Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, grudzień 2022

Tematy kompleksowe  realizowane w grudniu:

 • Witaj święty Mikołaju!
 • Święta, święta
 • Nadchodzi zima

Zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu

Proponowane aktywności służą nabywaniu wiedzy i następujących umiejętności przez dziecko, które:

 • rozumie, jak należy się zachować w określonych sytuacjach: stosuje zwroty grzecznościowe, okazuje szacunek osobom starszym, zwraca się do osób dorosłych i prosi o pomoc w trudnych sytuacjach,
 • zna znaczenie kultywowania tradycji rodzinnych oraz tradycji polskich,
 • rozumie i stosuje zasady savoir-vivre`u w trakcie spożywania posiłków,
 • poznaje rożne formy i sposoby odpoczynku i wyciszenia, np. proste ćwiczenia relaksacyjne,
 • uczy się, dlaczego należy chronić przyrodę: powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, zasoby roślinne i zwierzęce, krajobraz,
 • porównuje przy pomocy lupy kształty płatków śniegu,
 • włącza się aktywnie w prowadzenie indywidualnego i wspólnego kalendarza uwzględniającego ważne wydarzenia, święta,
 • zna nazwy miesięcy, dni tygodnia, stara się je wymieniać w kolejności,
 • rozumie rytmiczną organizację czasu: pory roku, miesiące, dni tygodnia,
 • zna obraz graficzny liter drukowanych i pisanych: „D, P”, tworzy i odczytuje sylaby i wyrazy,
 • samodzielnie wykonuje zadania edukacyjne, rozwijające pamięć i percepcję słuchową i wzrokową,
 • aktywnie włącza się w zabawy wykorzystujące gry planszowe rozwijające myślenie matematyczne,
 • rozwiązuje zadania matematyczne i logiczne,
 • odtwarza, tworzy i nazywa rytmy wieloelementowe stworzone z piktogramów, liter i prostych wyrazów,
 • układa z mozaiki geometrycznej różne obiekty,
 • nabiera większej świadomości w rozpoznawaniu, nazywaniu i dostrzeganiu brył, np. kuli, walca, sześcianu, prostopadłościanu, stożka – określa i wskazuje podobieństwo obiektów z najbliższego i dalszego otoczenia do danego kształtu bryły,
 • posługuje się prawidłowo, w dostępnym dla siebie zakresie, liczebnikami porządkowymi, rozumie ich znaczenie, np.: układa przedmioty według podanej kolejności, numeruje miejsca, odtwarza wyliczanki,
 • zna obraz graficzny cyfr: 5, 6,
 • intencjonalnie klasyfikuje, tworzy zbiory, kolekcje przedmiotów, obiektów według cech wspólnych percepcyjnych i funkcjonalnych,
 • porównuje długość przedmiotów, wykorzystując rożne sposoby mierzenia, bardziej precyzyjne, np.: krokami, stopami, patyczkami, sznurkiem, klockami,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach opartych na wrażeniach słuchowych, słuchowo-wzrokowych i ruchowych: stara się zapamiętać i odtworzyć proste sekwencje dźwięków, realizuje ruchem i gestem melodię i rytm znanych utworów muzycznych,
 • potrafi dzielić się swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami, opowiadać o swoich uczuciach, potrzebach w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi
 • stara się używać w wypowiedziach prawidłowych form fleksyjnych czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika,
 • dostrzega charakterystyczne cechy przedmiotów, osób, zwierząt i innych obiektów oraz stara się je opisywać, używając poprawnych form związków wyrazowych – przymiotnika z rzeczownikiem,
 • stale wzbogaca swój słownik czynny o wyrazy z rożnych obszarów tematycznych oraz o wyrazy bliskoznaczne, związki frazeologiczne itp.,
 • rozwiązuje zagadki dotyczące otaczającego świata,
 • opisuje zjawiska, przedmioty, osoby, świat roślin i zwierząt, zwracając uwagę na charakterystyczne cechy,
 • doskonali poprawność wypowiedzi,
 • snuje domysły na temat zdarzeń poprzedzających sytuację widzianą na obrazkach, przedstawionych w tekście literackim, przewiduje zakończenie historyjek, opowiadań,
 • tworzy reguły i zasady do gier i zabaw oraz ich przestrzega,
 • ćwiczy sprawność fizyczną podczas zabaw, ćwiczeń ruchowych i zajęć gimnastycznych,
 • rozwija i doskonali podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, wytrzymałość i koordynację ruchową,
 • doskonali umiejętności związane z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności.