Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, wrzesień 2022

Tematy kompleksowe omawiane we wrześniu:       

 • Wspomnienia z wakacji,
 • Znaki wokół nas,
 • Żegnamy lato – witamy jesień.

Zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu:

 • respektowanie uzgodnionych zasad wyznaczających rytm dnia (dziecko wie, jakie aktywności powtarzają się rytmicznie każdego dnia w przedszkolu), uczestnictwo w planowaniu wspólnych przedsięwzięć, uczestniczenie w sytuacjach pozwalających na współdecydowanie (np.: aranżacja sali, dekorowanie jej, wybór zabawek, wybór hasła dnia),
 • przypomnienie kodeksu grupowego, określanie zasad i norm regulujących życie w grupie w sali zajęć i ogrodzie przedszkolnym, rozmowy na temat konieczności przestrzegania umów i zasad,
 • dostrzeganie i określanie wartości innych, niezależnie od jakichkolwiek ich odrębności,
 • samodzielne zagospodarowywanie czasu oraz przestrzeni podczas działań swobodnych, doświadczanie współodpowiedzialności za zabawki i inne wspólne przedmioty oraz miejsca,
 • poznawanie różnych regionów, wyszukiwanie i określanie cech charakterystycznych dla regionów,
 • poznawanie i zaznaczanie na mapie ważniejszych miast, rzek i interesujących miejsc, oglądanie, opisywanie, samodzielne wykonywanie symboli związanych z miejscem pobytu wakacyjnego,
 • określanie, co to znaczy Polska, Polak, rozpoznawanie i określanie symboli narodowych,
 • obserwowanie i określanie charakterystycznych cech zmieniających się pór roku,
 • obserwowanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych,
 • weryfikowanie wiedzy poprzez korzystanie z atlasów, przewodników przyrodniczych, doświadczenia i obserwację; wielozmysłowe poznawanie, nazywanie i określanie różnych gatunków roślin, porównywanie całych roślin lub ich wybranych części (liści, kwiatów),
 • wzbogacanie słownika czynnego o wyrazy z rożnych obszarów tematycznych oraz o wyrazy bliskoznaczne, związki frazeologiczne itp.,
 • samodzielne układanie zagadek słownych, obrazkowych, słuchowych i ruchowych,
 • podejmowanie wypowiedzi w różnych sytuacjach (rozmowa, formułowanie własnych sądów, przekonywanie, opowiadanie, odpowiedzi na pytania, prośby, rozkazy, pytania),
 • wyrażanie swoich przeżyć za pomocą rysunku, języka ciała, ustalonych sygnałów,
 • wskazywanie sytuacji, w których umiejętność czytania jest nieodzowna,
 • uczestniczenie w różnorodnych działaniach, którym towarzyszy odczucie chęci zdobycia umiejętności czytania,
 • próby domyślania się na podstawie kontekstu, co oznacza dany wyraz,
 • odczytywanie znaczenia znaków i symboli graficznych, samodzielne ich sporządzanie, stosowanie umownych znaków i symboli w różnych sytuacjach,
 • wykonywanie zadań dotyczących analizy i syntezy słuchowej,
 • wykonywanie różnorodnych działań doskonalących analizę i syntezę wzrokową oraz sprawności manualne,
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych,
 • liczenie przedmiotów lub osób w różnych naturalnych sytuacjach, bez ograniczania zakresu liczenia, określanie liczby obiektów,
 • rozpoznawanie prawidłowego od błędnego sposobu liczenia,
 • posługiwanie się liczebnikami porządkowymi,
 • posługiwanie się określeniami: lewa, prawa, i pochodnymi z użyciem przyimków prostych, np. w lewo, w prawo, w gorę, w dół, do przodu, do tyłu,
 • zabawy z wykorzystaniem układanek geometrycznych,
 • klasyfikowanie kwiatów, liści według różnych kryteriów (dziecko w sposób świadomy określa kryterium, ustala własne i segreguje te same przedmioty według rożnych cech; wskazuje i uzasadnia, dlaczego dane obiekty należą lub nie należą do określonego zbioru,
 • zabawy przy muzyce - wykazywanie się swobodą ruchu przez dziecko i pomysłowością w tworzeniu własnych układów rytmicznych, tanecznych, w interpretowaniu muzyki ruchem z wykorzystaniem rekwizytów,
 • zabawy ruchowe oparte na tekstach piosenek, śpiewanie samodzielne i w grupie,
 • wykonywanie prac plastycznych na określony temat, określonymi technikami,
 • inscenizowanie znanych utworów, zabawy z elementami pantomimy i dramy,
 • rozmowy na temat usłyszanych utworów, dzielenie się z innymi przeżyciami związanymi z ich odbiorem,
 • współdziała z innymi w różnego rodzaju grach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych,
 • uczestniczenie w różnych formach zajęć ruchowych (swobodnych i kierowanych), zwłaszcza w spacerach, zabawach terenowych, w rozgrywkach,
 • planowanie i ocenianie swoich działań i wytworów.