Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, grudzień 2022

Tematy kompleksowe  realizowane w grudniu:

 • Witaj święty Mikołaju!
 • Święta, święta
 • Nadchodzi zima

Zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu

Proponowane aktywności służą nabywaniu wiedzy i następujących umiejętności przez dziecko, które:

 • rozumie, jak należy się zachować w określonych sytuacjach: stosuje zwroty grzecznościowe, okazuje szacunek osobom starszym, zwraca się do osób dorosłych i prosi o pomoc w trudnych sytuacjach,
 • zna znaczenie kultywowania tradycji rodzinnych oraz tradycji polskich,
 • rozumie i stosuje zasady savoir-vivre`u w trakcie spożywania posiłków,
 • poznaje rożne formy i sposoby odpoczynku i wyciszenia, np. proste ćwiczenia relaksacyjne,
 • uczy się, dlaczego należy chronić przyrodę: powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, zasoby roślinne i zwierzęce, krajobraz,
 • porównuje przy pomocy lupy kształty płatków śniegu,
 • włącza się aktywnie w prowadzenie indywidualnego i wspólnego kalendarza uwzględniającego ważne wydarzenia, święta,
 • zna nazwy miesięcy, dni tygodnia, stara się je wymieniać w kolejności,
 • rozumie rytmiczną organizację czasu: pory roku, miesiące, dni tygodnia,
 • zna obraz graficzny liter drukowanych i pisanych: „D, P”, tworzy i odczytuje sylaby i wyrazy,
 • samodzielnie wykonuje zadania edukacyjne, rozwijające pamięć i percepcję słuchową i wzrokową,
 • aktywnie włącza się w zabawy wykorzystujące gry planszowe rozwijające myślenie matematyczne,
 • rozwiązuje zadania matematyczne i logiczne,
 • odtwarza, tworzy i nazywa rytmy wieloelementowe stworzone z piktogramów, liter i prostych wyrazów,
 • układa z mozaiki geometrycznej różne obiekty,
 • nabiera większej świadomości w rozpoznawaniu, nazywaniu i dostrzeganiu brył, np. kuli, walca, sześcianu, prostopadłościanu, stożka – określa i wskazuje podobieństwo obiektów z najbliższego i dalszego otoczenia do danego kształtu bryły,
 • posługuje się prawidłowo, w dostępnym dla siebie zakresie, liczebnikami porządkowymi, rozumie ich znaczenie, np.: układa przedmioty według podanej kolejności, numeruje miejsca, odtwarza wyliczanki,
 • zna obraz graficzny cyfr: 5, 6,
 • intencjonalnie klasyfikuje, tworzy zbiory, kolekcje przedmiotów, obiektów według cech wspólnych percepcyjnych i funkcjonalnych,
 • porównuje długość przedmiotów, wykorzystując rożne sposoby mierzenia, bardziej precyzyjne, np.: krokami, stopami, patyczkami, sznurkiem, klockami,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach opartych na wrażeniach słuchowych, słuchowo-wzrokowych i ruchowych: stara się zapamiętać i odtworzyć proste sekwencje dźwięków, realizuje ruchem i gestem melodię i rytm znanych utworów muzycznych,
 • potrafi dzielić się swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami, opowiadać o swoich uczuciach, potrzebach w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi
 • stara się używać w wypowiedziach prawidłowych form fleksyjnych czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika,
 • dostrzega charakterystyczne cechy przedmiotów, osób, zwierząt i innych obiektów oraz stara się je opisywać, używając poprawnych form związków wyrazowych – przymiotnika z rzeczownikiem,
 • stale wzbogaca swój słownik czynny o wyrazy z rożnych obszarów tematycznych oraz o wyrazy bliskoznaczne, związki frazeologiczne itp.,
 • rozwiązuje zagadki dotyczące otaczającego świata,
 • opisuje zjawiska, przedmioty, osoby, świat roślin i zwierząt, zwracając uwagę na charakterystyczne cechy,
 • doskonali poprawność wypowiedzi,
 • snuje domysły na temat zdarzeń poprzedzających sytuację widzianą na obrazkach, przedstawionych w tekście literackim, przewiduje zakończenie historyjek, opowiadań,
 • tworzy reguły i zasady do gier i zabaw oraz ich przestrzega,
 • ćwiczy sprawność fizyczną podczas zabaw, ćwiczeń ruchowych i zajęć gimnastycznych,
 • rozwija i doskonali podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, wytrzymałość i koordynację ruchową,
 • doskonali umiejętności związane z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności.