego od błędnego sposobu liczenia,
 • posługiwanie się liczebnikami porządkowymi,
 • posługiwanie się określeniami: lewa, prawa, i pochodnymi z użyciem przyimków prostych, np. w lewo, w prawo, w gorę, w dół, do przodu, do tyłu,
 • zabawy z wykorzystaniem układanek geometrycznych,
 • klasyfikowanie kwiatów, liści według różnych kryteriów (dziecko w sposób świadomy określa kryterium, ustala własne i segreguje te same przedmioty według rożnych cech; wskazuje i uzasadnia, dlaczego dane obiekty należą lub nie należą do określonego zbioru,
 • zabawy przy muzyce - wykazywanie się swobodą ruchu przez dziecko i pomysłowością w tworzeniu własnych układów rytmicznych, tanecznych, w interpretowaniu muzyki ruchem z wykorzystaniem rekwizytów,
 • zabawy ruchowe oparte na tekstach piosenek, śpiewanie samodzielne i w grupie,
 • wykonywanie prac plastycznych na określony temat, określonymi technikami,
 • inscenizowanie znanych utworów, zabawy z elementami pantomimy i dramy,
 • rozmowy na temat usłyszanych utworów, dzielenie się z innymi przeżyciami związanymi z ich odbiorem,
 • współdziała z innymi w różnego rodzaju grach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych,
 • uczestniczenie w różnych formach zajęć ruchowych (swobodnych i kierowanych), zwłaszcza w spacerach, zabawach terenowych, w rozgrywkach,
 • planowanie i ocenianie swoich działań i wytworów.