Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

Programy

Program wychowania przedszkolnego

W pracy wychowawczo - dydaktycznej wykorzystujemy program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” autorstwa M. A. Pleskot, A. Staszewskiej-Mieszek.

W programie wychowania przedszkolnego wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” jest zorientowany na dziecko oraz jego aktualną i najbliższą strefę rozwoju, tym samym jest zintegrowany z modelem edukacyjnym "Naturalna nauka języka".

Model edukacyjny "Naturalna nauka języka"

W przedszkolu prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem założeń modelu edukacyjnego Naturalna Nauka Języka, autorstwa Elżbiety Czerwińskiej-Klemke.

Wspieramy rozwój dziecka:

  • podążając za jego doświadczeniami edukacyjnymi,
  • uwzględniając jego indywidualne predyspozycje,
  • dostrzegając sposób reagowania na proponowane mu zadania.

Dzięki takiej strategii każde dziecko osiąga sukces na miarę swoich możliwości rozwojowych.

O skuteczności naszych działań decyduje zmniejszenie wymiaru pracy z całą grupą na korzyść pracy indywidualnej i zespołowej oraz organizacja miejsc do podejmowania różnych aktywności, w których dzieci mogą samodzielnie i twórczo działać.

Priorytetowym elementem dla nauczyciela w Naturalnej nauce języka jest język, a właściwie edukacja poprzez język, w której jest on środkiem komunikacji i instrumentem myślenia. Język ma być narzędziem umożliwiającym dzieciom porozumiewanie się, planowanie, działanie i prezentowanie pracy indywidualnej i zespołowej. To jednak nie wszystko. Dzieci powinny mieć stworzone okazje do zabaw językowych. Dzięki temu wyzwalamy w nich twórczą postawę wobec słowa. Twórcza i aktywna postawa wobec języka wyzwala zarówno chęć czytania jak i tworzenia opowieści, także w postaci książeczek obrazkowych lub obrazkowo-zdaniowych.

W proponowanym modelu pracy z dziećmi edukacja rozumiana jest jako swoista całość nie ograniczona ramami, choćby w postaci tzw. zajęć. Jest to dzień pracy i aktywności dziecka.

Charakterystycznym elementem takiej strategii jest poruszanie się jakby w poprzek programu nauczania. Dzieci podejmują wielostronne aktywności, łącząc treści z różnych obszarów. Uczą się także poprzez odkrywanie i doświadczanie.

W codziennych działaniach edukacyjnych, nauczyciel realizujący założenia modelu Naturalna nauka języka, staje się obserwatorem, inspiratorem, organizatorem. W procesie edukacyjnym nauczyciel pełni także funkcję doradcy, który udziela wsparcia, subtelnej pomocy, bierze pod uwagę możliwości rozwojowe każdego dziecka w grupie. Jednocześnie zachęca dzieci do współdecydowania o tym, co je dotyczy.

Program „Dziecięca matematyka”, prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

Celem programu jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z ich edukacją matematyczną.

Dążymy do tego, by dziecko:

  • posiadało zdolność skupienia uwagi przez określony czas,
  • rozwiązywanie zadań sprawiało mu przyjemność,
  • a porażki znosiło z nadzieją, że będzie lepiej, co m.in. będzie świadczyło o jego odporności emocjonalnej.

W przedszkolu są prowadzone:

  • zajęcia języka angielskiego w formie zabawy, pląsów i piosenek, umożliwiające dzieciom poznanie podstawowych zwrotów i słów,
  • spotkania adaptacyjne, umożliwiające dzieciom poznanie przedszkola, swojej sali, nauczycielek, a także rówieśników.

Oferujemy  logopedyczną i psychologiczną pomoc dla dzieci oraz konsultacje dla rodziców prowadzone przez specjalistów i nauczycieli.